Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Εορτολόγιο – παράταξη Καλλίνικου) (18.02/03.03.2011) – Η κάρτα του πολίτη δεν θα περιέχει τον δυσώνυμο αριθμό του Αντιχρίστου. Ανησυχία ότι τα προσωπικά μας δεδομένα θα γίνονται γνωστά καὶ παρά τήν θέληση μας σε ἀγνώστους και πιθανόν να μπορούν και να παραποιηθούν. Κίνδυνος δημιουργίας βάσεων δεδομένων για την καταγραφή προτιμήσεων, ἀπόψεων καὶ φρονημάτων μας.

http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/123-egkyklios-peri-kartas-politou

Ἐγκύκλιος περί «κάρτας πολίτου»

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1433

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παῤῥησία.»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος ἀπευθύνεται πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, προτρέπουσα ἅπαντας νὰ ἀγωνισθοῦν τὸν καλόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς.  Ὁπλισμένοι διὰ τῆς προσευχῆς, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐλεημοσύνης δυνάμεθα να ὑπερνικήσωμεν κάθε πνευματικήν δυσκολίαν, ὅπως διδάσκει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διὰ τῆς ὑμνολογίας:

«Ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως».

(περισσότερα…)

Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Εορτολόγιο – παράταξη Καλλίνικου) (01.11/14.11.2015) – Δεν τίθεται επί του παρόντος θέμα πίστεως. Δεν περιέχει το όνομα ή τον αριθμό του Θηρίου η Κάρτα του Πολίτη. Τίθεται μόνο ζήτημα δυνατότητος να παραβιασθούν οι ατομικές μας ελευθερίες.

http://ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/854-peri-tis-legomenis-kartas-tou-politou

Περὶ τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου»

Ἀριθμός Πρωτ. 2264

ΑΘΗΝΑΙ 1/14-11-2015

Πρὸς Ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, ἔχει ἀναγγελθῆ ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἡ ἔκδοσις τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἰς τὴν Πατρίδα μας καὶ ἐγείρονται δικαιολογημέναι βεβαίως ἀνησυχίαι μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2015, ἀπεφάσισεν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ὅπως ἔλθῃ εἰς ἐπαφὰς μὲ παράγοντας τῆς Κυβερνήσεως περὶ τοῦ θέματος τούτου, πρὸς ἔκφρασιν τῶν ἀνησυχιῶν μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ὅπως ἐκδώσῃ τὴν παροῦσαν Ἀνακοίνωσιν, πρὸς θεώρησιν τοῦ ζητήματος τούτου εἰς τὴν ὀρθὴν διάστασιν αὐτοῦ.

(περισσότερα…)

Νέα ταυτότητα (Κάρτα του πολίτη) με μικροτσίπ και βιομετρικά στοιχεία. (ΦΕΚ 27 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1476).

tautotites

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Φ.Ε.Κ)

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία έκδοσης νέων αστυνομικών ταυτοτήτων – ασυρμάτων καρτών, καθώς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (27 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1476) η σχετική υπουργική απόφαση.

ΦΕΚ 27-04-2018, Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 1476. (περισσότερα…)

‘Ακόμα πιό κοντά στήν Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς ‘άλλες ‘Ηλεκτρονικές Κάρτες. Κατατέθηκε σέ »Δημόσια Διαβούλευση» τό Σχέδιο Νόμου γιά τήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ώρα 16:00 η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www. open gov.gr/ypes/?p=984 η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, 23:59, δηλαδή συνολικά 21 ημέρες μόνο.
.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Διαβούλευσης:
.
“Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
.
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με όρους αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αποδοτικής και φιλικής στον πολίτη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης.
.
Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων θα επιφέρει μείωση των περιπτώσεων, όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σε μία δημόσια υπηρεσία μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς, καθώς η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αποπροσωποποιείται.
.
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών βαρών οφείλεται στην ύπαρξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις δημόσιες αρχές για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας. Η θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25%.
.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η διευκόλυνση των πολιτών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εισάγοντας καινοτομίες όπως: [α] την έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων με παράλληλη κατοχύρωση των προϋποθέσεων για τη νομική και αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων [β] τη θέσπιση της αυτεπάγγελτης ή κατ΄ αίτηση αναζήτησης εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, απαλλάσσοντας τον πολίτη ή τις επιχειρήσεις από την επιβάρυνση για επικύρωση αντιγράφων για κάθε συναλλαγή τους με τη Διοίκηση, [γ] τη γενίκευση και καθιέρωση της δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών και πληρωμών με φορείς του δημόσιου τομέα κ.λπ.
.
Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική λειτουργία της Διοίκησης, όπως το Σύνταγμα ορίζει, βασίζεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που καθιστά δικαίωμα και όχι υποχρέωση για τον πολίτη την επιλογή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους δημόσιους φορείς. Πάντοτε, με αδιαπραγμάτευτη τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών-χρηστών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων.

