Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927, περί ‘Εγκρίσεως τού ‘Οργανισμού τού έν ‘Αθήναις Τεκτονικού Ιδρύματος, όπως δημοσιεύθηκε έσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927 καί διορθώθηκε μέ τό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

(Μετά ‘από όχι λίγο κόπο καί ψάξιμο καταφέραμε νά βρούμε καί να δημοσιεύσουμε τό Πρώτο Προεδρικό Διάταγμα πού ‘ασχολείται μέ τή Μασωνία. Βασική αιτία τής δυσκολίας πού ‘αντιμετωπίσαμε είναι ότι τό Διάταγμα έχει δημοσιευθεί σέ Παράρτημα  τού ΦΕΚ. ‘Επίσης λόγω ‘εσφαλμένης δημοσίευσής του στό ΦΕΚ τής 10.12.1927, άκολούθησε νέα διορθωμένη δημοσίευση στό ΦΕΚ τής 04.01.1928.)

———————————————————————————————-

Η Έλληνική Μασωνία στήν προσπάθειά της νά βρεί έμμεση νομιμοποίηση τής ύπαρξης της, κάτω από τόν μανδύα τής Φιλανθρωπίας, σκέφτηκε τή δημιουργία ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ” . Αυτό τό Ίδρυμα υποτίθεται ότι θά είχε καθαρά Φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γι’ αυτό καί η αίτηση υποβλήθηκε στόν ‘Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου καί συνέχισε νά ’υπάγεται μετά τήν ’αναγνώρισή του. !!!

Εἶναι ψέμα καί συνειδητή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, τό ὅτι δῆθεν ἡ ἔγκριση τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος σημαίνει ἀναγνώριση καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ (Μασωνίας), δηλ. ἐκτός τῆς περιουσίας ότι ἀναγνωρίζεται δῆθεν καί ἡ Μασωνική θρησκεία. Τό μόνο πού ‘αναγνωρίζεται είναι ή ίδρυση ένός ‘απλού ‘ιδρύματος (καί όχι σωματείου), πού δημιουργήθηκε ‘από ένα ελάχιστο κομμάτι τής ‘Ελληνικής Μασωνίας, τήν 11μελή καί μέ έδρα τήν ‘Αθήνα »Μεγάλη ‘Ανατολή», πού φυσικά δέν τήν ‘εκπροσωπεί συνολικά.

Τό ΤεκτονικόἽδρυμα λοιπόν νομιμοποιεῖ μονάχα τήν περιουσία τῆς Μασωνίας καί ὄχι τά μασωνικά Σωματεῖα (Μεγάλη Στοά, Μεγάλη Ἀνατολή, Μασωνικές Στοές, ΤόὝπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου), πού ὡς σωματεῖα μονάχα μέ τήν σχετική διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδικείου μποροῦν νά ἀποκτήσουν νομική ὑπόσταση. Ὁ Ἑλληνικός Συμβολικός Έλευθεροτεκτονισμός δηλ. ἡ Μασωνική Θρησκευτική Τελετουργία τῶν 7 Τελετῶν καί τῶν 33 Μυήσεων δέν ὑπάγονται στίς ἁρμοδιότητες τοῦ Ἱδρύματος, γι αὐτό καί δέν γίνεται στόν Ὀργανισμό του καμιά μνεία γι αυτά.

Τό θέμα εἶναι πολύ ἁπλό: Ἄλλο εἶναι τό«Ἵδρυμα» καί ἄλλο εἶναι τό «Σωματεῖο». Τό Ἵδρυμα (ΑΚ 108) εἶναι «περιουσία πρός ἐξυπηρέτησιν ὡρισμένου σκοποῦ. Τό Σωματεῖο (ΑΚ 78) εἶναι «Ἕνωσις προσώπων ἐπιδιώκουσα σκοπόν μή κερδοσκοπικόν. Τό ἵδρυμα δέν ἔχει μέλη ἔχει Δ. Συμβούλιο διοριζόμενο. Τό Σωματεῖο ἔχει μέλη καί Δ.Σ. ἐκλεγόμενο ἀπό τά μέλη του. Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος διορίζεται μέ τό ἱδρυτικό του Π. Διάταγμα. Τό Ἵδρυμα οὔτε μέλη ἐγγράφει οὔτε Γενικές Συνελεύσεις ἔχει, ὅπως τό Σωματεῖο.

