Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός Στήριξης – Σύμβαση Δανειακής διευκόλυνσης – ‘Η ” Σύμβαση”.

Κάτεβάστε το εδώ

Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός Στήριξης – Σύμβαση Δανειακής διευκόλυνσης – ‘Η ” Σύμβαση” – 20 Μαίου 2010

Δείτε επίσης τήν Κύρωση ‘από ΄την ‘ελληνική Βουλή τού Μνημονίου

Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός στήριξης τής ‘Ελληνικής οίκονομίας – Νόμος 3845 – ΦΕΚ 65/Α/6-5-2010 – Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

καί

Δικηγορικός Σύλλογος Άθηνών (ΔΣΑ) – Τό άρθρο 14 παράγραφος 5 τού Μνημονίου, παραδίδει μέ μιά ύπογραφή τήν έθνική μας κυριαρχία. Η δανειακή σύμβαση είναι ΕΚΝΟΜΗ.

Τό χειρότερο καί μειοδοτικό σημείο τού μνημονίου βρίσκεται στό άρθρο 14.5 όπου η ‘Ελλάδα παραιτείται σέ τωρινό , ‘αλλά καί μελλοντικό χρόνο, από κάθε ‘ασυλία πού έχει ή πρόκειται νά αποκτήσει, όσον άφορά τήν ίδια καί τά περιουσιακά της στοιχεία. !!! Πλήρης δήλαδη ‘υποθήκευση τής χώρας καί ‘εκποίηση τού ‘Εθνικού πλούτου.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

5.  Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

‘Επίσης τό Μνημόνιο ύπογράφει μόνο ό ‘Υπουργός τών Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντινου. !!! ‘Από πότε έχει δικαίωμα ένας μόνο Ύπουργός ( ή έστω καί μιά όλόκληρη Κεβέρνηση) νά ύποθηκεύει καί νά ξεπουλάει τήν Χώρα ;

Καί δέν φτάνει αυτό οί δανειστές μάς ‘επεβαλάν καί τόν όρο μέχρις ότου εξοφληθεί τό σύνολου τού ποσού καί όλων τών τόκων, νά μήν προβούμε σέ καμμία ‘αλλη ‘υποθήκη ή ‘ενέχυρο τής κρατικής περιούσιας σέ κάποιον ‘αλλο δανειστή. Ύποθήκευση λοιπόν καί μάλιστα ‘αποκλειστική στούς συγκεκριμένους δανειστές. !!!

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Υποχρεώσεις

 Ο Δανειολήπτης δεσμεύεται, έως ότου όλο το κεφάλαιο της παρούσας Σύμβασης να έχει επιστραφεί πλήρως και όλοι οι τόκοι και τα πρόσθετα ποσά, αν υπάρχουν, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, να έχουν πλήρως εξοφληθεί:

α. Με εξαίρεση τα βάρη που απαριθμούνται στις παραγράφους(1) έως (6) κατωτέρω:

    i. να μην εξασφαλίσει με υποθήκη , ενέχυρο ή άλλο βάρος πάνω στην ίδια περιουσία ή στα έσοδα, τυχόν υφιστάμενο ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση δίδονται επί αυτού, εκτός εάν τα Δάνεια την ίδια στιγμή διαμοιράζονται ισότιμα (pari passu) και αναλογικά (pro rata) έχοντας την ίδια διασφάλιση· και

    ii. να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημόσιου χρέους, προτεραιότητα σε σχέση με τους Δανειστές

‘Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε γιά τά πάντα, προσφερόντας γή καί ύδωρ, γία ένα δάνειο πού είναι πιθανό καί όχι βέβαιο καί δέν είναι κάν δεσμευτικό γία τους δανειστές μας. Όποια στιγμή θέλουν μπορούν νά ‘αποχωρήσουν ‘από τήν δανειοδότηση μας, είτε λόγο δικής μας ‘υπαιτιότητας, είτε λόγο δικής τους βούλησης ΄’η αδυναμίας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Παραδοχές