Θέτοντας το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση, σας καλούμε να διατυπώσετε τις προτάσεις και απόψεις σας μέχρι την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων, που στην πραγματικότητα θα οδηγήσει το κράτος και τη δημόσια διοίκηση στην «μετα-ΚΕΠ» εποχή.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συνεργασία

Γιάννης Ραγκούσης

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”

Κατεβάστε τό Σχέδιο Νόμου ‘εδώ :

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2011/01/sn_ilektroniki_dikyvernisi.pdf

‘Αναδημοσίευση ‘από : http://neaproia.wordpress.com/2011/01/09/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC/
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
.
Στό Προσχέδιο νόμου πού κατάτεθηκε γιά δήθεν »δημόσια διαβούλευση», δέν γίνεται ευθεία ‘αναφορά στήν Κάρτα τού Πολίτη ‘η τήν Φοροκάρτα, μέ τά γνωστά ‘ονόματα τους. Σέ 2 σημεία ‘αναφέρεται ότι οί πληρωμές πρός τό Δημόσιο θά γίνονται μέσω Πιστωτικών ή ‘αλλων Καρτών, χωρίς νά κατονομάζεται ποιές, πόσες καί πώς θά είναι αυτές οι κάρτες.
‘Αρθρο 24.1
.
Επιτρέπεται η είσπραξη (ειδικών)φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών και ΝΠΙΔ προς φορείς του δημόσιου τομέα με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση πιστωτικών ή άλλων καρτών που χρησιμοποιούνται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και έχουν εκδοθεί στο όνομα των υπόχρεων.
.
Άρθρο 25.2
.
Η καταβολή έχει ολοκληρωθεί όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού ή πιστωτικής ή άλλης κάρτας που χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήμανση).
.
Τέλος βλέπουμε νά ‘ανοίγει άλλη μιά Κερκόπορτα γιά τό προσωπικό μας ‘απόρρητο αφού : Έπιτρέπεται η Περαιτέρω Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
.
‘Αρθρο 8.1 Περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται είτε με ανωνυμοποίηση των δεδομένων αυτών είτε με έγγραφη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. 

‘Ετοιμαστείτε γιά »Περαιτέρω Χρήση» …

ΕΚΤΑΚΤΟ – Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη (RFID).

Το  Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη.

Τό Site υποτίθεται οτί είναι ενημερωτικό  καί καλεί τόν Έλληνικό λαό σέ συζήτηση καί διαβούλευση (λές καί δεν έχουν ήδη αποφασίσει ή παρει εντολές τί θά κάνουν 🙂 )

Tό ακόμα πίο περίεργο είναι ή ίστοσελίδα θά είναι ανοιχτή σέ σχόλια μέχρι τήν 12.12.2010, ημέρα πού » όλως τυχαίως » θά γίνει συγκέντρωση έξω από τήν Βουλή, γιά τό θέμα τής RFID Κάρτας τού Πολίτη. !!!!!!

Άς δούμε καί μερικά σημεία του.

1. … Ο πολίτης θα έχει μόνον ένα έντυπο, την Κάρτα Πολίτη.

Ή Έξυπνη RFID Κάρτα τού Πολίτη (μέ Microchip), κατονομάζεται ώς έντυπο. !!!!!!  

2. … Παράλληλα, θα φέρει πλινθίο, μέσω του οποίου θα προσφέρεται, για όποιον πολίτη το επιθυμεί, η δυνατότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

 Τό Microchip κατονομάζεται ώς πλινθίο (= μικρός πλίνθος, τουβλάκι), μία από τίς αρκετές λέξεις τής καθαρεύουσας, πού προσπαθεί νά αποδώσει τόν όρο Microchip, στά Έλληνικά , λέξη τήν οποία γνωρίζουν ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ καί δέν χρησιμοποιεί ΚΑΝΕΝΑΣ, αντί τού όρου Chip, microchip ή Όλοκληρωμένο κύκλωμα. !!!!

Δείτε εδώ

Α. Σκοποί και πλαίσιο χρήσης της Κάρτας Πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=877

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Κάρτας Πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=875

Γ. Σχεδιασμός Υλοποίησης της Κάρτας Πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=862

Δ. Περιεχόμενο Προτάσεων της Διαβούλευσης http://www.opengov.gr/ypes/?p=931

Τά Σχόλια δικά σας …

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=877&cpage=2#comments

ΔΕΝ ΤΗ ΔΕΧΟΜΑΙ. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟΣ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ ΣΚΥΛΙΑ ΝΑ ΤΑΪΣΩ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ (ΚΡΑΤΟΣ).ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΡΙΟΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Δεν πρόκειται να παραλάβω την κάρτα του πολίτη. Παραβιάζει τα προσωπικά μου δεδομένα και τη θρησκευτική μου συνείδηση. Καλύτερα θα ήταν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής που υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να δαπανώνται χρήματα (τη στιγμή που δεν υπάρχουν) για τέτοιου είδους καινοτομίες όταν τόσα χρόνια χρησιμοποιείται η κλασική ταυτότητα χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι απειλείτε αστυνομικούς με αποταγή τους από το σώμα, σε περίπτωση δεν παραλάβουν τη νέα κάρτα.

Η κάρτα του πολίτη προσβάλλει βάναυσα τη θρησκευτική μου συνείδηση και την προσωπική μου ελευθερία, γι’αυτό και δεν πρόκειται να την παραλάβω. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να παταχθεί η γραφειοκρατία και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Ο μόνος που εξυπηρετείται με την κάρτα είναι ο «μεγάλος αδελφός».