Ἡ Μασωνία λοιπόν δέν εἶναι φιλανθρωπική,  ἀλλά θρησκευτική συνωμοτική οργάνωση πού σκοπό της ἔχει νά γεμίσῃ τήν Χώρα μέ Μέγαρα -Στοές- Ναούς τῆς θρησκείας της, για τήν λατρεία τού θεού της Μ.Α.Τ.Σ. ( Μέγας ’Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος).

Οἱ ἱδρυτές τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος : Μιλτ. Πουρῆς, Σπ.Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδριανόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ.Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1311/27.08.1927 αἴτηση τους πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως  Μιχ. Κύρκον, ζήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις ” Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ” . ( ‘Ο ἐκ τῶν ἱδρυτῶν μασώνος Π. Χατζηπάνος 33ου βαθμού, ‘αποκαλούσε τόν ‘Υπουργό μασώνον ἀδ.·. -’αδελφόν).

Ό Μιχ. Κύρκος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης τήν ὑπέγραψε μέ τό  Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927, περί ‘Εγκρίσεως τού ‘Οργανισμού τού έν ‘Αθήναις Τεκτονικού Ιδρύματος, όπως δημοσιεύθηκε έσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927 καί διορθώθηκε μέ τό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

Βάσει τού Προεδρικόυ διατάγματος εγκρίνεται η ίδρυση ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”, μέ σκοπό :  τήν ἀνέγερση καί διατήρηση Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσιν ἔργων εὐποιΐας ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων.

Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκριση τοῦ Ἱδρύματος δέν χτίσθηκε ποτέ σάν κτίριο περιθάλψεως ἐνδεῶν, κέντρο φιλανθρωπίας  κ.λ.π. Χτίστηκε ἐξ ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασωνικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλπει ἐνδεεῖς . Νά εἶναι δηλ. Μασωνικός Ναός καί ὄχι φιλανθρωπική στέγη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα.

Αὐτό ἀποκαλύπτει ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Τέκτονικού  Ἱδρύματος Π. Χατζηπάνος μασώνος 33ου βαθμοῦ στό βιβλίο του «Ἑλληνικός Ἐλευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ 173-174, ὅπου διαβάζουμε «Ἐπιτροπή μηχανικῶν καί ἀρχιτεκτόνων προεδρευομένη ἀπό τόν ἀδ.·. Γ Γεωργαλᾶν ἐνετάλη νά παρασκευάσῃ τό καταλληλότερον σχέδιον Ναοῦ Μεγάλου ἐπί τοῦ ἐλεύθερου χώρου ὡς καί σχεδιάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως καί διακοσμήσεως καί ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ ἀκινή του νά ἀρχίσουν αἱ δέουσαι τεχνικαί ύπηρεσίαι.. τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἀναλαβόντος πλέον τήν ὅλην διαχείρισιν καί ἐκπροσώπησιν τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ!

Τό Προεδρικό Διάταγμα ‘υπογράφηκε στίς 02.10.1927 καί δημοσιεύθηκε ‘εσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927. Τό βασικό λάθος είναι ότι έλειπε παντελώς ‘από τήν δημοσίευση τό ‘αποτελούμενο ‘από 6 άρθρα Καταστατικό τού »Τεκτονικού ‘Ιδρύματος». Έπίσης ‘ενας άπό τούς ‘ιδρυτές του ό Σπύρος Νάγος, ‘αναφέρεται σάν Νόγος.

