Άνακοίνωση ΠΟΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων) (23.04.1998) – Άρνηση παραλαβής ήλεκτρονικών ταυτοτήτων γία λόγους συνειδήσεως.

Άνακοίνωση ΙΣΚΕ (Ίερού Συνδέσμου Κληρικών Έλλαδος) (19.6.1998) – Δήλωση άρνήσεως παραλαβής ήλεκτρονικής ταυτότητας γία λόγους συνειδήσεως.

Ύπόμνημα Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό ‘Εορτολόγιο) πρός τόν Ύπουργό Έσωτερικών (1993) – Δέν θά παραλάβουμε Ταυτότητες έφόσον φέρουν : Ήλεκτρομαγνητική λουρίδα σκοτεινού καί άγνωστου περιεχομένου, ύποπτα μυστικά σύμβολα καί δέν άναγράφεται τό Θρήσκευμα.

Έγκύκλιος Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο) (20.05/02.06.1993) – Οί νέες Ταυτότητες άν δέν καταργηθεί η σκοτεινή μαγνητοταινία καί δέν άναγραφεί ύποχρεωτικά τό Θρήσκευμα, είναι προχάραγμα Άντιχρίστου.

Έπιστολή Ίεράς Συνόδου τής Έκκλησίας τής Κρήτης (22.03.1993) – Ό άριθμός τού Άντίχριστου σάν κωδικός γιά τίς Ταυτότητες θεωρείται παντελώς άπαράδεκτος – ένα νέο είδος φακελώματος – προβληματική η προαιρετική άναγραφή τής πίστεως.

‘Ανακοινωθέν τής Ίεράς Συνόδου (09.03.1993) – Δέν συντρέχει λόγος γία έκδοση Ήλεκτρονικών Ταυτοτήτων – έφιαλτική άπειλή κατά τών άτομικών έλευθεριών – η άναγραφή τού Θρησκεύματος νά είναι ύποχρεωτική.

Έγκύκλιος 2626 τής Ίεράς Συνόδου (07.04.1997) – Nὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν

Ἡ Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν ‘‘Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα’’

Ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας καὶ δημοσιεύτηκε στὴν ἔκδοση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Πρὸς τὸ Λαό»(τ.21, Ἀπρίλιος 1997).

Τέκνα ὑμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ. Χάρις ὑμῖν εἴη ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος.  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἐγράφησαν, ἠκούσθησαν καὶ ἔγιναν πρόσφατα ἐξ αἰτίας τῶν προβληματισμῶν ποὺ προεκάλεσε ἡ Συνθήκη «Σένγκεν» καὶ ἡ ψήφιση τοῦ νόμου «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα», ἀφοῦ ἐμελέτησε τὸ θέμα, ὑπακούουσα εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», ἀπευθυνόμενη στὰ πιστά της τέκνα, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

 Ἀποδίδουσα «τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι» ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ μαζί της κάθε σώφρων Χριστιανὸς ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας, ποὺ στοχεύουν στὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ μας στὴν ἐπίγεια ζωή του, ρυθμίζονται ἀπὸ τὴν κρατικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ εἶναι ὑπόλογη ἐνώπιον τοῦ λαοῦ καὶ ἔχει χρέος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὶς ἐλευθερίες του, τὰ δικαιώματά του καὶ τὴν πρόοδό του.

Παράλληλα ὅμως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀλλὰ καὶ μαζί της κάθε Ἕλληνας πολίτης ἔχει, κατὰ τὸ Σύνταγμα, δικαίωμα νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν συνταγματικὰ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου. Ἔτσι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ ὁποιεσδήποτε διατυπώσεις ἐπάνω σὲ θέμα ἄγνωστο μέχρι τώρα (ὅπως τὸ λεγόμενο «ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα») δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ καλύπτουν ὅλες τὶς ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ζητήματος, κάνει ἔκκληση στὴν Κυβέρνηση καὶ γενικὰ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας μας, νὰ λάβει -μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἁρμοδιότητας καὶ τῆς εὐθύνης της- ὑπόψιν της τὰ ὁποιαδήποτε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ σχόλια. Καὶ στὴν συνέχεια νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερη προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ «ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα» μὲ τὶς νομοθετημένες συνταγματικὲς διαδικασίες καὶ νὰ ἐπιφέρει τὶς ἀπαιτούμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στὸν ψηφισθέντα νόμο.

