Λάμπρος Παπαδήμας – Θά ύπάρχει τό 666 στίς Ταυτότητες όπως υπάρχει καί σ’ όλη τήν μηχανογράφηση. !!!

Λάμπρος Παπαδήμας – Ποιός είναι

Για τρεις τετραετίες εκλεγμένος Δήμαρχος Λαμίας (1982, 1986,1990). Ο πρώτος Έλληνας Δήμαρχος στη θέση του αντιπροέδρου της Ένωσης
Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης (C.C.R.E.) (1988 – 1990). Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ελληνικών Δήμων για την Ευρώπη (1990 – 1993). Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1996. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την περίοδο 1996 – 1998. Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας από το 1998.

Τί δήλωση έκανε γιά τίς Ταυτότητες

» Καλά αύτό νομίζω μάς γυρνάει στόν Μεσαίωνα, δηλαδή είναι τρελλό νά μιλάμε γία τήν Ταυτότητα καί νά άπομονώνουμε ότι μόνο γία τήν Ταύτοτητα δέν πρέπει νά ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα τό οποίο υπάρχει πάνω σέ κάθε έντυπο πού πρεπει νά μπεί μέσα σ΄ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιά νά γίνει μία άναγνώριση. Μού φαίνεται ότι είναι τρελλό νά ύπάρχουν άντιδρασεις γι’ αυτό. »

                                                     ΣΧΟΛΙΟ

Ό κύριος ύπουργός δήλωσε ότι τό 666 χρησιμοποιείται σάν άριθμός άναγνώρισης σέ όλη τήν μηχανογράφηση. Καί άρα αφού χρησιμοποιείται παντού, θεωρεί τρελλό καί μεσαιωνικό νά μήν ισχύσει τό ίδιο σύστημα μέ τό 666 καί στίς Ταυτότητες.

Υ.Γ  Άς μάς άπαντήσουν γιατί ενώ στό δυαδικό σύστημα, ό άριθμός 5 συμβολίζεται μέ τό 101, στό σύστημα BAR CODE, αντιστοίχησαν τό 101 μέ τόν αριθμό 6. Άν παρεμένε όπως ήταν θά μιλάγαμε τώρα γιά 555 καί όχι γιά 666.

Ό ίδιος ό George Joseph Laurer πού άνακάλυψε στά 1973 τόν κώδικα UPC  BAR CODE , (UPC = Universal Product Code = Παγκόσμιος Κωδικός Προιόντων), έπιβεβαιώνει στήν έπίσημη ιστοσελίδα του (http://www.laurerupc.com/) , ότι οί 3 »μπάρες» άσφαλείας (δύο παράλληλες μαύρες γραμμμές) στήν αρχή, στό μέσο καί στό τέλος όλων τών γραμμικών κωδικών, άντιστοιχούν στό 6-6-6. Καί μάλιστα ίσχυρίζεται ότι δέν υπάρχει κάτι κακό σέ αυτό, καί ότι είναι απλά μία σύμπτωση πού δέν έχει καμμία σχέση μέ τό 666 τής Άποκάλυψης. Έπίσης λέει ότι είναι άλλη μιά σύμπτωση, τό γεγόνος ότι τό όνομα του George Joseph Laurer, άποτελείται από 6-6-6 γράμματα.

Δείτε τί γράφει εδώ, στό Section 6 (Τμήμα 6) τής σελιδας του, (άλλη μία » σύμπτωση » μάλλον).

http://bellsouthpwp.net/l/a/laurergj/UPC/666quest.html  

Section 6 Question #1 – Rumor has it that the lines (left, middle, and right) that protrude below the U.P.C. code are the numbers 6,6,6… and that this is the international money code. I typed a code with all sixes and this seems to be true. At least they all resemble sixes. What’s up with that? 11/11/98

Αnswer – Yes, they do RESEMBLE the code for a six.

There is nothing sinister about this nor does it have anything to do with the Bible’s «mark of the beast» (The New Testament, The Revelation, Chapter 13, paragraph 18). It is simply a coincidence like the fact that my first, middle, and last name all have 6 letters. There is no connection with an international money code either.
Advertisements

Έμμανουήλ Καλύβα – Τό Χάραγμα τού άντιχρίστου, κατά τήν Γραφήν καί τούς Πατέρας – Άθήναι 1989.

 

Έμμανουήλ Καλύβα – Τό Χάραγμα τού άντιχρίστου, κατά τήν Γραφήν καί τούς Πατέρας – Άθήναι 1989.

Κατεβάστε το εδώ

(Τό βιβλίο είναι 19,3 mbs  , άργεί λίγο νά φορτώσει)

Emmanouhl Kaluva – To Xaragma tou Antixristou kata thn Grafhn kai tous Pateras.pdf

Πατήρ Αδριανός Σιναίτης – Λόγος γιά την Ταυτότητα, τό 666 και τον Αντίχριστο.