Το κράτος επιθυμεί να μεταβούμε στην ψηφιακή εποχή. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη σημαίνει ψηφιακό. Προέρχεται από τη λέξη ψηφίο. Τα δυο ψηφία που κυριαρχούν στα ηλεκτρονικά συστήματα είναι το 0 και 1. Στον καινούργιο κόσμο οι άνθρωποι μετατρέπονται σε αυτά τα δυο τα ψηφία. Η ύπαρξη τους γίνεται 0 και 1. Στην ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων η πρώτη αρχή που διδάσκεται είναι ότι ‘ΔΕΝ υπάρχει ασφαλές σύστημα’. Ότι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Πρόσφατα δημοσιεύματα του διεθνή τύπου αναφέρουν αρκετά περιστατικά παραβίασης τραπεζών και υπηρεσιών (ΝΑΣΑ), με ποιο τρανή απόδειξη την παραβίαση (hacking) του συστήματος του CERN. Φανταστείτε ποσό ασφαλή μπορεί να είναι μια κάρτα που θα καβαλάει όλοι μας τη ζωή. Θα εμπιστευτείτε τη ζωή σας στο 0 και το 1. Εγώ ΟΧΙ. Εμπιστεύομαι τη ζωή μου μόνο στο ΘΕΟ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταργούν την ανάλογη «καρτα πολίτη» εξαιτίας ζητημάτων που δημιουργήθηκαν γύρω απο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών αλλα και γιατί διαπιστώθηκε πως το κόστος συντήρησης και διαχείρησης των βάσεων δεδομένων και της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής ήταν δυσβάσταχτο για το Βρεταννικό Δημόσιο.

Άντε να δούμε εάν αυτή την δημόσια διαβούλευση την λαμβάνετε καθόλου υπ’όψιν. Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι το θέμα των προσωπικών δεδομένων.Εδώ εταιρίες όπως η microsoft που αναπτύσσουν τόσα συστήματα ασφαλείας βγάζουν καινούρια windows και σε δύο μήνες τα βρίσκουμε σπασμένα,θα καταφέρει το κράτος να προστατέψει τα δεδομένα μας?Τι θα αποθηκεύεται τελικά στις κάρτες?
Αφήστε τις αηδίες και βάλτε μυαλό μην μας εξοργίσετε τελείως!!!

Αφού θα το κάνετε που θα το κάνετε ( μας ρωτάτε για να ρωτάτε )

Δεν επιθυμώ την κάρτα του πολίτη. Ως έλληνας και χριστιανός ορθόδοξος έμαθα ότι «όποιος ελέυθερα συλλογάται, συλλογάτε καλά».Επιπλέον η αναγραφή του 666 έρχεται σε αντίθεση με την Αποκάλυψη του Ιωάννη και με τους όρκους μας απο φοιτητές,στρατιώτες, πολιτικοί κ.α. για την αναγνώριση της Αγίας Τρίαδας στο πρόσωπο του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.Προσέχτε.. ζούμε σε εσχατολογικά έτη. Το έθνος μας είναι ευλογημένο. Εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στους άλλους λαούς και όχι να ισοπεδωθούμε.

Κυρίες και Κύριοι,
ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ μπορείτε να μας τα στερήσετε.
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ όμως δε θα μπορέσετε ΠΟΤΕ να μας την αφαιρέσετε

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΙ! ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!

Κύριοι του υπουργείου,
Το σύνταγμα και οι νόμοι απαγορεύουν τις υποκλοπές και όμως κανένας δεν προστάτευσε τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης από αυτήν.

Η EU Data Protection Directive 95/46/EU σαφώς καθορίζει ότι ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι περιέχει η κάρτα (κατ’ αντιστοιχία με την δυνατότητα που τώρα έχει να γνωρίζει τι γράφει το Δ.Α.Τ

Πλήρης Τεχνική Ανάλυση στήν RFID » Κάρτα τού Πολίτη».

Άς παρουμε μία πρώτη ιδέα τού τρόπου ανάγνωσης τής RFID Κάρτας τού Πολίτη, μέ χρήση τού RFID – Reader( Άναγνωστης) ISO 14443.
 
 
 
 
 

 

‘Η νέα RFID Κάρτα θά περιέχει βιομετρικά στοιχεία τού κατόχου, δακτυλικά άποτυπώματα (fingerprints).
 
Θά έχει έπιπρόσθετες λειτουργίες δυνατότητες συναλλαγής μέσα στό Διαδύκτιο (Internet). Αυτό συμβαίνει γιατί οί πληροφοριές πού είναι τυπωμένες στήν κάρτα – ταυτότητα, είναι επίσης άποθηκευμένες στό Chip πού είναι ένσωματωμένο μέσα στήν κάρτα.
 
Γία πρώτη φορά ό κάτοχος τής κάρτας θά μπορεί νά κάνει χρήση της, γιά νά αποδείξει τήν ταυτότητα του μέσα στό διαδύκτιο (Internet).
 
Έκτός από τήν σέ απευθείας σύνδεση μέ τό Internet λειτουργία απόδειξης τής ταυτότητας του (id function), όπου πολίτες, έταιρίες καί δημόσιοι οργανισμοί θά άποδυκνείουν τήν ταυτότητα τους μέσα στό Internet, ό κάτοχος θά μπορεί νά επιλέξει τήν Λειτουργία τής Πιστοποιημένης Ήλεκτρονικής Ύπογραφής (Qualified Electronical Signature – QES).
 
‘H Κάρτα RFID τού Πολίτη είναι Ύβριδική (hybrid card), ανήκει δηλαδή στήν κατηγορία Έξυπνων Καρτών (smart cards)πού έχουν ενσωματωμένα  2 Microchips. !!! Ένα Άσύρματο Microchip Μνήμης  (contactless memory chip) καί ένα Microchip έπαφής μέ έπεξεργαστή (contact processor chip) .!!!
 
 (Δείτε τήν κάτω φωτογραφια. Τό ασύρματο microchip είναι στην δεξιά πάνω μεριά, καί τό microchip έπαφής στά αριστερά).
 
 

 

 

                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

                                               Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards)

1.Τί έιναι

 
Οι έξυπνες κάρτες είναι ουσιαστικά μικροσκοπικοί υπολογιστές, που έχουν το μέγεθος και τη φόρμα μίας πιστωτικής κάρτας, πάνω στην οποία είναι ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip), στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά. 
 