Κατεβάστε το εδώ

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 02 Δεκεμβρίου 1927 – ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927

Δείτε το ‘εδώ

‘Εξαιτίας τών λαθών πού ‘αναφέραμε παραπάνω ‘αναδημοσιεύθηκε διορθωμένο στό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927 – ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928

Δείτε το ‘εδώ

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

* Πρέπει νά ευχαριστήσουμε τόν φίλο μας Β.Ο. γία τήν ‘αμέριστη συμπαράσταση του καί τήν βοήθεια πού μάς προσέφερε.

*Κάποια σχόλια στό ‘αρθρο έχουν ληφθεί ‘από τήν καταγγελία-μήνυση τού Σεραφείμ Πειραιώς κατά τού »Τεκτονικού ‘Ιδρύματος.

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 ‘Οκτωβρίου 1931, ΦΕΚ 356 τ.Α’/09.10.1931, περί ‘αναγνωρίσεως τού έν Ζακύνθω ‘υφισταμένου Ίδρύματος ‘υπό τήν ‘επωνυμίαν » ‘Αγγλική Στόα » » ‘Αστήρ τής Άνατολής » » ‘αριθμός 880 ‘υπό τήν Μεγάλην Στοά τής Άγγλίας ».

Κατεβάστε το ‘εδώ

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 ‘Οκτωβρίου 1931, ΦΕΚ 356 τ.Α’/09.10.1931, περί ‘αναγνωρίσεως τού έν Ζακύνθω ‘υφισταμένου Ίδρύματος ‘υπό τήν ‘επωνυμίαν » ‘Αγγλική Στόα » » ‘Αστήρ τής Άνατολής » » ‘αριθμός 880 ‘υπό τήν Μεγάλην Στοά τής Άγγλίας ».pdf

Μετά τήν ‘αναγνώριση τού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος » μέ τό Προεδρικό διάταγμα τής 02.12.1927, βρήκε ευκαιρία καί η ‘Αγγλική Στοά » ‘Αστήρ τής Άνατολής » άριθμός 880, πού ήλεγχε τήν Μασωνία στά ‘Επτάνησα, νά καταθέσει τήν 01.09.1931 αίτηση στόν Ύπουργό προνοίας καί ‘αντιλήψεως γία Ίδρυση » Τεκτονικού ΄Ιδρύματος » . Μέ τό Π.Δ τής 02.10.1931 άναγνωρίζεται τό ‘Ιδρυμα καί εγρίνεται τό Καταστατικό του.

Η Στόα πρώτη φορά λειτούργησε στήν Ζάκυνθο τό 1815, μέ τήν έπωνυμία » ό ‘αναγεννηθείς Φοίνιξ » . ‘Υποτιθέμενος σκοπός λειτουργίας του ήταν ό ίδιος, μέ τού ‘Ελληνικού Τεκτονικoύ ‘Ιδρύματος :  » ευόδωση έργων ευποιίας, ‘ιδία δέ περιθάλψεως ‘ενδεών καί μορφώσεως ‘απόρων νέων ».

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(περισσότερα…)

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 23 Δεκεμβρίου 1955, ΦΕΚ 22 τ.Α’/16.01.1956, περί ‘ανακλήσεως τού από 23.12.1949 Β.Δ » περί καταργήσεως τού από 19.07.1949 Β.Διατάγματος περί αντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”.

Κατεβάστε το εδώ

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 23 Δεκεμβρίου 1955, ΦΕΚ 22 τ.Α’/16.01.1956, περί ‘ανακλήσεως τού από 23.12.1949 Β.Δ » περί καταργήσεως τού από 19.07.1949 Β.Διατάγματος περί αντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”.pdf

Μετά ‘από τήν αντίδραση τοῦ λαοῦ, τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται μέ τό ἀπό 23 Δεκεμβρίου 1949 Β.Δ – ΦΕΚ 355 τ.Α’/27.12.1949, νά ἀνακαλέσει προσωρινά τό σκανδαλώδες Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”.  πού τό ‘επαναφέρει όμως ‘ακριβώς 6 χρόνια μετά μέ τό Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 23 Δεκεμβρίου 1955, ΦΕΚ 22 τ.Α’/16.01.1956, περί ‘ανακλήσεως τού από 23.12.1949 Β.Δ » περί καταργήσεως τού από 19.07.1949 Β.Διατάγματος περί αντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”.