Ἀκόμη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θέλει νὰ ἐπισημάνει ὅτι ,μὲ ἀφορμὴ τὴ Συνθήκη Σένγκεν καὶ τὸ σχετικὸ νόμο, ἦλθε καὶ πάλι στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ σφραγίσματός του, γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ὁμιλεῖ τὸ Ἱερὸ Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐπάνω στὸ θέμα αὐτό, ἐπειδὴ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δικαιοῦται νὰ διακηρύξει πρὸς κάθε κατεύθυνση τὶς ἀπόψεις της, ἀποδίδοντας «τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». 

Ἔτσι ,λοιπόν, μὲ λύπη παρατηροῦμε ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ πολιτισμοῦ στὸν τομέα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν συνδέθηκε, ὡς μὴ ὤφειλε, μὲ τὸν ἀριθμὸ 666, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς κύριος κωδικὸς ἀριθμὸς στὴ σχετικὴ τεχνολογία. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀναφέρεται σαφῶς στὸ Ἱερὸ Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως  ὅτι εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιὰ τὴ σημασία τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ ἔχουν γραφεῖ καὶ ἀκουσθεῖ πολλὲς ἀπόψεις.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέχεται ὅτι ἡ Σφραγὶδα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι κάποιο ἐξωτερικὸ σύμβολο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς ἀνθρώπους μὲ βία καὶ  τυραννία, ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μὲ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει «υἱὸ Θεοῦ», καὶ γι’ αὐτὸ τὰ Μυστήρια αὐτά, καὶ ἰδίως τὸ Χρίσμα, ὀνομάζεται «σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ». «Μία σφραγὶς ἀληθῶς, ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις», λέγει ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος ὁ Θεολόγος. Καὶ τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ τὴν ἔχει καὶ τὴ διατηρεῖ ὅποιος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο «ἐν σαρκί» καὶ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Καὶ οὐδενὸς εἴδους σφράγισμα, ποὺ ἐπιβάλλεται μὲ βία καὶ τυραννικὰ, δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ καταστήσει ἀνενεργὸ τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἡ σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ἡ Ἀποκάλυψη, δὲν εἶναι ἕνα ἐξωτερικὸ σύμβολο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ μὲ τὴ βία, παρὰ τὴ θέληση καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ ἡ ἑκουσία ἀποκοπὴ του ἀπ’ τὴ ζωὴ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὴν ἑκούσια ἄρνηση τῆς πίστεως ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἔχουν γραφεῖ σπουδαῖες μελέτες ἀπὸ ἁγίους κληρικοὺς καὶ σοφοὺς θεολόγους καθηγητές.

Ὅμως ὁ ἀριθμὸς 666, ἀπὸ τὴν ἀναφορά του στὴν Ἀποκάλυψη, εἶναι καθιερωμένος ὡς ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἠθελημένη καὶ συστηματικὴ εἰσαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ στὴ ζωή του καὶ ἐν προκειμένῳ στὴ ζωὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι σχεδὸν στὸ σύνολό του Χριστιανικὸ καὶ Ὀρθόδοξο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο βιώνει τὴν πίστη του συνειδητὰ τὸ κάθε ἄτομο. Βεβαίως εἶναι δυνατὸν καὶ ὁ ἀριθμὸς 666  νὰ εἶναι ἕνας χωρὶς καμμία πνευματικὴ σημασία ἀριθμός, ὅπως ὅταν ἀπαντᾶται στὴν ἀρίθμηση τῶν σελίδων ἑνὸς πολυσέλιδου βιβλίου ἢ στὸν αὔξοντα ἀριθμὸ μητρώου. Ὅμως μᾶς φαίνεται καὶ παράδοξο καὶ ἀντιφατικό, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἡ Χώρα μας νὰ ἔχει καύχημά της τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, τὴν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ στὴν Ἁγία Τριάδα, στὸ προσκυνητὸ Ὄνομα τῆς Ὁποίας ἔχει ψηφισθεῖ καὶ ἀφιερωθεῖ τὸ Σύνταγμά της, καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ ποὺ κυριολεκτικὰ στολίζει τὴ σημαία μας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ δεχόμαστε ὡς κράτος καὶ ὡς κοινωνία καταστάσεις καὶ νὰ ψηφίζομε νόμους (γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ θέμα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ ἄτομο, τὴν πίστη του στὸ Χριστὸ καὶ τὴ συνείδησή του), στοὺς ὁποίους νὰ παρεισφρέουν πρακτικὲς ποὺ προϋποθέτουν τὴ συμμόρφωση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας σὲ ἠλεκτρονικὸ σύστημα, τοῦ ὁποίου βασικὸ στοιχεῖο θὰ εἶναι ὁ κωδικὸς ἀριθμὸς 666. Δὲ συνιστᾶ αὐτὸ καταφρόνηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ; Δὲν ἀποτελεῖ πρόκληση καὶ σκάνδαλο γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ λαό μας;