 Το ολοκληρωμένο κύκλωμα (microchip) περιέχει τις επαφές εισόδουεξόδου και μπορεί να περιέχει μόνο μνήμη (memory) ή και μικροεπεξεργαστή (microprocessor). Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να παρέχει μία ασφαλή δομήπολλαπλών επιπέδων και να επιτρέπει ιεραρχημένη πρόσβαση, καθιστώντας δύσκολη τηνπρόσβαση στα στοιχεία και την παραποίηση αυτών, να υπολογίζει κρυπτογραφικές συναρτήσεις (cryptographic functions) και να αντιλαμβάνεται άμεσα προσπάθειες πρόσβασης, οι οποίες δεν είναι έγκυρες όπως για παράδειμα το κλείδωμα της κάρτας SIM σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου PIN περισσότερες από τρεις συνήθωςφορές.
 
Αρκετοί από εμάς χρησιμοποιούμε ήδη μία ή περισσότερες έξυπνες κάρτες στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, έξυπνη κάρτα είναι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείται στο σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM.
.
2. Ίστορία τών καρτών
.
Οι πρόγονοι των έξυπνων καρτών θεωρούνται οι πιστωτικές κάρτες που εξέδωσε ο οργανισμός Diners Club τη δεκαετία του 1950. Οι κάρτες αυτές είχαν το μέγεθος μίας επαγγελματικής κάρτας (business card)και είχαν τυπωμένο το όνομα του κατόχου της στην εμπρόσθια όψη. Η επίδειξητης ήταν αρκετή, ώστε ο πάροχος της υπηρεσίας (π.χ. ξενοδοχείο ή εστιατόριο) να παράσχει πίστωση στον κάτοχό της. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνθηκαν τα επαγγελματικά ταξίδια.
 
 Αργότερα, η εκτύπωση του ονόματος γινόταν σε ανάγλυφο (όπως για παράδειγμα σήμερα στις κάρτες ανάληψης χρημάτων από τα ΑΤΜ των τραπεζών), ώστε να διευκολύνεται η αποτύπωσητου ονόματος του κατόχου. Μερικά χρόνια αργότερα οι κάρτες αυτές απέκτησαν μία μαγνητική λωρίδα (magnetic stripe), η οποία επέτρεπε τη μηχανική αποτύπωση των στοιχείων του κατόχου.Με τον τρόπο αυτό η επεξεργασία των στοιχείων μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά, επιταχύνοντας τις συναλλαγές. Παρέμενε όμως το πρόβλημα της απάτης, καθώς οποιοσδήποτε, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορούσε να δημιουργήσει πλαστές κάρτες.
 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι έξυπνες κάρτες είναι το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης βελτίωσης των πλαστικών καρτών και των microchip. Το 1969 παρουσιάστηκε στη Γαλλία, από τον δημοσιογράφο Roland Moreno, μία ιδέα για μία κάρτα με ενσωματωμένο κύκλωμα (microchip). Έτσι γεννήθηκε η έξυπνη κάρτα. Οι έξυπνες κάρτες αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στη Γερμανία (1967), στην Ιαπωνία (1970) και στις Η.Π.Α. (1972). Οι έξυπνες κάρτες άνθισαν τη δεκαετία του 1980.Στο διάστημα 1982-84 η Cartes Bancaire (Ένωση Τραπεζικών Καρτών της Γαλλίας) έτρεξε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα για έξυπνες κάρτες. Η Ένωση συνεργάστηκε με τις εταιρείες Bull,Philips και Schlumberger κάνοντας δοκιμές στις Γαλλικές πόλεις Blois, Caen και Lyon. Οι δοκιμές είχαν τεράστια επιτυχία και μόνο ελάσσονα προβλήματα. Μία βελτίωση που προέκυψεαπό το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν η ενσωμάτωση της μαγνητικής λωρίδας, ώστε να διατηρηθεί η συμβατότητα με τα τότε υπάρχοντα συστήματα.
 
Μετά την πολύ πετυχημένη δοκιμή, οι Γαλλικές τράπεζες εισήγαγαν τη χρήση των έξυπνων καρτών για τραπεζικές λειτουργίες στο ευρύ κοινό. Η χρήση αυτή είναι το πρώτο παράδειγμα δημόσιας λειτουργίας των έξυπνων καρτών για τραπεζικές λειτουργίες. Παράλληλα, έγινε μία μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία, οπότε και καθιερώθηκε ο όρος «έξυπνη κάρτα» (smart card).
 
3. Είδη έξυπνων καρτών
.
Στις μέρες μας, οι έξυπνες κάρτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με δύο βασικά κριτήρια : επεξεργαστική ικανότητα και δυνατότητες εισόδου εξόδου.
 
Με βάση το πρώτο κριτήριο ίκανότητα έπεξεργασίας, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες έξυπνων καρτών:
 
1. Κάρτες μνήμης κάρτες αποθήκευσης πληροφοριών (memory cards). Οι κάρτες αυτές περιέχουν κάποια μνήμη και λογική σε υλικό (hardware logic), η οποία μπορεί να θέσει ή να διαγράψει τιμές στη μνήμη. Οι κάρτες μνήμης αναφέρονται καταχρηστικά ως έξυπνες κάρτες, καθώς δεν έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων.
 
2. Έξυπνες κάρτες (smart cards, IC cards, microprocessor cards). Είναι οι «κλασικές» έξυπνες κάρτες ή κάρτες με μικροεπεξεργαστή,. Ο επεξεργαστής τους, πέρα από την αποθήκευση και ασφάλιση πληροφοριών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που ορίζονται στις προδιαγραφές του έργου για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.
 