Ξανατίθεται σέ ‘ισχύ λοιπόν τό  Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”. , μέ μόνη διαφορά τήν διαγραφή στό άρθρο 5 τών λέξεων ” Ναών ή Μονών ”.

Τουλάχιστον ‘απελευθερώθηκε η Έκκλησία από τά Μασωνικά δεσμά πού προσπάθησαν νά τίς ‘επιβάλλουν, αφήνωντας τήν Πολιτεία καί τό Έλληνικό Κράτος πιστό ‘αρωγό καί καί οικονομικό τροφοδότη τής Μασωνίας.

(Μία σύμπτωση; είναι ότι τά 2 παραπάνω Βασιλικά Διατάγματα ψηφίστηκαν τήν ίδια ημερομηνία μέ διαφορά 6 ετών. 23 Δεκεμβρίου 1949 – 23 Δεκεμβρίου 1955.!)

Η όλη ‘ιστορία θυμίζει κακόγουστο ‘ανέκδοτο

02.12.1927. Προεδρικό Διάταγμα ‘εγκρίνει τήν ίδρυση » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος » καί τού καταστατικού του.

19.07.1949. Βασιλικό Διάταγμα ‘εγκρίνει τήν μετονομασία τού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος » σέ » Τεκτονικό ‘Ιδρυμα τής ‘Ελλάδος » ,καί τήν ‘αντικατάσταση τού Καταστατικού του, μέ νεο.

23.12.1949. Βασιλικό Διάταγμα καταργεί προσωρινά τό προηγούμενο Β.Δ. τής 19.07.1949, καί ‘επαναφέρει τό Προεδρικό Διάταγμα τής 02.12.1927.

23.12.1956. Βασιλικό Διάταγμα κάνει άνάκληση τής κατάργησης καί έπαναφέρει τό Β.Δ. τής 19.07.1949, (μέ μόνη διαφορά τήν διαγραφή στό άρθρο 5 τών λέξεων ” Ναών ή Μονών ”). !!!

‘Εχουμε λοπόν κατά σειράν :

1. Έγκριση Ίδρύματος – Καταστατικού,

2. Έγκριση μετονομασίας Ίδρύματος – νέου Καταστατικού,

3. Κατάργηση τής προηγούμενης έγκρισης καί έπαναφορά τής πρώτης,

4. καί τέλος Ανάκληση τής προηγούμενης κατάργησης, καί έπαναφορά τής δέυτερης. !!!

Μέ μιά λέξη ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ.

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(περισσότερα…)

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 23 Δεκεμβρίου 1949, ΦΕΚ 355 τ.Α’/27.12.1949, περί καταργήσεως τού από 19 ‘Ιουλιου 1949 Β.Δ περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”.

Κατεβάστε το εδώ

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 23 Δεκεμβρίου 1949, ΦΕΚ 355 τ.Α’/27.12.1949, περί καταργήσεως τού από 19 ‘Ιουλιου 1949 Β.Δ περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”.pdf

Μετά ‘από τήν αντίδραση τοῦ λαοῦ, τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται μέ τό ἀπό 23 Δεκεμβρίου 1949 Β.Δ – ΦΕΚ 355 τ.Α’/27.12.1949, νά ἀνακαλέσει προσωρινά τό σκανδαλώδες Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”. , πού θά τό ‘επαναφέρει όμως μέ τό από 23 Δεκεμβρίου 1955 Β.Δ – ΦΕΚ 22 τ.Α’/22.01.1956, μέ μόνη διαφορά τήν διαγραφή στό άρθρο 5 τών λέξεων ” Ναών ή Μονών ”.

Έτσι ‘επανέρχεται σέ ‘ισχύ τό από 2 Δεκεμβρίου 1927 Προεδρικό διάταγμα.

