Δημοψήφισμα : Τι προβλέπει το Σύνταγμα. Επτά δημοψηφίσματα έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Δείτε και το παλαιότερο άρθρο μας : Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 27ης Μαίου 2008 – ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008 – Η’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

31.10.2011

Τί προβλέπει το Σύνταγμα

Δύο ειδών δημοψηφίσματα προβλέπονται στο Σύνταγμα και στον προσφάτως ψηφισθέντα από τη Βουλή εφαρμοστικό νόμο: το πρώτο είναι για «κρίσιμα εθνικά θέματα» και απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών και το δεύτερο για ψηφισμένο νομοσχέδιο που προκηρύσσεται με τη σύμφωνη γνώμη 151 βουλευτών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 44 του Συντάγματος προβλέπονται τα εξής:

*O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του υπουργικού Συμβουλίου.

*Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου (σ.σ.: 180 βουλευτές) και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.

(περισσότερα…)

Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος – Β’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Αστρος Κυνουρίας – 13η ‘Απριλίου 1823.

 

Τό Σύνταγμα τής Β’  ‘Εθνικής Συνέλευσης στό Άστρος Κυνουρίας τό 1822, Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Nomos Epidaurou – Proswrinon Politeuma ths Ellados – B E8nikh Suneleusis Astros 1823.pdf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Β’ ‘Εθνική Συνέλευση ‘ορίζει στό β’ άρθρο τού Συντάγματος ότι : ” ‘Οσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής ‘Ελλάδος πιστεύουσιν είς Χριστόν, είσίν Έλληνες … ‘Ομοίως ‘Ελληνες είσί … ‘οσοι έξωθεν ‘ελθόντες , καί τήν Έλληνικήν φωνήν πάτριον έχοντες, καί είς Χριστόν πιστεύοντες ”.  Είναι Έλληνες ‘οποιοι αύτόχθονες κάτοικοι τής Έλλαδας πιστεύουν στόν Χριστό. ‘Ομοίως είναι Έλληνες όσοι ήρθαν άπό τό ‘εξωτερικο, μιλάνε τήν Έλληνική γλώσσα σάν πατρική, καί πιστεύουν στόν Χριστό.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Β’ ‘Εθνική Συνέλευση ‘ορίζει στό η’ άρθρο τού Συντάγματος ότι : Οί ‘Ελληνες έχουν το δικαίωμα νά διατυπώνουν καί νά κοινοποιούν τά πιστεύω τους, ‘αλλά ‘απαγορεύεται κάθε λόγος έναντίον τής Χριστιανικής θρησκείας.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Β’ ‘Εθνική Συνέλευση ‘ορίζει στό 99 καί τελευταίο ’ άρθρο τού Συντάγματος τόν όρκο : ‘Ορκίζομαι στό ‘Αγιο όνομα τής Τρισυποστάτου Θεότητος, καί στήν γλυκύτατη Πατρίδα, ή νά ‘ελευθερωθεί τό Έλληνικό΄’Εθνος, ή μέ τά όπλα στά χέρια νά πεθάνω Χριστιανός καί έλευθερος.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος – Α’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Επίδαυρος 1η ‘Ιανουαρίου 1822.

Τό πρώτο  ‘Ελληνικό Σύνταγμα ήταν αυτό που ψηφίστηκε από την Α’ Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου 1822 στην Επίδαυρο με ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος».

Κατεβάστε το ‘εδώ

Proswrinon Politeuma ths Ellados – A E8nikh suneleusis Epidauros 1822.pdf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Α’ ‘Εθνική Συνέλευση όριζει στό β’ άρθρο τού Συντάγματος ότι : » ‘Οσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής ‘Ελλάδος πιστεύουσιν είς Χριστόν, είσίν Έλληνες » . Είναι Έλληνες όσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής Έλλαδας πιστεύουν στόν Χριστό.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – Συνοπτική μελέτη στήν ‘ιστορία καί στις ‘αναθεωρήσεις του.

Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 1821-1829, ψηφίσθηκαν τρία Συντάγματα.