3. Έξυπνες κάρτες πολλαπλών εφαρμογών (multi-application smart cards). Οι έξυπνες κάρτες τελευταίας γενιάς έρχονται με ανοικτά λειτουργικά συστήματα (Java, MULTOS) και μπορούν να εκτελούν περισσότερες από μία εφαρμογές. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο χρήστη να «φορτώνει» νέες εφαρμογές, ή να διαγράφει άλλες ανάλογα με τις ανάγκες του.  
 
 
 
 
 
 
 

 
14.03.2007
 
 

Ή Γερμανική ‘Εταιρία Bundesdruckerei παρουσιάζει τήν Ευρωπαική ‘Ηλεκτρονική ID Κάρτα(European electronic ID card) – Ευρωπαική Κάρτα τού Πολίτη (European Citizen Card, ECC). ‘Η παρουσίαση έγινε στά πλαίσια τών ‘εγκαινίων στό Ανόβερο τής CeBIT (CEntrum der Βόro- und Ιnformationsτechnik = Κέντρο του γραφείου και της τεχνολογίας πληροφοριών) ITCnstrumental TransCommunication = Έργαστηριακή Άμφίδρομη Έπικοινωνία), τής μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. , όπου συμμετείχαν συνολικά 6.059 εκθέτες από 7 7 χώρες και η οποία ήταν ανοικτή στο κοινό έως τις 21 Μαρτίου. Στήν έκθεση παρουσιάστηκαν οί νέες γερμανικές High-Tech κάρτες ταυτότητας, μέ τίς όποιες έφοδιάζονται όλοι οί Γερμανοί Πολίτες από τήν 1η Νοεμβρίου 2010.

‘Η νέα Κάρτα θά έχει τρεις λειτουργίες: 1. βιομετρική επαλήθευση ταυτότητας, 2. ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας, 3.επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής.

 Ή Γερμανική ‘Εταιρία Bundesdruckerei άναπτύσσει τή νέα γενία τών άνθεκτικών στήν παραποίηση ‘υψηλής ‘ασφαλειας καρτών. 
 
 02.04.2008

Στήν έναρκτήρια ημέρα τής διεθνούς έκθεσης CeBIT στό Άνόβερο,ή έταιρία Bundesdruckerei παρουσιάζει τή νέα γενία τών άνθεκτικών στήν παραποίηση ύψηλής άσφάλειας καρτών, βασισμένων σέ υλικό από πολυάνθρακα (polycarbonate – PC), πού λέγεται «Innosec Fusion». Διάφορες Εύρωπαικές χώρες συμπεριλαμβανομένης καί τής Γερμανίας, προγραμματίζουν νά εισάγουν τίς νέες ήλεκτρονικές κάρτες ταύτοτητες (ID), μέ ένα ένσωματωμένο Chip, στό άμεσο μέλλον.

14.12.2009

‘Ο Γερμανός Ύπουργός Έσωτερικών έπιβεβαίωσε ότι, οί νέες ταυτότητες – κάρτες πού περιέχουν Chip ραδιοσυχνότητας (RFID), θά αρχίσουν νά δίνονται άπό 1ης Νοεμβρίου τού 2010.!!

Οί πληροφορίες θά άποθηκέυονται μέσα στό RFID Chip.

Θά υπάρχουν καί 2 ανιχνεύσεις δακτύλων (fingeprint scans), οποίες στήν αρχή θά είναι προαιρετικές.

Ή ταυτότητα θά περιέχει καί τήν ψηφιακή ύπογραφή τού κατόχου ( digital signature), πού θά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γία νά διεκπεραιώσει επίσημες υποθέσεις καί δοσοληψίες μέ τά Κυβερνητικά γραφεία καί ενδεχομένως καί σέ περισσότερους τομείς τής ζωής του, έχοντας πρόσβαση μόνο από ένα 6ψηφιο άριθμό PIN.

Όι πολίτες επιλέγουν σέ ποιόν θέλουν νά δώσουν τά στοιχεία καί ποιά θα δώσουν, είπε ο επίσημος τού Ύπουργείου Έσωτερικών Hans Bernhard Beus.

Αλλά οί Συνήγοροι Προστασίας δεδομένων του πολίτη λένε ότι τό RFID Chip τό οποίο μπορεί νά άνιχνευτεί μέσω ραδιοσυχνοτήτων από απόσταση 2 μέτρων, χωρίς τήν γνώση τού κατοχου του, είναι προβληματικό, άν καί ήδη έχει ενσωματωθεί στά Γερμανικά διαβατήρια.

‘Ο καθηγητής Andreas Pfitzmann, προιστάμενος τής ομάδας άσφαλειας δεδομένων καί ιδιωτικότητας, στό Τεχνικό Πανεπηστήμιο τής Δρέσδης, δήλωσε ότι δέν υπάρχει κανένας λόγος νά χρησιμοποιηθούν RFIC chips, γία τίς ταυτότητες, καί στό χειρότερο σενάριο τά Chips, θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν στήν πραγματοποίηση εώς καί τρομοκρατικών επιθέσεων. !!! Ένα ακραίο παράδειγμα θά ήταν υποθετικά άν τά Γερμανικά  διαβατήρια λειτουργούν διαφορετικά στήν ραδιοσυχνότητα από τά Άμερικάνικα, νά μυροδοτήσει καποιος μιά βόμβα εκεί πού ξέρει ότι είναι μόνο Γερμανοί ή Άμερικάνοι, δήλωσε. Ό Pfitzmann πού ειδικεύεται στήν διαχείρηση ιδιοτηκότητας καί ταυτότητας στήν Ευρώπη, μίλησε έναντίον τής χρήσης RFID e-passports ( Ήλεκτρονικών διαβατηρίων μέ Microchip), σέ Κοινοβουλευτικές άκροάσεις στά τέλη τής δεκαετίας τού 90.