 Ο Δανειολήπτης αναγνωρίζει και εγγυάται στους Δανειστές κατά την Ημερομηνία (έναρξης ισχύος) της παρούσας Σύμβασης καθώς και για κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων ότι:

α. κάθε Δάνειο αποτελεί μία χωρίς εξασφάλιση, άμεση, ανεπιφύλακτη, μη εξαρτημένη και γενική υποχρέωση του Δανειολήπτη και έχει σειρά προτεραιότητας τουλάχιστον ισότιμη (pari passu) με όλα τα άλλα υφιστάμενα και μελλοντικά χωρίς εξασφάλιση και μη εξαρτημένα δάνεια και υποχρεώσεις του Δανειολήπτη, που απορρέουν από το υφιστάμενο ή μελλοντικό του Σχετικό Χρέος, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 (1) (ζ) κατωτέρω

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

7.  Ο Δεσμευόμενος Δανειστής δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε ένα Δάνειο, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 5(7) και παρά τα μέτρα που προτείνονται από την Ομάδα Εργασίας του Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Οι Δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (που επιδίδεται από την Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) προς τον Δανειολήπτη, να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους,

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

1. Οι υποχρεώσεις του κάθε Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι ατομικές. Αδυναμία ενός Δανειστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κάθε Δανειστής δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις άλλου Δανειστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

2. Τα δικαιώματα του κάθε Δανειστή που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, είναι διακριτά και ανεξάρτητα δικαιώματα και κάθε χρέος του Δανειολήπτη που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή προς έναν Δανειστή, αποτελεί ένα διακριτό και ανεξάρτητο χρέος. Ο Δανειολήπτης οφείλει να μην δίνει προτεραιότητα σε έναν Δανειστή έναντι των άλλων Δανειστών.

Τό χρέος δηλαδή καί ό δανεισμός δέν θεωρείται συνολικό, ‘αλλα ‘απαρτίζεται ‘από ‘ανεξάρτητα καί διακρίτα τμήματα, πού δίνουν τό δικαίωμα στόν έκαστοτε δανειστή, νά διακόψει αυτοβούλως τήν δανειοδότηση μας. !!!

‘Εμείς δηλαδή δεσμευόμαστε γία τα πάντα, ενώ αυτοί ούτε κάν γιά τό άν θά μάς καταβάλλουν τό ποσό. !!!

Στήν ‘επικεφαλίδα τού Μνημονίου – Μηχανισμού στήριξης βλέπουμε τήν ‘Ελληνική Δημοκρατία ώς δανειολήπτη καί ‘αντιπρόσωπο της, τήν Τράπεζα τής ‘Ελλάδος.

Σάν δανειστές ‘ορίζονται oί : Βέλγιο, ‘Ιρλανδία, ‘Ισπανία, Γαλλία, ‘Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες (‘Ολλανδία), Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία,

καί η Τράπεζα KfW έκ μέρους τού Γερμανικού Κράτους, καί όχι η ‘Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας ‘απ’ ευθείας. !!!

Η τραπεζική ομάδα KfW είναι μια γερμανική κρατική τράπεζα ανάπτυξης, που εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Το όνομά του προέρχεται αρχικά από Kreditanstalt für Wiederaufbau, σημαίνοντας το πιστωτικό ίδρυμα αναδημιουργίας. Δημιουργήθηκε το 1948 μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τμήμα του σχεδίου Marshall.

Στίς 15 Σεπτεμβρίου 2008, η  KfW μετέφερε 350.000.000 Ευρώ (500.000.000 δολλάρια) στήν Lehman Brothers λίγες ώρες πρίν η δεύτερη κηρύξει πτώχευση. !!! ‘Ετσι η Τράπεζα κέρδισε από τά μ.μ.ε. τόν τίτλο τής πιό ” ηλίθιας ” Τράπεζας, ενώ εκρεμμούν έρευνες γιά ποινικές ευθύνες γία ‘εγκληματικές ‘ενέργεις ‘ανωτέρων υπαλλήλων της. !!!