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(περισσότερα…)

Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

1925

Μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν 5415/07.11.1925 Ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ‘αναγνωρίζεται τό Σωματείο μέ τήν έπωνυμία » Τεκτονική Ένωσις » μέ σκοπούς φιλανθρωπικούς, πνευματικούς καί κοινωνικούς.

Τό Δικαστήριον τῶν ἐν Ἀθήναις Πρωτοδικῶν, συγκείμενον κ.λπ. Συνεδρίασαν δημοσία ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ του τήν 7ην Νοεμβρίου 1925. Ἀκοῦσαν τοῦ Εἰσαγγελέως. Ἰδόν τά ὑποβληθέντα ἔγγραφα. Σκεφθέν κατά τόν Νόμον. Ἐπειδή ἐτηρήθησαν αἱ κατά τήν προδικασίαν ἀπαιτούμεναι διατυπώσεις, συντρέχουσι δέ, κατά τήνκρίσιν τοῦ Δικαστηρίου, ἅπασαι αἱ ύπό τοῦ Νόμου προβλεπόμεναι προϋποθέσεις πρός ἀναγνώρισιν τοῦ περί οὗ πρόκειται Σ ωματείου, ὡς τοῦτο ἐξάγεται ἐκ τῶνἐγγράφων ἅτινα ὑπεβλήθησαν ὑπό τοῦ Σωματείου. Διά ταῦτα Διατάσσει τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γραμματέως τοῦ Δικαστηρίου τούτου τοιχοκόλλησιν τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Σωματείου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν » ΤεκτονικήἝνωσις » ἐπί δεκαήμερον ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ τοῦ Δικαστηρίου τούτου καί τήν μετά ταῦτα καταχώρησιν τοῦ ἀνωτέρω Σωματείου εἰς τό βιβλίον τῶν «Ἀνεγνωρισμένων Σωματείων καί ἐν ἰδίᾳ αὐτοῦ σελίδι. Μετά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω. Ἀναγνωρίζει τό εἰρημένον Σωματεῖον ὡς φιλανθρωπικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν.

Ἐκρίθη καί ἀπεφασίσθη, έν Ἀθήναις τῇ 19ῃ Νοεμβρίου 1925, έδημοσιεύθη δέ αὐτόθι τήν 21ην Νοεμβρίου 1925.

Η ‘Ελληνική Μασωνία κρυπτόμενη πίσω από τήν ψευδώνυμη καί γενικόλογη έπωνυμία » Τεκτονική Ένωσις » καί μέ τόν γενικότερο σκοπό τής φιλανθρωπίας, πνευματικότητας καί κοινωνικότητας, έπέτυχε μία μερική ‘αναγνώριση ώς Σωματείο. Είναι προφανές ότι χρησιμοποίησε τόν γενικότερο τίτλο » Τεκτονική Ένωσις », γία νά πετύχει τούς σκόπους της νά νομιμοποιηθεί, ‘ενώ φυσικά αυτή η ‘ονομασία δέν ‘ανταποκρινόταν σέ κανένα μέχρι τότε όνομα Στοάς, Βαθμού ή Μασωνικής Τάξεως. ‘Ηταν ‘απλά ένα ‘εφεύρημα, ‘ενα Σωματείο – βιτρίνα, μία ακόμη μάσκα.

1927

Η Έλληνική Μασωνία στήν προσπάθεια της νά βρεί έμμεση νομιμοποίηση τής ύπαρξης της, κάτω από τόν μανδύα τής Φιλανθρωπίας, σκέφτηκε τήν δημιουργία » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος » . Αυτό τό Ίδρυμα υποτίθεται ότι θά είχε καθαρά Φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γι’ αυτό καί η αίτηση υποβλήθηκε στόν ‘Υπουργό κοινωνικής πρόνοιας, όπου καί συνέχισε νά ‘υπάγεται μετά τήν ‘αναγνώριση του. !!!