Στην έκθεση CeBIT του 2010 έγινε και δημοσκόπηση, σε δείγμα χιλίων ανθρώπων, σύμφωνα με την οποία ένας Γερμανός στους τέσσερις δήλωσε έτοιμος να δεχθεί να του εμφυτευτεί υποδορίως ένας «ηλεκτρονικός κοριός» (chip) αν έχει κάποιο όφελος από αυτόν. !!!

Στη Γερμανία η ταυτότητα εκδίδεται κάθε δέκα χρόνια από το δημαρχείο ή τα παραρτήματά του, ενώ οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν ενδιάμεσα κάθε αλλαγή κατοικίας ή οικογενειακής κατάστασης.Το κόστος είναι 8 ευρώ και η έκδοσή της διαρκεί 6 εβδομάδες.

Κατ’ αρχήν αντιπολίτευση και ειδικοί σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων εκτιμούν ότι η εθελοντική καταγραφή των αποτυπωμάτων προκαλεί νέα προβλήματα, διότι χωρίζει τους πολίτες σε δυο κατηγορίες: Στους πρόθυμους και επομένως ‘αθώους’ και στους μη πρόθυμους, δηλαδή τους ‘ύποπτους’.

 Ο νομικός Τίλο Βάιχερτ, ειδικός σε ζητήματα δεδομένων και πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων στη Γερμανία, επισημαίνει ότι με την αποθήκευση βιομετρικών στοιχείων αυξάνεται ο κίνδυνος πλαστογράφησης της ταυτότητας, γιατί είναι πια πολύτιμη: «Πρόκειται για μεγάλο κίνδυνο. Στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία είναι ήδη γνωστό. Σε άλλες χώρες εκτός Γερμανίας η κλοπή ταξιδιωτικών και προσωπικών εγγράφων είναι πολύ διαδεδομένη και μια τέτοια ταυτότητα, εάν έχει και δακτυλικά αποτυπώματα, συνιστά κίνδυνο αύξησης της πλαστογράφησης εγγράφων και στη Γερμανία». Κάθε προσωπικό έγγραφο που εμπλουτίζεται με επιπλέον στοιχεία καθίσταται πολύτιμο για πλαστογράφους και τρομοκράτες.

Χαρακτηριστικό είναι όμως ότι οι Γερμανοί διπλωμάτες δεν θα διαθέτουν ταυτότητες και διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία, αλλά ούτε και προτρέπονται να αποθηκεύσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Το ίδιο εξάλλου αποφάσισε και η Κάτω Βουλή στη Μεγάλη Βρετανία, μόνον που οι Βρετανοί ήταν πιο ειλικρινείς, διότι δήλωσαν ότι «τα βιομετρικά στοιχεία σε προσωπικά έγγραφα αυξάνουν τον κίνδυνο πλαστογράφησής τους». «Απαράδεκτο» δηλώνει ο Τίλο Βάιχερτ και σχολιάζει: «άρα οι πολιτικοί, που προσπαθούν να πείσουν τον πληθυσμό για την αξία των βιομετρικών στοιχείων, εάν πρόκειται για τους ίδιους, αναγνωρίζουν ότι αυτά εμπερικλείουν σοβαρότατο κίνδυνο.»

Τελικά δηλαδή οποιοδήποτε προσωπικό έγγραφο που εμπλουτίζεται με επιπλέον στοιχεία καθίσταται πολύτιμο για τους κάθε λογής εγκληματίες, αλλά και για τους τρομοκράτες. Στις ΗΠΑ έχει αρχίσει ήδη αυτή η συζήτηση. Ο Ειδικός σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων υποστηρίζει ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και στη Γερμανία: «Έχω την εντύπωση πως και στις ΗΠΑ ο σκεπτικισμός γύρω από αυτό το θέμα μεγαλώνει. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνον ζήτημα προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, αλλά και προς το συμφέρον της ασφάλειας. Νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφθούμε την επιστροφή μας στα κανονικά μη ηλεκτρονικά, χάρτινα έγγραφα». Οπότε τίθεται το ερώτημα γιατί εγκρίθηκαν οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες ;

Πηγές : 

http://forum.christian-orthodox.gr/viewtopic.php?f=2&t=1562&start=75&st=0&sk=t&sd=a

http://www.morerfid.com/details.php?subdetail=Report&action=details&report_id=2749&display=RFID

http://www.morerfid.com/details.php?subdetail=Report&action=details&report_id=4242&display=RFID

http://www.secureidnews.com/2007/03/14/european-citizen-card-shown-by-bundesdruckerei-at-cebit

‘Η Έταιρία πού είναι υπεύθυνη γία τήν Κατασκευή τών  Καρτών στήν Γερμανία, ή Bundesdruckerei , μάς δίνει στήν ίστοσελίδα της τά ακόλουθα στοιχεία γιά την Κάρτα RFID.

Η ΚΑΡΤΑ RFID TOY ΠΟΛΙΤΗ είναι ΥΒΡΙΔΙΚΗ (hybrid card), ανήκει δηλαδή στήν κατηγορία ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (smart cards)πού έχουν ενσωματωμένα  2 MICROCHIPS. !!! Ένα ΑΣΥΡΜΑΤΟ MICROCHIP MNHMHΣ (contactless memory chip) καί ένα MICROCHIP ΕΠΑΦΗΣ μέ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (contact processor chip) .!!! (Δείτε τήν μεθεπόμενη φωτογραφια. Τό ασύρματο microchip είναι στην δεξιά πάνω μεριά, καί τό microchip έπαφής στά αριστερά).