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3659009,00.html

‘Επίσης οί δανειστές μπορούν νά μεταβιβάσουν μέρος τής όφειλής μας ( μέχρι 99.9 % ; ) κατά τό δοκουν. Δηλαδή, από άλλον θά δανειστούμε καί σέ ‘αλλον θά τά χρώσταμε ίσως στό μέλλον, καί κάποιος άλλος θά κινήσει διαδικασίες κατάσχεσης τής Κρατικής Περιουσίας, άν χρειαστεί. !!!

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 (3) ανωτέρω, ένας Δανειστής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή/και να μεταβιβάσει:

(α) μέρος (αλλά όχι το σύνολο) των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από ένα Δάνειο στο πλαίσιο της ανακατανομής των συμμετοχών των Δανειστών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω) μεταξύ τους όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, ή

(β) οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τα οποία απορρέουν από ένα Δάνειο, στο Κράτος Μέλος που είναι ο εγγυητής του.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΚΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

2. Παρά το ανωτέρω Άρθρο 13(1), κάθε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή σύμφωνα με το Άρθρο 2(4)(β) τίθεται σε ισχύ χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών.

Όσον ‘αφορά δέ τούς τόκους καί τά πανοτόκια δείτε ενδεικτικά εδώ

ΑΡΘΡΟ 5 –  ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ.

. Αν ο Δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να καταβάλει οποιοδήποτε απαιτητό ποσό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση κατά την ημερομηνία οφειλής, ο Δανειολήπτης οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί αυτού του ποσού (ή, ανάλογα με την περίπτωση, επί του ποσού εκείνου που για τον τρέχοντα χρόνο θα ήταν απαιτητό και μη καταβληθέν) στους Δανειστές από την ημερομηνία που κατέστη απαιτητό έως την ημερομηνία της πραγματικής συνολικής πληρωμής, υπολογιζόμενο σε διαδοχικές τοκοφόρους περιόδους (κάθε μιας περιόδου με τέτοια διάρκεια την οποία οι Δανειστές μπορεί αναλόγως να επιλέγουν, αρχής γενομένης της πρώτης περιόδου από την αντίστοιχη ημερομηνία που καθίσταται απαιτητό, και όπου αυτό είναι δυνατόν, η διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου θα φθάνει στη μία εβδομάδα) με ετήσιο επιτόκιο επί του υπερήμερου ποσού το οποίο υπερβαίνει κατά 200 μονάδες βάσης το Επιτόκιο που θα ήταν πληρωτέο, αν το υπερήμερο ποσό, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αδυναμίας πληρωμής, αποτελούσε υφιστάμενο Δάνειο

 Αν η αδυναμία πληρωμής συνεχίζεται, αυτό το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 5 (5) την τελευταία ημέρα κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου και οι τόκοι που δεν καταβλήθηκαν σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και αφορούν προηγούμενες τοκοφόρους περιόδους πρέπει να προστεθούν στο ποσό του τόκου που θα καταβληθεί στο τέλος κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου.

Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος – Β’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Αστρος Κυνουρίας – 13η ‘Απριλίου 1823.

 

