Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Κατεβάστε το εδώ

Οδηγία 95-46-ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.pdf

‘Υπουργική ‘Απόφαση 8200/0-6 – ΦΕΚ 392/Β/06.07.1981 » περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ».

 ‘Υπ.’αριθμ. 8200/0-6 ‘Υπουργική ‘απόφαση, » περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ”. ΦΕΚ 392/Β τής 6ης Ίουλίου 1981.

‘Αρθρο 4. Πάνω σέ κάθε Δελτίο Ταυτότητας ύπάρχει υδατογράφημα μέ τήν μορφή τού ‘Απόλλωνα.       (Δείτε τήν φωτογραφία)

Κατεβάστε το ‘εδώ

Ypourgikh apofash 8200 0-6 FEK 392 B tou 1981 Peri tou efodiasmou twn Ellhnwn politwn dia deltiou tautothtos.pdf

Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Δ 127 » περί τής ‘αποδεικτικής ‘ισχυος τών ‘Αστυνομικών Ταυτοτήτων » – ΦΕΚ 29/Α/18.02.1969.

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Nomos 127 – FEK 29 A 18 2 1969 – Peri ths apodeiktikhs isxuos twn Astynomikwn Tautothtwn.pdf

Νομική θεώρησις του θέματος της αναγραφής του θρησκεύματος εις τα Δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των Ελλήνων Πολιτών

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Nomikh 8ewrhsis ths anagrafhs tou 8rhkeumatos stis tautothtes.pdf

‘Υπουργική ‘απόφαση 21385.11246 – Καθορισμός τύπου καί προδιαγραφών δελτίου Ταυτότητος – ΦΕΚ 421/B/02.07.1992.

1992 – Ή ταυτότητα γίνεται Ήλεκτρονική Κάρτα

‘Υπουργική ‘απόφαση 21385.1246 . Καθορισμός τύπου καί προδιαγραφών δελτίου Ταυτότητος – ΦΕΚ 421/B/02.07.1992. Καθορισμός νέου τύπου δελτίου ταυτότητος. Θά είναι πλαστικοποιημένη κάρτα μέ λευκή μαγνητική λουρίδα, προοριζόμενη νά χρησιμοποιηθεί γία μηχανική όπτική άναγνωριση,(άρθρο 1).

κατεβάστε το΄εδώ

Ypourgikh apofash 21385 Ka8orismos prodiagrafwn deltioy taytothtos – FEK B 421 2 7 92 .pdf

Νόμος 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) ” Σχεσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί ‘αλλες διατάξεις » (ΕΚΑΜ) – ΦΕΚ 189/Α/10.12.1991.

Νόμος 1988/1991. Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’)  » Σχεσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί ‘αλλες διατάξεις.

‘Επανέρχεται ή ύποχρεωτική άναγραφή τού Θρησκέυματος.

Καταργούνται τά άρθρα 2 καί 5 τού ν. 1599/1986, γιά καθιέρωση Ένιαίου Κωδικού Άριθμού Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.).

Θεσπίζεται ή προαιρετική άναγραφή (Δ.Ι.Ο.Σ) Δωρητής Ίστών καί Όργάνων Σώματος.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Tropopoihsh diata3ewn tou nomou 1599 – nomos 1988 FEK 189 A 10-12-1991.pdf

EKAM (‘Ενιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου) – Νόμος 1599/1986 » Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις » – ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986.

‘Ο Νόμος 1599/1986 » Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις » τής 10ης Ίουνίου 1986

Καθορίζεται ή υποχρέωση έκδοσης δελτίου άπό τό δωδέκατο έτος(άρθρο1.1)

Τά νέα δελτία ταύτοτητος ‘εκδίδονται άπό τίς Νομαρχίες καί όχι από τά άστυνομικά τμήματα. (άρθρο 1.2)

Καθιερώνεται Ένιαίος Κωδικός Άριθμος Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) γία κάθε Έλληνα Πολίτη. (άρθρο 2.1). ‘Ο ΕΚΑΜ θά είναι 13ψήφιος καί ισόβιος αφού τά ψηφία πού θά τόν ‘αποτελόυν δέν ‘αλλάζουν. (‘αρθρο 2.3). ‘Ο ΕΚΑΜ θά ‘αποτελεί μία πολυ-ταυτότητα, άφού θά περιέχονται σέ αυτόν καί θά ένοποιηθούν : 1. τό δελτίο άστυνομικής ταυτότητας, 2. τό έκλογικό βιβλιαριο (Ε.Ε.Α – ειδικός έκλογικός άριθμός πλέον), 3. τό διαβατήριο, 4. τό άσφαλιστικό βιβλιάριο (Α.Μ.Κ.Α – άριθμός μητρώου κοινωνικής άσφάλισης πλέον), 5. τό φορολογικό μητρώο (Α.Φ.Μ – άριθμός φορολογικού μητρώου πλέον), 6. άδεια ίκανότητας όδηγού (δίπλωμα όδήγησης). (άρθρο 2.4)

Ή άναγραφή τού θρησκεύματος είναι προαιρετική. (άρθρο 3.2).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

Είναι λοιπόν προφανές ότι ή νέα Κάρτα τού Πολίτη βασίζεται άκριβώς πάνω σ’ αυτόν τόν Νόμο 1599/1986, (πού τόσα χρόνια έμενε άνενεργός λόγω τών άντιδράσεων χιλάδων άνθρώπων καί τής άντικατάστασης του μέ τόν νόμο 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’)  πού καταργούσε προσωρινά τήν θέσπιση τού ΕΚΑΜ).

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Ka8ierwsh EKAM neou deltiou Tautothtos – Nomos 1599 FEK 75 A 11-6-1986.pdf

Συνθήκη Σένγκεν – Νόμος Προστασίας τού ‘ατόμου ‘από τήν ‘επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – 2472/1997 – ΦΕΚ 50/Α/10-4-1997

Sunh8hkh Sengen – Nomos 2472 FEK 50 A 10-4-1997.pdf