Οἱ ἱδρυτές τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος : Μιλτ. Πουρῆς, Σπ.Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδριανόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ.Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1311/27.08.1927 αἴτηση τους πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως  Μιχ. Κύρκο, ζ ήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις » Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος » . ( ‘Ο ἐκ τῶν ἱδρυτῶν μασώνος Π. Χατζηπάνος 33ου βαθμού, ‘αποκαλούσε τόν ‘Υπουργό μασώνον ἀδ.·. -‘αδελφόν).

Ό Μιχ. Κύρκος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης τήν ὑπέγραψε μέ τό Προεδρικό Διάταγμα τής 02.12.1927, (εν Παρ. Εφ. της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμόν φύλλον 2 και από 4 Ιανουαρίου 1928).

Τό Προεδρικό Διάταγμα ‘υπογράφηκε στίς 02.10.1927 καί δημοσιεύθηκε ‘εσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927Τό βασικό λάθος είναι ότι έλειπε παντελώς ‘από τήν δημοσίευση τό ‘αποτελούμενο ‘από 6 άρθρα Καταστατικό τού ”Τεκτονικού ‘Ιδρύματος”. Έπίσης ‘ενας άπό τούς ‘ιδρυτές του ό Σπύρος Νάγος, ‘αναφέρεται σάν Νόγος.

‘Εξαιτίας τών λαθών πού ‘αναφέραμε παραπάνω ‘αναδημοσιεύθηκε διορθωμένο στό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

Δείτε τα ‘εδώ

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927, περί ‘Εγκρίσεως τού ‘Οργανισμού τού έν ‘Αθήναις Τεκτονικού Ιδρύματος, όπως δημοσιεύθηκε έσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927 καί διορθώθηκε μέ τό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

Βάσει τού Προεδρικόυ διατάγματος ‘εγκρίνεται η ίδρυση » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος », μέ σκοπό :  τήν ἀνέγερση καί διατήρηση Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσιν ἔργων εὐποιΐας ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων.

Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκριση τοῦ Ἱδρύματος δέν χτίσθηκε ποτέ σάν κτίριο περιθάλψεως ἐνδεῶν, κέντρο φιλανθρωπίας  κ.λ.π. Χτίστηκε ἐξ ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασωνικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλπει ἐνδεεῖς . Νά εἶναι δηλ. Μασωνικός Ναός καί ὄχι φιλανθρωπική στέγη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα.

Αὐτό ἀποκαλύπτει ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Τέκτονικού  Ἱδρύματος Π. Χατζηπάνος μασώνος 33ου βαθμοῦ στό βιβλίο του «Ἑλληνικός Ἐλευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ 173-174, ὅπου διαβάζουμε «Ἐπιτροπή μηχανικῶν καί ἀρχιτεκτόνων προεδρευομένη ἀπό τόν ἀδ.·. Γ Γεωργαλᾶν ἐνετάλη νά παρασκευάσῃ τό καταλληλότερον σχέδιον Ναοῦ Μεγάλου ἐπί τοῦ ἐλεύθερου χώρου ὡς καί σχεδιάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως καί διακοσμήσεως καί ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ ἀκινή του νά ἀρχίσουν αἱ δέουσαι τεχνικαί ύπηρεσίαι.. τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἀναλαβόντος πλέον τήν ὅλην διαχείρισιν καί ἐκπροσώπησιν τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ!

Εἶναι ψέμα καί συνειδητή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, τό ὅτι δῆθεν ἡ ἔγκριση τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος σημαίνει ἀναγνώριση καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ (Μασωνίας), δηλ. ἐκτός τῆς περιουσίας ότι ἀναγνωρίζεται δῆθεν καί ἡ Μασωνική θρησκεία. Τό μόνο πού ‘αναγνωρίζεται είναι ή ίδρυση ένός ‘απλού ‘ιδρύματος (καί όχι σωματείου), πού δημιουργήθηκε ‘από ένα ελάχιστο κομμάτι τής ‘Ελληνικής Μασωνίας, τήν 11μελή καί μέ έδρα τήν ‘Αθήνα »Μεγάλη ‘Ανατολή», πού φυσικά δέν τήν ‘εκπροσωπεί συνολικά.