Τό Σύνταγμα τής Β’  ‘Εθνικής Συνέλευσης στό Άστρος Κυνουρίας τό 1822, Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Nomos Epidaurou – Proswrinon Politeuma ths Ellados – B E8nikh Suneleusis Astros 1823.pdf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Β’ ‘Εθνική Συνέλευση ‘ορίζει στό β’ άρθρο τού Συντάγματος ότι : ” ‘Οσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής ‘Ελλάδος πιστεύουσιν είς Χριστόν, είσίν Έλληνες … ‘Ομοίως ‘Ελληνες είσί … ‘οσοι έξωθεν ‘ελθόντες , καί τήν Έλληνικήν φωνήν πάτριον έχοντες, καί είς Χριστόν πιστεύοντες ”.  Είναι Έλληνες ‘οποιοι αύτόχθονες κάτοικοι τής Έλλαδας πιστεύουν στόν Χριστό. ‘Ομοίως είναι Έλληνες όσοι ήρθαν άπό τό ‘εξωτερικο, μιλάνε τήν Έλληνική γλώσσα σάν πατρική, καί πιστεύουν στόν Χριστό.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Β’ ‘Εθνική Συνέλευση ‘ορίζει στό η’ άρθρο τού Συντάγματος ότι : Οί ‘Ελληνες έχουν το δικαίωμα νά διατυπώνουν καί νά κοινοποιούν τά πιστεύω τους, ‘αλλά ‘απαγορεύεται κάθε λόγος έναντίον τής Χριστιανικής θρησκείας.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Β’ ‘Εθνική Συνέλευση ‘ορίζει στό 99 καί τελευταίο ’ άρθρο τού Συντάγματος τόν όρκο : ‘Ορκίζομαι στό ‘Αγιο όνομα τής Τρισυποστάτου Θεότητος, καί στήν γλυκύτατη Πατρίδα, ή νά ‘ελευθερωθεί τό Έλληνικό΄’Εθνος, ή μέ τά όπλα στά χέρια νά πεθάνω Χριστιανός καί έλευθερος.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος – Α’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Επίδαυρος 1η ‘Ιανουαρίου 1822.

Τό πρώτο  ‘Ελληνικό Σύνταγμα ήταν αυτό που ψηφίστηκε από την Α’ Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου 1822 στην Επίδαυρο με ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος».

Κατεβάστε το ‘εδώ

Proswrinon Politeuma ths Ellados – A E8nikh suneleusis Epidauros 1822.pdf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

‘Η Α’ ‘Εθνική Συνέλευση όριζει στό β’ άρθρο τού Συντάγματος ότι : » ‘Οσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής ‘Ελλάδος πιστεύουσιν είς Χριστόν, είσίν Έλληνες » . Είναι Έλληνες όσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής Έλλαδας πιστεύουν στόν Χριστό.

( Δείτε τήν παραπάνω φωτογραφία).

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – Συνοπτική μελέτη στήν ‘ιστορία καί στις ‘αναθεωρήσεις του.

Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 1821-1829, ψηφίσθηκαν τρία Συντάγματα.

Πρώτο σύνταγμα ήταν αυτό που ψηφίστηκε από την Α’ Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου 1822 στην Επίδαυρο με ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος».  Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος – Α’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Επίδαυρος 1η ‘Ιανουαρίου 1822.

Αυτό αναθεωρήθηκε το 1823 από την Β’ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος με τον «Νόμο της Επιδαύρου».  Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος – Β’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Αστρος Κυνουρίας – 13η ‘Απριλίου 1823.

Η Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» το οποίο όμως αναστάλθηκε από την Δ’ Εθνοσυνέλευση του Άργους μετά από πρόταση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Το 1832 η Ε’ Εθνοσυνέλευση Ναυπλίου στο Ναύπλιο ψήφισε το «Ηγεμονικόν Σύνταγμα» το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε και ο Όθων βασίλευσε χωρίς σύνταγμα μέχρι το Μάρτιο του 1844.

Σύνταγμα παραχωρήθηκε μετά από την εξέγερση της Γ’ Σεπτεμβρίου 1843. Αυτό το Σύνταγμα του 1844 , εγκαθίδρυσε τη συνταγματική μοναρχία και βασίστηκε αρκετά στο γαλλικό σύνταγμα του 1830 και το βελγικό του 1831. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 18ης Μαρτίου 1844 – ΦΕΚ /5/A/18.3.1844.

 Μετά την ανατροπή του Όθωνα ψηφίστηκε στην Αθήνα, Σύνταγμα του 1864, το οποίο εισήγαγε τον θεσμό της βασιλευομένης δημοκρατίας. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 17ης Νοεμβρίου 1864 – ΦΕΚ 48/A/17.11.1864.

