ΑΜΚΑ (Άριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης) – Άρθρο 153, Νόμος 3655/2008 » Διοικητική καί όργανωτική μεταρρύθμιση τού Συστήματος Κοινωνικής Άσφάλισης καί λοιπές άσφαλιστικές διατάξεις – ΦΕΚ 58/Α/03.04.2008.

2008 – ΑΜΚΑ (Άριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης)

Σύμφωνα μέ τόν Νόμο 3655/2008 (άρθρο 153) – ΦΕΚ 58/Α/03.04.2008

1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 384/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, πρόστιμα, υπέρ του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επιπλέον στους Ασφαλιστικούς Φορείς δεν αποδίδεται η συμμετοχή του Κράτους για νέους ασφαλισμένους που δεν διαθέτουν ενημερωμένα μητρώα ασφαλισμένων με ΑΜΚΑ.

6. Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου, ο οποίος τηρείται στα μηχανογραφικά μητρώα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ, σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μίας πενταετίας.

 

Αυτός ό νόμος ήρθε νά συμπληρώσει τούς :

1.Νόμο 2084/1992  (‘αρθρο 64) » ‘Αναμόρφωση τής Κοινωνικής ‘Ασφάλισης καί άλλες διατάξεις » – ΦΕΚ 165/Α/07.10.1992, πού θέσπιζε ‘Εθνικό μητρώο άσφαλισμένων, συνταξιούχων καί έργοδοτών.

2. Νόμο 2556/1997 (άρθρο 20.8) – ΦΕΚ 270/Α/24.12.1997, πού συμπλήρωσε μέ τό άρθρο 20.8 τόν 2084/1992.

3. Νόμο 2676/1999 (άρθρο 39) – ΦΕΚ 1/Α/05.01.1999, περί τής δήλωσης τών άτομικών στοιχείων τών άσφαλισμένων καί τής άνάθεσης ‘επεξεργασίας τους στό Κέντρο Ήλεκτρονικού ‘Υπολογιστή Κοινωνικών ύπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ).

4. Νόμο 3518/2006 (άρθρο 62.8) – ΦΕΚ 272/Α/21.12.2006, πού όρίζει ότι από τό 2008 καθίσταται υποχρεωτική ‘η άναγραφή τού ΑΜΚΑ σέ όλα τά συνταγολόγια καί βιβλιάρια υγίειας όλων τών άσφαλισμένων.

Κατεβάστε τα εδώ

Nomos gia AMKA – 3655 FEK 58 A 3.4.2008.pdf

Nomos 2084 tou 1992 ar8ro 64 gia mhtrwo asfalismenwn.pdf

Nomos 2556 tou 1997 ar8ro 20.8 gia e8niko mhtrwo asfalsimenwn.pdf

Nomos 2676 tou 1999 ar8ro 39 gia dhlwsh atomikwn stoixeiwn kai hlektronikh epe3ergasia tous.pdf

Nomos 3518 tou 2006 ar8ro 62.8 upoxrewtikh anagrafh amka sta suntagologia.pdf

 

ΑΜΚΑ

Τι είναι ο ΑΜΚΑ;
 
 

 

Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009

Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ;
 
 

 

Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας

Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.);
 
 

 

Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη.

Σε τι θα χρησιμεύσει ο ΑΜΚΑ;
 
 

 

Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
 
 

 

Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ και θα αποσταλεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Πώς και πότε θα αποσταλεί η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 
 

 

Θα αποσταλεί στη δ/νση κατοικίας ή εργασίας σας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, εφόσον οι κάρτες αποστέλλονται μαζικά

Πηγή