Τό θέμα εἶναι πολύ ἁπλό: Ἄλλο εἶναι τό«Ἵδρυμα» καί ἄλλο εἶναι τό «Σωματεῖο. Τό Ἵδρυμα (ΑΚ 108) εἶναι «περιουσία πρός ἐξυπηρέτησιν ὡρισμένου σκοποῦ. Τό Σωματεῖο (ΑΚ 78) εἶναι «Ἕνωσις προσώπων ἐπιδιώκουσα σκοπόν μή κερδοσκοπικόν. Τό ἵδρυμα δέν ἔχει μέλη ἔχει Δ. Συμβούλιο διοριζόμενο. Τό Σωματεῖο ἔχει μέλη καί ΔΣ ἐκλεγόμενο ἀπό τάμέλητου. Τό ΔΣ τοῦ Ἱδρύματος διορίζεται μέ τό ἱδρυτικό του Π. Διάταγμα. Τό Ἵδρυμα οὔτε μέλη ἐγγράφει οὔτε Γενικές Συνελεύσεις ἔχει, ὅπως τό Σωματεῖο.

Τό ΤεκτονικόἽδρυμα λοιπόν νομιμοποιεῖ μονάχα τήνπεριουσία τῆς Μασωνίας καί ὄχι τά μασωνικά Σωματεῖα (Μεγάλη Στοά, Μεγάλη Ἀνατολή, Μασωνικές Στοές, ΤόὝπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου), πού ὡς σωματεῖα μονάχα μέ τήν σχετική διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδικείου μποροῦν νά ἀποκτήσουν νομική ὑπόσταση. Ὁ Ἑλληνικός Συμβολικός Έλευθεροτεκτονισμός δηλ. ἡ Μασωνική Θρησκευτική Τελετουργία τῶν 7 Τελετῶν καί τῶν 33 Μυήσεων δέν ὑπάγονται στίς ἁρμοδιότητες τοῦ Ἱδρύματος γι αὐτό καί δέν γίνεται στόν Ὀργανισμό του καμιά μνεία γι αυτά.

Ἡ Μασωνία λοιπόν δέν εἶναι φιλανθρωπική,  ἀλλά θρησκευτική συνωμοτική οργάνωση πού σκοπό της ἔχει νά γεμίσῃ τήν Χώρα μέ Μέγαρα -Στοές- Ναούς τῆς θρησκείας της, γία τήν λατρεία τού θεού της Μ.Α.Τ.Σ. ( Μέγας ‘Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος). 

(περισσότερα…)

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ».

Κατεβάστε το εδώ

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ».pdf

* Τό συγκεκριμένο ΦΕΚ περιέχει ένα τυπογραφικό λάθος. Στήν σελίδα 1016 στήν πρώτη γραμμή,στό άρθρον μόνον, έκ παραδρομής; έχει γραφτεί 2.12.1949 αντί τού σωστού 2.12.1927

Μέ τό Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, πού υπέγραψε ό Ύπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κωνσταντίνος Καραμανλής, τροποποιήθηκε καί αντικαταστάθηκε μέ νεότερο τό Καταστατικό τού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος », πού είχε εγκριθεί μέ τό Π.Δ. τής 2 Δεκεμβρίου 1927.

Τό Β.Δ όριζε :

Tήν σύσταση στήν Άθήνα Ίδρύματος μέ τόν τίτλο » Τεκτονικόν Ίδρυμα τής Έλλάδος » .   (Άρθρο 1)

Τόν σκοπό τού Ίδρύματος πού είναι, η άνέγερση καί διατήρηση Τεκτονικών Μεγάρων, στήν Άθήνα καί όλες τίς πόλεις τίς Χώρας, καί η ίδρυση έκπαιδευτικών μεγάρων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων, καί γενικότερα Ίδρυμάτων ευποιίας γία τήν περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη, τήν μόρφωση άπορων νέων καί τήν άσκηση φιλλαληλίας.   (Άρθρο 1)