Πρώτο σύνταγμα ήταν αυτό που ψηφίστηκε από την Α’ Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου 1822 στην Επίδαυρο με ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος».  Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος – Α’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Επίδαυρος 1η ‘Ιανουαρίου 1822.

Αυτό αναθεωρήθηκε το 1823 από την Β’ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος με τον «Νόμο της Επιδαύρου».  Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος – Β’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Αστρος Κυνουρίας – 13η ‘Απριλίου 1823.

Η Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» το οποίο όμως αναστάλθηκε από την Δ’ Εθνοσυνέλευση του Άργους μετά από πρόταση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Το 1832 η Ε’ Εθνοσυνέλευση Ναυπλίου στο Ναύπλιο ψήφισε το «Ηγεμονικόν Σύνταγμα» το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε και ο Όθων βασίλευσε χωρίς σύνταγμα μέχρι το Μάρτιο του 1844.

Σύνταγμα παραχωρήθηκε μετά από την εξέγερση της Γ’ Σεπτεμβρίου 1843. Αυτό το Σύνταγμα του 1844 , εγκαθίδρυσε τη συνταγματική μοναρχία και βασίστηκε αρκετά στο γαλλικό σύνταγμα του 1830 και το βελγικό του 1831. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 18ης Μαρτίου 1844 – ΦΕΚ /5/A/18.3.1844.

 Μετά την ανατροπή του Όθωνα ψηφίστηκε στην Αθήνα, Σύνταγμα του 1864, το οποίο εισήγαγε τον θεσμό της βασιλευομένης δημοκρατίας. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 17ης Νοεμβρίου 1864 – ΦΕΚ 48/A/17.11.1864.

 Το σύνταγμα του 1864 αναθεωρήθηκε με το Σύνταγμα του 1911.  Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 23ης Μαίου 1911– ΦΕΚ 127/Α/1.6.1911 – Β’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Τα έτη 1920 και 1924 έγινε απόπειρα να αναθεωρηθεί ξανά αλλά η διαδικασία διακόπηκε λόγω επαναστατικών πράξεων.

Το 1926 συντάχθηκε το «Σύνταγμα της τριακονταμελούς επιτροπής» το οποίο δεν ίσχυσε. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 11ης Σεπτεμβρίου 1926 – ΦΕΚ 334/Α/25.9.1926.

Το 1927 συντάχθηκε νέο από αναθεωρητική βουλή που ψήφισε το «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» με το οποίο το πολίτευμα μετατρεπόταν σε αβασίλευτη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 3ης ‘Ιουνίου 1927 – ΦΕΚ 107/Α/3.6.1927.

Το 1935 επανήρθε η μοναρχία με το σύνταγμα του 1864/1911.

Μετά την δικτατορία της 4 Αυγούστου 1936 έπαυσαν να ισχύουν ουσιώδεις διατάξεις του.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 1952. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 21ης Δεκεμβρίου 1951 – ΦΕΚ 1/Α/1.1.1952 – Δ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Η δικτατορία παρουσίασε νέο Σύνταγμα το 1968 το οποίο επικυρώθηκε στο δημοψήφισμα του ίδιου έτους. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 12ης Νοεμβρίου 1968 – ΦΕΚ 267/Α/15.11.1968.

Η δικτατορία παρουσίασε ένα νεώτερο το 1973 που επίσης επικυρώθηκε με δημοψήφισμα το 1973. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 4ης ‘Οκτωβρίου 1973 – Προεδρικό Διάταγμα 370 – ΦΕΚ 266/Α/4.10.1973.

 Επαυσε να έχει ισχύ με την πτώση της δικτατορίας το 1974, οπότε μετά από το Δημοψήφισμα του 1974 που διεξάχθηκε τη 8η Δεκεμβρίου 1974, το πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά σε αβασίλευτη δημοκρατία και συντάχθηκε νέο Σύνταγμα τού 1975, από την πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 1975. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 7ης Ίουνίου 1975 – ΦΕΚ 111/Α/9.6.1975 – Ε’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα όπως αναθεωρηθηκε :

Τό 1986. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 6ης Μαρτιόυ 1986 – ΦΕΚ 23/Α/14.3.1986 – ΣΤ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Τό 2001. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 6ης ‘Απριλίου 2001 – ΦΕΚ 85/Α/18.4.2001 – Ζ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Και το 2008. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 27ης Μαίου 2008 – ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008 – Η’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

