Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q120 (LXXLev b).

(Λευιτικό 5:8-10)

Το χειρόγραφο είναι τεμάχιο του παπύρου, που είναι γνωστός με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q120 (LXXLev b).

Χρονολογείται από τον 1ο πρό Χριστού αιώνα, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (4Q).

Έχει ύψος 31 εκατοστά. Περιείχε περίπου 38 γραμμές σε κάθε σελίδα και 23-29 γράμματα σε κάθε γραμμή.

(περισσότερα…)

Ο χαρακτήρας των πρώτων διωγμών κατά της Εκκλησίας. Η αλληλογραφία του Πλινίου με τον Αυτοκράτορα Τραιανό, περί των Χριστιανών.

Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των Xριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού (Αγουρίδη Σάββα, Θεσσαλονίκη 1963, σελ. 3-9).

Το 112 μ.Χ. ο Ρωμαίος διοικητής της Βιθυνίας Πλίνιος εις επιστολήν του προς τον Ρωμαίον αυτοκράτορα Τραϊανόν, αναφέρει περί της εκρήξεως διωγμού κατά των Xριστιανών εν τη επαρχία του, η οποία κατά τους χρόνους εκείνους περιελάμβανε πολυανθρώπους και ευημερούσας πόλεις.

Εις τα ερωτήματα της αναφοράς του διοικητού απήντησεν ο αυτοκράτωρ δι ‘ επιστολής του (1). Προς ευκολίαν του αναγνώστου παραθέτομεν εν συνεχεία τα κείμενα (2).

Η Επιστολή του Πλινίου :

«Αποτελεί κανόνα, κύριε, τον οποίον απαρεγκλίτως τηρώ, να απευθύνωμαι προς υμάς οσάκις έχω αμφιβολίαν τινά · διότι ποίος άλλος είναι ικανώτερος να δώση απάντησιν εις τας απορίας μου, ή να πληροφόρηση την άγνοιάν μου;

(περισσότερα…)

Καινή Διαθήκη – Το πλήρες κείμενο.

(Papyrus Bodmer 75. Ένα απο τα αρχαιότερα σωζόμενα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο το 1952 μαζί με άλλους 21 παπύρους. Οι πάπυροι φυλάσσονται στην Βιβλιοθήκη Bodmeriana στην Ελβετία, εκτός από 2 που δωρίστηκαν στο Βατικανό. Χρονολογείται μεταξύ 175-225 μετά Χριστόν. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το τέλος του Κατά Λουκάν και η αρχή του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου)

(περισσότερα…)

Παλαιά Διαθήκη – Το πλήρες κείμενο.

Τεμάχιο 4Q 120, 24 (4Q – pap LXX – Lev b). Είναι ένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς θάλλασας. Βρέθηκε στο Qumran στο 4ο σπήλαιο. Χρονολογείται από τον 1ο αιώνα προ Χριστού. Είναι απόσπασμα απο τό Λευιτικό 5:8-10.

  • … (8) καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ
  • τοῦ σφονδύλου, καὶ οὐ διελεῖ· (9) καὶ
  • ρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ
  • τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ
  • θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον
  • τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ
  • τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου·
  • ἁμαρτία γάρ ἐστι. (10) καὶ τὸ δεύτερον
  • ποιήσει ὁλοκάρπωμα, ὡς καθήκει.
  • καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ…

(περισσότερα…)