* Τό βίντεο έχει γυριστεί γύρω στά 1990 στήν Μονή τής Αγίας Αίκατερινης στό Σινά . Έκεί μόνασε ό Πατήρ Άδριανος (Ίερομόναχος – Άρχιμανδρίτης) για 30 περίπου χρόνια. Ζούσε μόνος του, σάν ερημίτης σκαρφαλωμενος στό άσκητήριο του ψηλά στό βουνό , κοντά στήν κορυφη όπου ό Μωυσής παρέλαβε τίς 10 έντολές. Ένα από τά πολλά του έργα ήταν νά ενημερώνει τόν κόσμο γιά τίς ταυτότητες, τίς κάρτες καί το 666. Κοιμήθηκε στις 19.6.2004.

Στήν άριστερη εικόνα ό Πατήρ Άδριανός βαδίζει άπο τό άσκητήριο του, κατεβαίνοντας πρός τήν μονή τής Άγίας Αίκατερίνης, πού μόλις διακρίνεται άριστερά κάτω.

Στήν δεύτερη εικόνα επιστρέφει στό ασκητήριο του.

Ή τρίτη εικόνα δείχνει έναν παλιό μοναχό στό Άγιο Όρος. Όποιαδήποτε σύγκριση μέ άρκετούς από τούς σημερινούς νεωτεριστές έιναι αστεία.

Advertisements

Μοναχού Παρθένιου ‘Αγιορείτου – ‘Ανησυχητικά σημεία τών καιρών – Τό Χάραγμα τής ‘Αποκαλύψεως – ‘Αγιον Όρος 1988

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Monaxou Par8eniou Agioreitou – Anhsuxtika shmeia twn kairwn – To xaragma ths Apokalupsews.pdf

Advertisements

Σταμάτιος Κούλουθρος – ‘Επιστολή πρός τον κύριο Ι. Καρδάση γιά τό Bar Code 666

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Stamatios Koulou8ros – Epistolh pros ton kurio Kardash gia to Bar Code 666.pdf

Advertisements

Περιοδικό ‘Οσια Είρήνη Χρυσοβαλάντου – ‘Ο Γραμμικός κώδικας ( Bar Code ) UPC καί ‘ο ‘αριθμός 666

 

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Periodiko Osia Eirhnh Xrusovalantou – O grammikos kwdikas (Bar Code) UPC kai o ari8mos 666.pdf

Advertisements

Γεωργίου Σαχινιάν – ‘Ηλεκτρονική Μελέτη στό κωδικό σύστημα European Article numbering ( EAN-13) – ‘Αποσπασμα ‘από το βιβλίο τού ‘Ιερομονάχου Χριστόδουλου Άγιορείτου : Στή δύση τής ‘ελευθερίας

 

Μελέτη τού Γεώργιου Σαχινιάν ( Διπλωματούχου Πληροφορικής στό Πανεπιστήμιο τής Βόννης ) , γιά τό άν ‘εμπεριέχεται στό γραμμωτό κώδικα τό 666 ,  ‘Οκτωβρίος τού 1997

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Gewrgios Saxinian – Hlektronikh Meleth sto kwdiko susthma European Article Numbering ΕΑΝ-13.pdf

Advertisements

Γεώργιος Σαχινίαν – Κοινοποίηση στήν ‘Εκκλησία τής ‘Ελλάδος γία τό άν ‘εμπεριέχεται στόν γραμμωτό κώδικα τό 666 – Κωδικό σύστημα European Article Numbering (EAN-13) – Δομή τού γραμμωτού κώδικα EAN-13 – Συμπεράσματα – ‘Οκτώβριος 1997

 

Μελέτη τού Γεώργιου Σαχινιάν ( Διπλωματούχου Πληροφορικής στό Πανεπιστήμιο τής Βόννης ) , γιά τό άν ‘εμπεριέχεται στό γραμμωτό κώδικα τό 666 , άποσταλείσα πρός τήν ‘Ιεραρχία τής ‘Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος στίς 10 ‘Οκτωβρίου τού 1997

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Gewrgios Saxinian – Koinopoihsh pros thn Ekklhsia ths Ellados gia to an emperiexetai sto grammwto kwdika to 666.pdf

Advertisements

Όχι στή νέα Ταυτότητα – Νά ‘αρνηθούμε τήν κωδικοποίηση τής προσωπικότητας μας

Advertisements

‘Ιερομονάχου Παρθενίου ‘Αγιορείτου – ‘Οι Πατέρες καί τό σφράγισμα – 1987

 

‘Ιερομονάχου Παρθενίου Άγιορείτου – Οί Πατέρες καί τό σφράγισμα – ‘Ομιλία στήν Καβάλα το 1987.

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Ieromonaxou Par8eniou Agioreitou – Oi Pateres kai to Sfragisma – 1987.pdf

Advertisements