 Το σύνταγμα του 1864 αναθεωρήθηκε με το Σύνταγμα του 1911.  Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 23ης Μαίου 1911– ΦΕΚ 127/Α/1.6.1911 – Β’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Τα έτη 1920 και 1924 έγινε απόπειρα να αναθεωρηθεί ξανά αλλά η διαδικασία διακόπηκε λόγω επαναστατικών πράξεων.

Το 1926 συντάχθηκε το «Σύνταγμα της τριακονταμελούς επιτροπής» το οποίο δεν ίσχυσε. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 11ης Σεπτεμβρίου 1926 – ΦΕΚ 334/Α/25.9.1926.

Το 1927 συντάχθηκε νέο από αναθεωρητική βουλή που ψήφισε το «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» με το οποίο το πολίτευμα μετατρεπόταν σε αβασίλευτη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 3ης ‘Ιουνίου 1927 – ΦΕΚ 107/Α/3.6.1927.

Το 1935 επανήρθε η μοναρχία με το σύνταγμα του 1864/1911.

Μετά την δικτατορία της 4 Αυγούστου 1936 έπαυσαν να ισχύουν ουσιώδεις διατάξεις του.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 1952. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 21ης Δεκεμβρίου 1951 – ΦΕΚ 1/Α/1.1.1952 – Δ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Η δικτατορία παρουσίασε νέο Σύνταγμα το 1968 το οποίο επικυρώθηκε στο δημοψήφισμα του ίδιου έτους. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 12ης Νοεμβρίου 1968 – ΦΕΚ 267/Α/15.11.1968.

Η δικτατορία παρουσίασε ένα νεώτερο το 1973 που επίσης επικυρώθηκε με δημοψήφισμα το 1973. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 4ης ‘Οκτωβρίου 1973 – Προεδρικό Διάταγμα 370 – ΦΕΚ 266/Α/4.10.1973.

 Επαυσε να έχει ισχύ με την πτώση της δικτατορίας το 1974, οπότε μετά από το Δημοψήφισμα του 1974 που διεξάχθηκε τη 8η Δεκεμβρίου 1974, το πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά σε αβασίλευτη δημοκρατία και συντάχθηκε νέο Σύνταγμα τού 1975, από την πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 1975. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 7ης Ίουνίου 1975 – ΦΕΚ 111/Α/9.6.1975 – Ε’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα όπως αναθεωρηθηκε :

Τό 1986. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 6ης Μαρτιόυ 1986 – ΦΕΚ 23/Α/14.3.1986 – ΣΤ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Τό 2001. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 6ης ‘Απριλίου 2001 – ΦΕΚ 85/Α/18.4.2001 – Ζ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Και το 2008. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 27ης Μαίου 2008 – ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008 – Η’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

* Ήταν άρκετα έπιπονη ‘η συλλογή όλων τών ΦΕΚ, γιατί οί περίσσότερες πηγές, ‘αναφέρουν μόνο τόν ‘αριθμό τού Νόμου χωρίς τό ΦΕΚ ‘η άπλά τήν χρονία ή τήν ήμερομηνία ψήφισης. ‘Ελπίζουμε νά βοηθήσει κάθε μελετητή στό νά αποφύγει μεγάλο χάσιμο χρόνου καί να γίνει ένας χρήσιμος όδηγος ίστορικής μελέτης καί σύγκρισης τών μέχρι τώρα Έλληνικων Συνταγμάτων.

* ‘Επίσης δημιούργησα σε μορφή .pdf τά πρώτα Συντάγματα τών Έθνικών Συνελεύσεων, τά οποία είνα δυσεύρετα, ώστε νά μπορούν νά μελετηθούν καί άναλυθούν πιό εύκολα.