 ‘Η νέα RFID Κάρτα θά περιέχει βιομετρικά στοιχεία τού κατόχου, ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ (fingerprints). Θά έχει έπιπρόσθετες λειτουργίες ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (INTERNET). Αυτό συμβαίνει γιατί οί πληροφοριές πού είναι τυπωμένες στήν κάρτα – ταυτότητα, είναι επίσης άποθηκευμένες στό CHIP ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ THN TAYTOTHTA TOY ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (INTERNET).Έκτός από τήν σέ απευθείας σύνδεση μέ τό Internet λειτουργία απόδειξης τής ταυτότητας του (id function), όπου πολίτες, έταιρίες καί δημόσιοι οργανισμοί θά άποδυκνείουν τήν ταυτότητα τους μέσα στό Internet, ό κάτοχος θά μπορεί νά επιλέξει τήν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (QUALIFIED ELECTRONICAL SIGNATURE – QEL).

 
Berlin, 16 March 2007 – Bundesdruckerei GmbH produces the electronic office ID card for Germany’s federal authorities. Starting in the summer of this year, this card shall be gradually introduced for the Federal Armed Forces. This may be followed by other federal authorities.

Bundesdruckerei developed the office ID card together with the Federal Criminal Police Office (BKA) and the Federal Office for Information Security (BSI). The card is made of a durable and long-lasting polycarbonate and is a state-of-the-art, secure hybrid card. It features both a contactless memory chip as well as a contact processor chip. The traditional public authority ID card now includes a host of additional electronic mechanisms which enabled the implementation of a multi-functional security concept.

The security card is produced at Bundesdruckerei and is optically personalised there in a central process using laser engraving. In order to ensure maximum protection against forgery and manipulation, various different security features are already integrated into the card body during the production process. For instance, the card features a number of tried-and-tested security printing methods, such as guilloche patterns, microtext or copy-resistant printing inks, just like those used for the German ID card. The integration of a contactless chip means that the card can also be used for access control systems or to record working time. The integrated contact chip has been prepared for various applications, such as the electronic signature. The actual saving of data on the chip is only carried out by an authorised employee at the public authority. Personal data that is particularly sensitive cannot be read out without the consent of the card holder.

The issuing authorities alone hence define the functionalities and infrastructure connection for the office ID card. Bundesdruckerei can support the public authorities if necessary during the setting up of the technical requirements and during the integration of suitable applications. Numerous pilot projects have been carried out prior to the introduction of the office ID card. Under the leadership of Bundesdruckerei, the card was already tested back in 2001/2002 with employees from the Federal Ministry of the Interior (BMI) and the Federal Office for Information Security (BSI). From 2003 to 2005, Bundesdruckerei conducted a pilot project titled «Personal key card for the Federal Armed Forces» which additionally tested the integration of electronic office /troop ID cards into existing public key infrastructures (PKI). 

About Bundesdruckerei:
Bundesdruckerei GmbH Berlin is one of the world’s leading companies engaged in developing and supplying systems solutions for secure identification. In addition to passport and ID-card systems, the company supplies ID documents, high-security cards, document checking devices, security software along with trust center services to national and international customers. Bundesdruckerei GmbH also produces banknotes, postage and revenue stamps as well as electronic publications. With its subsidiaries BIS Bundesdruckerei International Services GmbH, D-TRUST GmbH and iNCO Sp. z o.o., Bundesdruckerei employs a staff of more than 1,400 worldwide. The company generated revenue of EUR 312 million in the 2005 financial year.    (περισσότερα…)

Συνοπτική Μελέτη γιά το πώς φτάσαμε στην RFID Κάρτα τού Πολίτη , Ίστορική άνασκόπηση καί τό Νομικό υπόβαθρο.

1911

Ειδικά δελτία ταυτότητας έφεραν μόνον οι αξιωματικοί τού στρατού από το 1911 (βασιλικό διάταγμα 26.2.1911). Ίσχυαν για μια πενταετία και έδιναν στον φέροντα τη δυνατότητα να πληρώνει μειωμένη τιμή σε πλοία και τρένα.

1929

 Οι αλλοδαποί εφοδιάστηκαν με δελτία ταυτοτητας από το 1929 (ν. 4310/29 και ν. 5405/32). Εκδίδονταν από το υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Αλλοδαπών.

1931

Και οι αστυνομικοί εφοδιάστηκαν με δελτία ταυτότητας από το 1931 (ν. 4971/31) «Περί οργανισμού του σώματος αστυνομίας πόλεων».

1936

Η έκδοση δελτίων ταυτότητας προβλέφθηκε για πρώτη φορά. 

1945

Ν. 87/1945 – ΦΕΚ 9/Α/12.01.1945 “περί υποχρεωτικού εφοδιασμού δια δελτίων ταυτότητος”.

‘Ο Νομος προέβλεψε γία πρώτη φορά τόν ‘ύποχρεωτικό έφοδιασμό όσων διαμένουν στήν ‘Ελλαδα – ‘ημεδαπών καί ‘αλλοδαπών μέ δελτίο ταυτότητας. Εισήγαγε την (υποχρεωτική) αναγραφή του θρησκεύματος σ’ αυτά, η οποία είχε καταρχήν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

κατεβάστε το εδώ

Nomos 87 tou 1945 peri upoxrewtikou efodiasmou tautothtwn.pdf 

1959

Άκολούθησε ή άπόφαση μέ ‘αριθμό 4897/26/13/1/20.6/11.7.1959 τού ‘Υπουργείου ‘Εσωτερικών γία ‘εφοδιασμό τών πολιτών μέ δελτίο ταυτότητας νέου τύπου.