Προβλέπουμε ὅτι οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ εἶναι πολλές. Καὶ δυστυχῶς θὰ κατευθύνονται ἀπὸ κύκλους ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας.

Γι’ αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπευθύνεται στὴν Κυβέρνηση καὶ στὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Χώρας μας καὶ συνιστᾶ ἐγκαίρως: Νὰ μὴ γίνει δεκτὸς ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ὁ ἀριθμὸς 666. Νὰ γίνουν σεβαστὲς καὶ νὰ τηρηθοῦν στὸ σημεῖο αὐτὸ οἱ κατ’ ἐπανάληψη καὶ ἀπὸ πολλοὺς ὑπεύθυνους παράγοντες τῶν κατὰ καιροὺς Κυβερνήσεών μας ἐπίσημες διαβεβαιώσεις.

Νὰ γίνει παρέμβαση στὴν ἡγεσία τῶν Χωρῶν- Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ- ἔστω καὶ ἂν μερικὲς ἔχουν κηρυχθεῖ κράτη «λαϊκά»- ὅμως εἶναι χῶρες χριστιανικὲς μὲ χριστιανικὸ πολιτισμό, καὶ νὰ ζητηθεῖ ἐπίσημα νὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ ἕναν ὁποιονδήποτε ἄλλον ἀριθμό. Μέσα στὴν τόση πρόοδο τῆς ἠλεκτρονικῆς ἄραγε δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀντικατάσταση ἑνὸς κωδικοῦ ἀριθμοῦ;

Γιὰ κανένα λόγο νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

Ἡ παρὰ ταῦτα τυχὸν ἐμμονὴ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου δὲ θὰ τρέφει εὔλογα τὴν ὑποψία ὅτι ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ δὲν εἶναι τυχαῖα καὶ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ χρήση του κρύπτεται κάτι ὕποπτο; Δοξάζομε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ  καὶ γιὰ ὅλες τὶς δωρεὲς Του στὸν Ὀρθόδοξο Λαό μας.

Δοξάζομε τὸ Θεὸ, διότι ἡ Χώρα μας κυβερνᾶται δημοκρατικὰ καὶ οἱ ἐλευθερίες καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ κάθε ἀτόμου προστατεύονται καὶ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας μας καὶ ἀπὸ τὶς Διεθνεῖς Συμβάσεις τόσο πολύ, ὥστε νὰ περιφρουροῦνται καὶ νὰ θεωροῦνται ἀπαραβίαστα ἀκόμη καὶ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα ὀλιγάριθμων «ἀντιρρησιῶν συνειδήσεως», ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ ἔρχονται σὲ καταφανῆ ἀντίθεση μὲ τὸ συμφέρον τοῦ συνόλου.

Ἐκφράζομε τὴν πεποίθηση  ὅτι ὁ λαός μας θὰ δεχθεῖ εὐμενῶς τὸ πνευματικὸ μήνυμα καὶ ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ κάνει ὅτι καλύτερο, γιὰ νὰ μὴ χρειασθεῖ νὰ μεταβληθεῖ ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας-ἂν μὴ ὁλόκληρος- σὲ «ἀντιρρησίες συνειδήσεως».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καὶ ἐν ὄψει τῶν ἡμερῶν τοῦ Σωτήριου Πάθους καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐχόμεθα εἰς πάντα τὸν εὐσεβῆ ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαὸ εὐφρόσυνο τὸ ἐγγίζον Ἅγιον Πάσχα, ἐπιδαψιλεύομεν δὲ εἰς αὐτὸν τὴν πατρικὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ ἔλεος.

Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ,

Πρόεδρος

Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ        

Ὁ Κορίνθου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καὶ Μήλου ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου ΤΙΤΟΣ

Ὁ Ἰωαννίνων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ὁ Γρεβενῶν ΣΕΡΓΙΟΣ

Ὁ Χίου, Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ὁ Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ὁ Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ὁ Νικαίας ΑΛΕΞΙΟΣ

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

Ὁ Διαυλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, για τις Ταυτότητες και την Κάρτα του Πολίτη.

Με σκοπό να ενημερώσουμε τον κόσμο για την τραγική αλλαγή στην γραμμή πλεύσης, των περισσοτέρων (πλην ελαχίστων) εκπροσώπων της Εκκλησίας (Νέο εορτολόγιο, Παλαιό, Ιερές Μονές, Άγιο Όρος, Πατριαρχεία, Τοπικές Εκκλησίες και κατά τόπους Σύνοδοι), όσον αφορά τις νέες Ηλεκτρονικές Ταυτότητες με μικροτσίπ, θά δημοσιεύσουμε σειρά Εγκυκλίων και Αποφάσεων του παρελθόντος.

Και θα θέσουμε σε όλους όσους αθέτησαν τις παλαιότερες αποφάσεις της Εκκλησίας, το εξής ξεκάθαρο ερώτημα :

Όταν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 (και ορισμένοι και από τα μέσα του 80), χαρακτήριζαν τις τότε μαγνητικές κάρτες χωρίς το θρήσκευμα, άρραβώνα αντιχρίστου και προχάραγμα με τη χρήση του αριθμού 666, τι άλλαξε έως σήμερα και οι σημερινού τύπου κάρτες με 1 ή και 2 μικροτσίπ (microchip) πιά, και φυσικά χωρίς αναγραφή του θρησκευματος έγιναν ένα απλό και ακίνδυνο κρατικό έγγραφο ;;; Κάποτε μας καλούσαν να αρνηθούμε να παραλαβουμε τις νέες Ηλεκτρονικές Ταυτότητες , άκομα και αν έλειπε από αυτές το 666, ακόμα και ανέγραφαν τό θρήσκευμα. !!!

Πότε είχαν δίκιο ; Τότε ή σήμερα ;

Α. Αν είχαν δίκιο τότε, αυτό σημαίνει ότι συντάχθηκαν με το στρατόπεδο του Άντιχρίστου, και άκομα χειρότερα παρασύρουν εκατομμύρια ψυχές στην απώλεια. !!! 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει(;) να αποκοπούν ως » σεσηπότα μέλη » και νά σταματήσουμε την όποιαδήποτε ‘Εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί τους. Όμοια πρέπει να κάνουν και όσοι Ιερείς, Ηγούμενοι, Επίσκοποι εμμένουν στις παλαιότερες συνοδικές αποφάσεις, σταματώντας κάθε συλλειτουργία μαζί τους και επίσης να σταματήσουν τό μνημόνιο τέτοιων Επισκόπων, κόβωντας επαφές με τις Συνόδους τους.

Β. Αν έχουν δίκιο σήμερα, αυτό σημαίνει ότι στο παρελθόν πλανήθηκαν καί παρέσυραν στην πλάνη το Χριστεπώνυμο ποίμνιο, παραπληροφορώντας, πανικοβάλλοντας ασκόπως, προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου σύγχυση και φόβο, ότι έρχεται ο Άντίχριστος και το 666 να παρασύρει ψυχές στην κόλαση σφραγίζοντας τες, πράγμα που τελικά γι’ αυτούς δέν ισχύει. Και τι θα απαντήσουν σε χιλιάδες κόσμου που ακολουθώντας τις Ποιμαντικές τους νουθεσίες και οδηγίες, και τις προτροπές για ανένδοτο αγώνα, έχασαν την εργασία τους, διέλυσαν την οικογένεια τους, αποκόπηκαν ή στιγματίστηκαν από τον κοινωνικό τους περίγυρο κλπ. ; Θα τους πουν, ότι απλά για ένα λάθος τους κατέστρεψαν τη ζωη ; και ότι για το τίποτε αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν τόσα χρόνια;

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει δημόσια να απολογηθούν για το ότι πλάνησαν και παρέσυραν τον κόσμο στο παρελθόν, και να εκδόσουν νέα Εγκύκλιο πού θα τεκμηριώνει θεολογικά τις νέες τους θέσεις.