* Ήταν άρκετα έπιπονη ‘η συλλογή όλων τών ΦΕΚ, γιατί οί περίσσότερες πηγές, ‘αναφέρουν μόνο τόν ‘αριθμό τού Νόμου χωρίς τό ΦΕΚ ‘η άπλά τήν χρονία ή τήν ήμερομηνία ψήφισης. ‘Ελπίζουμε νά βοηθήσει κάθε μελετητή στό νά αποφύγει μεγάλο χάσιμο χρόνου καί να γίνει ένας χρήσιμος όδηγος ίστορικής μελέτης καί σύγκρισης τών μέχρι τώρα Έλληνικων Συνταγμάτων.

* ‘Επίσης δημιούργησα σε μορφή .pdf τά πρώτα Συντάγματα τών Έθνικών Συνελεύσεων, τά οποία είνα δυσεύρετα, ώστε νά μπορούν νά μελετηθούν καί άναλυθούν πιό εύκολα.

** Πηγη : http://www.et.gr/ καί πολλές άλλες ένημερωτικές σελίδες.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 3ης ‘Ιουνίου 1927 – ΦΕΚ 107/Α/3.6.1927.

 

Τό 1926 συντάχτηκε το ” Σύνταγμα τής τριακονταμελούς ‘επιτροπής ” τό ‘οποίο δεν ίσχυσε, ‘αφού συντάχτηκε νέο άπό ‘αναθεωρητική βουλή, πού ψήφισε τό 1927 τό ” Σύνταγμα τής ‘Ελληνικής Δημοκρατίας ” μέ τό ‘οποίο τό πολίτευμα μετατρεπόταν σέ ‘Αβασίλευτη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Elladas 1927.pdf

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 11ης Σεπτεμβρίου 1926 – ΦΕΚ 334/Α/25.9.1926.

Τό 1926 συντάχτηκε το » Σύνταγμα τής τριακονταμελούς ‘επιτροπής » τό ‘οποίο δεν ίσχυσε, ‘αφού συντάχτηκε νέο άπό ‘αναθεωρητική βουλή, πού ψήφισε τό 1927 τό » Σύνταγμα τής ‘Ελληνικής Δημοκρατίας » μέ τό ‘οποίο τό πολίτευμα μετατρεπόταν σέ ‘Αβασίλευτη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Ellados 1926.pdf

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 21ης Δεκεμβρίου 1951 – ΦΕΚ 1/Α/1.1.1952 – Δ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Τό Σύνταγμα πού ‘αναθεωρήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τό κατέθεσε ο Ν.Πλαστήρας.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Elladas 1952.pdf

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 4ης ‘Οκτωβρίου 1973 – Προεδρικό Διάταγμα 370 – ΦΕΚ 266/Α/4.10.1973.

 

Ή δικτατορία παρουσίασε νέο Σύνταγμα τό 1968 τό ‘οποίο ‘επικυρώθηκε στό δημοψήφισμα τού ίδιου έτους.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Elladas 1973.pdf       ΦΕΚ 266/Α/4.10.1973

Dhmosieush gia tropopoihsh tou Suntagmatos.pdf       ΦΕΚ 181/Α/19.8.1973

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 12ης Νοεμβρίου 1968 – ΦΕΚ 267/Α/15.11.1968.

Ή δικτατορία παρουσίασε νέο Σύνταγμα τό 1968 τό ‘οποίο ‘επικυρώθηκε στό δημοψήφισμα τού ίδιου έτους.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Elladas 1968.pdf

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 18ης Μαρτίου 1844 – ΦΕΚ /5/A/18.3.1844.

Τό Συνταγμα τού 1844 παραχωρήθηκε μετά άπό τήν ‘εξέγερση τής 3ης Σεπτεμβρίου 1943, ‘εγκαθίδρυσε τή Συνταγματική Μοναρχία καί βασίστηκε ‘αρκετά στό Γαλλικό Σύνταγμα τού 1830 καί στο Βελγικό τού 1831.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Elladas 1844.pdf