Τήν διοίκηση τού Τεκτονικού ‘Ιδρύματος από 11μελές ‘αδελφάτο, πού ‘αποτελείται από τά ‘εκάστοτε μέλη τής (μέ έδρα τήν ‘Αθήνα) Μεγάλης Άνατολής, τής Μεγάλης Στοάς τής ‘Ελλάδος.   (Άρθρο 2)

Τούς πόρους τού ‘Ιδρύματος πού θά ‘αποτελούνται από : τά εισοδήματα τής περιουσίας τους, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες ή εισφορές τού Κράτους, Δήμων καί Κοινοτήτων, Ναών ή Μονών.!!!  (Άρθρο 5)

                                                     ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τό νομοσχέδιο ‘αποτελεί μιά συνέχιση τής προσπάθειας τής Έλληνικής Μασωνίας νά βρεί έμμεση νομιμοποίηση. Η 11μελής ηγεσία τής Μασωνίας(Μεγάλη ‘Ανατολή) ‘ιδρύει Φιλανθρωπικό δήθεν Ίδρυμα, μέ σκοπό τήν ‘ανέγερση μεγάρων ευποοίας, ‘εκπαιδευτικών, μορφωτικών, περίθαλψης, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων.!!! (Όσο τά είδατε εσείς, άλλο τόσο τά είδαμε καί μείς. Μάλλον θά περιμένουμε άρκετό καιρό ‘ακόμη).

Μέ αυτό τό ‘απίστευτο καί ‘αχαρακτήριστο Νομοσχέδιο, σύρεται καί η Πολιτεία (Κρατικές εισφορές, εισφορές Δήμων καί Κοινοτήτων) δέσμια καί χρηματοδότης τής Μασωνίας. Τό Κράτος πληρώνει γία νά χτιστούν Μασωνικοί Ναοί.!!! καί χρηματοδοτεί τίς (έν κρυπτώ καί παραβύστω) ενέργειες καί βλέψεις τής Μασωνίας.!!!

‘Ακόμη χειρότερα τό Νομοσχέδιο όρίζει σάν έναν από τούς οικονομικούς πόρους τής Μασωνίας, τήν ίδια Έκκλησία.!!! Ναοί καί Ίερές Μονές θά καταβάλλουν εισφορές γία τό χτίσιμο Μασωνικών Στοών.!!! Καί αυτό γνωστής όντως τής θέσης τής Όρθόδοξης Έκκλησίας ένάντια στήν Μασωνία, μέ σειρά καταδικαστικών άποφάσεων πού τήν συγκαταλέγει στίς Αιρέσεις καί Παραθρησκείες καί μάλιστα σέ μία πίο σκοτεινές καί μυστικές.

Ευτυχώς η ἀντίδραση τοῦ λαοῦ, τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων, ἦταν ἄμεση καί ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται

μέ τό ἀπό 23 Δεκεμβρίου 1949 Β.Δ – ΦΕΚ 355 τ.Α’/27.12.1949, νά ἀνακαλέσει προσωρινά τό παραπάνω Διάταγμα,

πρίν τό ‘επαναφέρει μέ τό από 23 Δεκεμβρίου 1955 Β.Δ – ΦΕΚ 22 τ.Α’/22.01.1956, μέ μόνη διαφορά τήν διαγραφή στό άρθρο 5 τών λέξεων » Ναών ή Μονών ».

Τουλάχιστον ‘απελευθερώθηκε η Έκκλησία από τά Μασωνικά δεσμά πού προσπάθησαν νά τίς ‘επιβάλλουν, αφήνωντας τήν Πολιτεία καί τό Έλληνικό Κράτος πιστό ‘αρωγό καί καί οικονομικό τροφοδότη τής Μασωνίας.

(Μία σύμπτωση; είναι ότι τά 2 παραπάνω Βασιλικά Διατάγματα ψηφίστηκαν τήν ίδια ημερομηνία μέ διαφορά 6 ετών. 23 Δεκεμβρίου 1949 – 23 Δεκεμβρίου 1955.!)

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.