Συμπέρασμα : Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις, μένουν έκθετοι και αναπολόγητοι και οφείλουν το ταχύτερο να πράξουν τα δέοντα, να λάβουν τις αποφάσεις τους για να ηρεμήσει η Έκκλησία, να αναπαυθούν επιτέλους οι πιστοί και να καθαρίσουν τον εαυτό τους από την βαρύτατη αμαρτία του σκανδαλισμού, της σύγχισης και της διαίρεσης του Ποιμνίου.

Ας  δούμε τώρα παλαιότερες ανακοινώσεις και έγκυκλίους ώστε να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του :

1986

Άνοιχτή έπιστολή Ίεράς Μονής Έσφιγμένου Άγιου Όρους (20.08/02.09.1986) – Άπαράδεκτη γία κάθε Χριστιανό η νέα Ταυτότητα, τό 666 προμήνυμα τής Έλεύσεως τού Άντιχρίστου.

1988

Άνακοινωθέν ΕΔΙΣ (΄Εκτακτης Διπλής Ίεράς Σύναξης) Άγιου Όρους (Αύγουστος1988)     

Θεωρεί ακόμη η Ιερά Κοινότης εύλογο την ανησυχία πολλών για τις συνέπειες που μπορεί να έχη στην ελευθερία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου το ηλεκτρονικό φακέλλωμα

1993

 Άνακοίνωση Ίεράς Κοινότητος Άγίου Όρους (05/18.03.1993) – Καλεί τόν Έλληνικό λαό νά άντισταθεί στίς νέες Ήλεκτρονικές Ταυτότητες – Ήλεκτρονικό φακέλλωμα προετοιμάζει τό έδαφος γία τό μισητό καί άντίχριστο σφράγισμα τού 666.

‘Ανακοινωθέν τής Ίεράς Συνόδου (09.03.1993) – Δέν συντρέχει λόγος γία έκδοση Ήλεκτρονικών Ταυτοτήτων – έφιαλτική άπειλή κατά τών άτομικών έλευθεριών – η άναγραφή τού Θρησκεύματος νά είναι ύποχρεωτική.

Έπιστολή Ίεράς Συνόδου τής Έκκλησίας τής Κρήτης (22.03.1993) – Ό άριθμός τού Άντίχριστου σάν κωδικός γιά τίς Ταυτότητες θεωρείται παντελώς άπαράδεκτος – ένα νέο είδος φακελώματος – προβληματική η προαιρετική άναγραφή τής πίστεως.

Έγκύκλιος Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο) (20.05/02.06.1993) – Οί νέες Ταυτότητες άν δέν καταργηθεί η σκοτεινή μαγνητοταινία καί δέν άναγραφεί ύποχρεωτικά τό Θρήσκευμα, είναι προχάραγμα Άντιχρίστου.

Ύπόμνημα Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό ‘Εορτολόγιο) πρός τόν Ύπουργό Έσωτερικών (1993) – Δέν θά παραλάβουμε Ταυότητες έφόσον φέρουν : Ήλεκτρομαγνητική λουρίδα σκοτεινού καί άγνωστου περιεχομένου, ύποπτα μυστικά σύμβολα καί δέν άναγράφεται τό Θρήσκευμα.

1997

Άνακοίνωση Τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ Ἄθω (11/24.02.1997) – Πλήρης καί σαφής άντίθεση στή σύμβαση Σένγκεν (Schengen), ἀπώτερος σκοπὸς ή ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κατόπιν πνευματικῆς δικτατορίας – ἐπιβολὴ στὴ χώρα μας τῆς λεγόμενης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (U.P.C.) μὲ τὸ γνωστὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως : 666

Άνακοινωθέν ΕΔΙΣ (΄Εκτακτης Διπλής Ίεράς Σύναξης) Άγιου Όρους (20.05/02.06.1997).