1969

Ν.Δ 127/1969 » περί τής άποδεικτικής ίσχύος τών άστυνομικών ταυτοτήτων ».

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Δ 127 ” περί τής ‘αποδεικτικής ‘ισχυος τών ‘Αστυνομικών Ταυτοτήτων ” – ΦΕΚ 29/Α/18.02.1969.   

1981

‘Υπ.’αριθμ. 8200/0-6 ‘Υπουργική ‘απόφαση, » περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ”. ΦΕΚ 392/Β τής 6ης Ίουλίου 1981.

Κατεβάστε το ‘εδώ

 ‘Υπουργική ‘Απόφαση 8200/0-6 – ΦΕΚ 392/Β/06.07.1981 ” περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ”. 

  

1986 – ΕΚΑΜ (‘Ενιαίος Κωδικός ‘Αριθμός Μητρώου)

 ‘Ο Νόμος 1599/1986 ” Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις ” τής 10ης Ίουνίου 1986

Καθορίζεται ή υποχρέωση έκδοσης δελτίου άπό τό δωδέκατο έτος(άρθρο1.1)

Τά νέα δελτία ταύτοτητος ‘εκδίδονται άπό τίς Νομαρχίες καί όχι από τά άστυνομικά τμήματα. (άρθρο 1.2)

Καθιερώνεται Ένιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) γία κάθε Έλληνα Πολίτη. (άρθρο 2.1). ‘Ο ΕΚΑΜ θά είναι 13ψήφιος καί ισόβιος αφού τά ψηφία πού θά τόν ’αποτελoύν δέν ‘αλλάζουν. (‘αρθρο 2.3). ‘Ο ΕΚΑΜ θά ‘αποτελεί μία πολυ-ταυτότητα, άφού θά περιέχονται σέ αυτόν καί θά ένοποιηθούν : 1. τό δελτίο άστυνομικής ταυτότητας, 2. τό έκλογικό βιβλιαριο (Ε.Ε.Α – ειδικός έκλογικός άριθμός πλέον), 3. τό διαβατήριο, 4. τό άσφαλιστικό βιβλιάριο (Α.Μ.Κ.Α – άριθμός μητρώου κοινωνικής άσφάλισης πλέον), 5. τό φορολογικό μητρώο (Α.Φ.Μ – άριθμός φορολογικού μητρώου πλέον), 6. άδεια ίκανότητας όδηγού (δίπλωμα όδήγησης). (άρθρο 2.4)

Ή άναγραφή τού θρησκεύματος είναι προαιρετική, επιτρέπεται  μόνον «εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο» (άρθρο 3.2).

(περισσότερα…)

EKAM (‘Ενιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου) – Νόμος 1599/1986 » Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις » – ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986.

‘Ο Νόμος 1599/1986 » Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις » τής 10ης Ίουνίου 1986

Καθορίζεται ή υποχρέωση έκδοσης δελτίου άπό τό δωδέκατο έτος(άρθρο1.1)

Τά νέα δελτία ταύτοτητος ‘εκδίδονται άπό τίς Νομαρχίες καί όχι από τά άστυνομικά τμήματα. (άρθρο 1.2)

Καθιερώνεται Ένιαίος Κωδικός Άριθμος Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) γία κάθε Έλληνα Πολίτη. (άρθρο 2.1). ‘Ο ΕΚΑΜ θά είναι 13ψήφιος καί ισόβιος αφού τά ψηφία πού θά τόν ‘αποτελόυν δέν ‘αλλάζουν. (‘αρθρο 2.3). ‘Ο ΕΚΑΜ θά ‘αποτελεί μία πολυ-ταυτότητα, άφού θά περιέχονται σέ αυτόν καί θά ένοποιηθούν : 1. τό δελτίο άστυνομικής ταυτότητας, 2. τό έκλογικό βιβλιαριο (Ε.Ε.Α – ειδικός έκλογικός άριθμός πλέον), 3. τό διαβατήριο, 4. τό άσφαλιστικό βιβλιάριο (Α.Μ.Κ.Α – άριθμός μητρώου κοινωνικής άσφάλισης πλέον), 5. τό φορολογικό μητρώο (Α.Φ.Μ – άριθμός φορολογικού μητρώου πλέον), 6. άδεια ίκανότητας όδηγού (δίπλωμα όδήγησης). (άρθρο 2.4)

Ή άναγραφή τού θρησκεύματος είναι προαιρετική. (άρθρο 3.2).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

Είναι λοιπόν προφανές ότι ή νέα Κάρτα τού Πολίτη βασίζεται άκριβώς πάνω σ’ αυτόν τόν Νόμο 1599/1986, (πού τόσα χρόνια έμενε άνενεργός λόγω τών άντιδράσεων χιλάδων άνθρώπων καί τής άντικατάστασης του μέ τόν νόμο 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’)  πού καταργούσε προσωρινά τήν θέσπιση τού ΕΚΑΜ).

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Ka8ierwsh EKAM neou deltiou Tautothtos – Nomos 1599 FEK 75 A 11-6-1986.pdf

Συνθήκη Σένγκεν – Νόμος Προστασίας τού ‘ατόμου ‘από τήν ‘επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – 2472/1997 – ΦΕΚ 50/Α/10-4-1997

Sunh8hkh Sengen – Nomos 2472 FEK 50 A 10-4-1997.pdf