** Πηγη : http://www.et.gr/ καί πολλές άλλες ένημερωτικές σελίδες.

Νομική θεώρησις του θέματος της αναγραφής του θρησκεύματος εις τα Δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των Ελλήνων Πολιτών

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Nomikh 8ewrhsis ths anagrafhs tou 8rhkeumatos stis tautothtes.pdf

Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός στήριξης τής ‘Ελληνικής οίκονομίας – Νόμος 3845 – ΦΕΚ 65/Α/6-5-2010 – Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Nomos 3845 – O Mhxanismos Sthri3hs – mnhmonio – FEK 65 A 6 Maiou 2010.pdf

Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός Στήριξης – Σύμβαση Δανειακής διευκόλυνσης – ‘Η » Σύμβαση» – 20 Μαίου 2010

Κατεβάστε το ‘εδώ 

To Mnhmonio – Mhxanismos Sthri3hs – Sumvash Daneiakhs dieukolunshs 20 maiou 2010 .pdf

Στήν ‘επικεφαλίδα τού Μνημονίου – Μηχανισμού στήριξης βλέπουμε τήν ‘Ελληνική Δημοκρατία ώς δανειολήπτη καί ‘αντιπρόσωπο της, τήν Τράπεζα τής ‘Ελλάδος.

Σάν δανειστές ‘ορίζονται oί : Βέλγιο, ‘Ιρλανδία, ‘Ισπανία, Γαλλία, ‘Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες (‘Ολλανδία), Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία,

καί η Τράπεζα KfW έκ μέρους τού Γερμανικού Κράτους, καί όχι η ‘Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας ‘απ’ ευθείας. !!!

Η τραπεζική ομάδα KfW είναι μια γερμανική κρατική τράπεζα ανάπτυξης, που εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Το όνομά του προέρχεται αρχικά από Kreditanstalt für Wiederaufbau, σημαίνοντας το πιστωτικό ίδρυμα αναδημιουργίας. Δημιουργήθηκε το 1948 μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τμήμα του σχεδίου Marshall.

Στίς 15 Σεπτεμβρίου 2008, η  KfW μετέφερε 350.000.000 Ευρώ (500.000.000 δολλάρια) στήν Lehman Brothers λίγες ώρες πρίν η δεύτερη κηρύξει πτώχευση. !!! ‘Ετσι η Τράπεζα κέρδισε από τά μ.μ.ε. τόν τίτλο τής πιό » ηλίθιας » Τράπεζας, ενώ ‘εκρεμμούν έρευνες γιά ποινικές ευθύνες γία ‘εγκληματικές ‘ενέργεις ‘ανωτέρων υπαλλήλων της. !!!

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3659009,00.html

  ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

1. Οι υποχρεώσεις του κάθε Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι ατομικές. Αδυναμία ενός Δανειστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κάθε Δανειστής δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις άλλου Δανειστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

2. Τα δικαιώματα του κάθε Δανειστή που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, είναι διακριτά και ανεξάρτητα δικαιώματα και κάθε χρέος του Δανειολήπτη που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή προς έναν Δανειστή, αποτελεί ένα διακριτό και ανεξάρτητο χρέος. Ο Δανειολήπτης οφείλει να μην δίνει προτεραιότητα σε έναν Δανειστή έναντι των άλλων Δανειστών.

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 (3) ανωτέρω, ένας Δανειστής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή/και να μεταβιβάσει:

(α) μέρος (αλλά όχι το σύνολο) των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από ένα Δάνειο στο πλαίσιο της ανακατανομής των συμμετοχών των Δανειστών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω) μεταξύ τους όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, ή

(β) οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τα οποία απορρέουν από ένα Δάνειο, στο Κράτος Μέλος που είναι ο εγγυητής του.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

7.  Ο Δεσμευόμενος Δανειστής δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε ένα Δάνειο, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 5(7) και παρά τα μέτρα που προτείνονται από την Ομάδα Εργασίας του Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Παραδοχές

 Ο Δανειολήπτης αναγνωρίζει και εγγυάται στους Δανειστές κατά την Ημερομηνία (έναρξης ισχύος) της παρούσας Σύμβασης καθώς και για κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων ότι:

α. κάθε Δάνειο αποτελεί μία χωρίς εξασφάλιση, άμεση, ανεπιφύλακτη, μη εξαρτημένη και γενική υποχρέωση του Δανειολήπτη και έχει σειρά προτεραιότητας τουλάχιστον ισότιμη (pari passu) με όλα τα άλλα υφιστάμενα και μελλοντικά χωρίς εξασφάλιση και μη εξαρτημένα δάνεια και υποχρεώσεις του Δανειολήπτη, που απορρέουν από το υφιστάμενο ή μελλοντικό του Σχετικό Χρέος, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 (1) (ζ) κατωτέρω

2. Υποχρεώσεις

 Ο Δανειολήπτης δεσμεύεται, έως ότου όλο το κεφάλαιο της παρούσας Σύμβασης να έχει επιστραφεί πλήρως και όλοι οι τόκοι και τα πρόσθετα ποσά, αν υπάρχουν, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, να έχουν πλήρως εξοφληθεί:

α. Με εξαίρεση τα βάρη που απαριθμούνται στις παραγράφους(1) έως (6) κατωτέρω:

    i. να μην εξασφαλίσει με υποθήκη , ενέχυρο ή άλλο βάρος πάνω στην ίδια περιουσία ή στα έσοδα, τυχόν υφιστάμενο ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση δίδονται επί αυτού, εκτός εάν τα Δάνεια την ίδια στιγμή διαμοιράζονται ισότιμα (pari passu) και αναλογικά (pro rata) έχοντας την ίδια διασφάλιση· και

    ii. να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημόσιου χρέους, προτεραιότητα σε σχέση με τους Δανειστές.

5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ.

5. Αν ο Δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να καταβάλει οποιοδήποτε απαιτητό ποσό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση κατά την ημερομηνία οφειλής, ο Δανειολήπτης οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί αυτού του ποσού (ή, ανάλογα με την περίπτωση, επί του ποσού εκείνου που για τον τρέχοντα χρόνο θα ήταν απαιτητό και μη καταβληθέν) στους Δανειστές από την ημερομηνία που κατέστη απαιτητό έως την ημερομηνία της πραγματικής συνολικής πληρωμής, υπολογιζόμενο σε διαδοχικές τοκοφόρους περιόδους (κάθε μιας περιόδου με τέτοια διάρκεια την οποία οι Δανειστές μπορεί αναλόγως να επιλέγουν, αρχής γενομένης της πρώτης περιόδου από την αντίστοιχη ημερομηνία που καθίσταται απαιτητό, και όπου αυτό είναι δυνατόν, η διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου θα φθάνει στη μία εβδομάδα) με ετήσιο επιτόκιο επί του υπερήμερου ποσού το οποίο υπερβαίνει κατά 200 μονάδες βάσης το Επιτόκιο που θα ήταν πληρωτέο, αν το υπερήμερο ποσό, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αδυναμίας πληρωμής, αποτελούσε υφιστάμενο Δάνειο

 Αν η αδυναμία πληρωμής συνεχίζεται, αυτό το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 5 (5) την τελευταία ημέρα κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου και οι τόκοι που δεν καταβλήθηκαν σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και αφορούν προηγούμενες τοκοφόρους περιόδους πρέπει να προστεθούν στο ποσό του τόκου που θα καταβληθεί στο τέλος κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου.

8. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Οι Δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (που επιδίδεται από την Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) προς τον Δανειολήπτη, να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους,

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΚΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

 

2. Παρά το ανωτέρω Άρθρο 13(1), κάθε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή σύμφωνα με το Άρθρο 2(4)(β) τίθεται σε ισχύ χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

5.  Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 27ης Μαίου 2008 – ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008 – Η’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Τό σύνταγμα πού ‘ισχύει στή χώρα μας είναι το Σύνταγμα τού 1975, όπως ‘αναθεωρήθηκε τό 1986, τό 2001 καί τό 2008.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Suntagma ths Ellados – Ana8ewrhsh tou 2008.pdf      ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008

Suntagma ths Elladas – Ana8ewrhsh 27 Maiou 2008 .pdf

Dhmosieush gia ana8ewrhsh Suntagmatos.pdf      ΦΕΚ 102/Α/2.6.2008