Μία ενδεχομένη προσπάθεια εφαρμογής της Συμβάσεως του Σένγκεν στη χώρα μας, και μάλιστα με το αναγκαίο επακόλουθό της, την έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τη χρήση του Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.), θα έχη ως φυσική συνέπεια να εύρη η Πολιτεία όλους ανεξαιρέτως τους Αγιορείτες αντιμέτωπους ως «αντιρρησίες συνειδήσεως.

Άνακοινωθέν ΕΔΙΣ (΄Εκτακτης Διπλής Ίεράς Σύναξης) Άγιου Όρους (21.08/03.09.1997)

Διακηρύττουμε άλλη μια φορά ότι το θεμελιώδες καθήκον της ομολογίας της πίστεως, αλλά και η πίστις στα όσα ο Παράκλητος παρέδωσε ως προφητεία στην Χριστιανική Εκκλησία, μας υποχρεώνουν να αρνηθούμε να παραλάβουμε κάθε είδος ηλεκτρονικού δελτίου με ΕΚΑΜ, ως προσβάλλοντος την ελευθερία του προσώπου και την χριστιανική μας συνείδησι.

Ίεραί Μοναί Άγίων Μετεώρων – Πνευματικός καί Πολιτικός Όλοκληρωτισμός – Συνθήκη Σένγκεν (13η Ίουνίου 1997) – ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ νά παραλάβουμε τίς νέου τύπου ήλεκτρονικές Ταυτότητες μέ ενιαίο κωδικοποιημένο άριθμό, είτε ύπαρχει σ’ αυτές ‘ο δυσώνυμος άριθμός 666 είτε δέν υπάρχει…είτε περιλαμβάνουν τό θρήσκευμα είτε όχι

Έγκύκλιος 2626 τής Ίεράς Συνόδου (07.04.1997) – Nὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

1998

‘Εγκύκλιος 2641 τής Ίεράς Συνόδου (09.02.1998) – Η Συνθήκη Schengen συνδέεται άμεσα και με την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την χρήση σ΄αυτές του αριθμού 666 … θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μη δεχθούν τις νέες ταυτότητες.

Άνακοίνωση ΠΟΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων) (23.04.1998) – Άρνηση παραλαβής ήλεκτρονικών ταυτοτήτων γία λόγους συνειδήσεως.

Άνακοίνωση ΙΣΚΕ (Ίερού Συνδέσμου Κληρικών Έλλαδος) (19.6.1998) – Δήλωση άρνήσεως παραλαβής ήλεκτρονικής ταυτότητας γία λόγους συνειδήσεως.

2010

Διαμαρτυρία – Έκκληση τής Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – παράταξη Μακάριου) (09.09/22.9.2010) πρός τόν Προέδρο τής Δημοκρατίας – Άρνούμεθα νά συμμετάσχουμε στήν Ήλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΑΜΚΑ, Ήλεκτρονική Ταυτότητα, Κάρτα Πολίτη, Κάρτα φορολογούμενου), καθότι προσβάλλεται η προσωπική καί η Θρησκευτική μας Έλευθερία.

‘Ανακοίνωση Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – παράταξη Καλλίνικου) (03.11/16.11.2010) – Δέν είναι η σφραγίδα τού Θηρίου η Κάρτα τού Πολίτη, ούτε χάνει τό Άγιο Πνεύμα όποιος τήν παραλάβει, ὑφίσταται μόνο σοβαρότατος κίνδυνος περιστολῆς τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν.

Άνακοινωθέν τής Ίερας Συνόδου, γιά την έκδοση τής ” Κάρτας τού Πολίτη ” (17.11.2010) – Συμπόρευση μέ τήν Πολιτεία, διαφήμιση τής κάρτας, άγνοια γιά τό άν ύπάρχει τό 666, σύσταση άναμονής.

‘Εμμανουήλ Καλύβα – Ταυτότητες Κληρικών καί Μοναχών χωρίς Θρήσκευμα – Ύπηκοότητα, αλλά με ΑΦΜ – ΕΚΑΜ – Ήλεκτρονικό Φακέλλωμα.

Κατεβάστε το εδώ

Emmanouhl Kaluva – Tautothtes klhrikwn kai Monaxwn xwris 8rhskeuma – Yphkoothta, alla me AFM – EKAM – Hlektroniko Fakellwma.pdf

Ίεραί Μοναί Άγίων Μετεώρων – Πνευματικός καί Πολιτικός Όλοκληρωτισμός – Συνθήκη Σένγκεν (13η Ίουνίου 1997) – ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ νά παραλάβουμε τίς νέου τύπου ήλεκτρονικές Ταυτότητες μέ ενιαίο κωδικοποιημένο άριθμό, είτε ύπαρχει σ’ αυτές ‘ο δυσώνυμος άριθμός 666 είτε δέν υπάρχει…είτε περιλαμβάνουν τό θρήσκευμα είτε όχι

Κατεβάστε τό εδώ

Ierai Monai Agiwn Metewrwn – Pneumatikos kai Politikos Oloklhrwtismos – Sun8hkh Sengen.pdf

Σέ ένα Ίστορικό Ψήφισμα τής 13ης Ίουνίου τού 1997 μέ άριθμό πρωτοκόλλου 546, οί Καθηγούμενοι τών Ίερων Μονών τών Άγίων Μετεώρων ( Ίερών Μονών : Βαρλαάμ, Άγίου Στεφάνου, Άγίας Τριάδος, Μονής Ρουσσάνου, Άγίου Νικολάου Άναπαυσά, Μονής Βυτουμα, Μονής Σταγιαδων καί Μονής μεγάλου Μετεώρου) δηλώνουν ρητά καί κατηγορηματικά :

ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ νά παραλάβουμε τίς νέου τύπου ήλεκτρονικές Ταυτότητες μέ ενιαίο κωδικοποιημένο άριθμό, είτε ύπαρχει σ’ αυτές ‘ο δυσώνυμος άριθμός 666 είτε δέν υπάρχει…είτε περιλαμβάνουν τό θρήσκευμα είτε όχι. !!!!!!

…Προτρέπυμε επίσης καί συμβουλεύουμε νά αρνηθείτε όταν κληθείτε, νά παραλάβετε τίς ήλεκτρονικές ταυτότητες νέου τύπου, γιατί προετοιμάζουν καί διευκολυνουν τό δρόμο γιά τό τελικό σφραγισμα. Σφράγισμα πού ίσοδυναμεί μέ άρνηση τού Χριστού, προσχώρηση στό στρατόπεδο τού Σατανά χωρίς δυνατότητα έπιστροφής καί πνευματικο θάνατο. Γι΄αυτό καί ή Γραφή τό άπαγορεύει.                

Σέ περίπτωση πού ή Κυβέρνηση κωφεύσει στίς διαμαρτυρίες τού λαού καί προχωρήσει τελικώς στήν έφαρμογή τής άνωτέρω συνθήκης (Σένγκεν) δηλώνουμε ότι θά μάς βρεί αντίθετους καί θά μάς καταστήσει » αντιρρησίες συνειδήσεως », αφού θά άρνηθούμε νά παραλάβουμε τίς νεές ταυτότητες καί θά καλεσουμε καί τούς Χριστιανούς τίς Μητροπόλεως μας νά μήν τίς παραλάβουν.

Τέλος σάς καλόυμε νά αναλάβετε τόν καλό αγώνα τής ψύχραιμης καί σωστής ένημερώσεως κάθε ψυχής πού δεν γνωρίζει τήν άλήθεια, αντιστεκόμενοι σθεναρώς στίς έπικείμενες έξελίξεις, συμπαπατασσόμενοι στό κάλεσμα τής ‘Εκκλησίας.

Έλπίζουμε μέτα τήν παρέλευση τόσων ετών οί Ίερές Μονές τών Μετεώρων καί οί κατά τόπους Μονές, Έκκλησίες καί Σύνοδοι νά κρατάνε μέ τό ίδιο σθένος τήν αρχική τους ομολογία.

Όποιαδήποτε σύγκριση μέ τίς περισσότερες σημερινές άποφάσεις καθίσταται τουλάχιστον αστεία. Διαβάστε το πλήρες κείμενο καί θά βεβαιωθείτε.