Ο χαρακτήρας των πρώτων διωγμών κατά της Εκκλησίας. Η αλληλογραφία του Πλινίου με τον Αυτοκράτορα Τραιανό, περί των Χριστιανών.

Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των Xριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού (Αγουρίδη Σάββα, Θεσσαλονίκη 1963, σελ. 3-9).

Το 112 μ.Χ. ο Ρωμαίος διοικητής της Βιθυνίας Πλίνιος εις επιστολήν του προς τον Ρωμαίον αυτοκράτορα Τραϊανόν, αναφέρει περί της εκρήξεως διωγμού κατά των Xριστιανών εν τη επαρχία του, η οποία κατά τους χρόνους εκείνους περιελάμβανε πολυανθρώπους και ευημερούσας πόλεις.

Εις τα ερωτήματα της αναφοράς του διοικητού απήντησεν ο αυτοκράτωρ δι ‘ επιστολής του (1). Προς ευκολίαν του αναγνώστου παραθέτομεν εν συνεχεία τα κείμενα (2).

Η Επιστολή του Πλινίου :

«Αποτελεί κανόνα, κύριε, τον οποίον απαρεγκλίτως τηρώ, να απευθύνωμαι προς υμάς οσάκις έχω αμφιβολίαν τινά · διότι ποίος άλλος είναι ικανώτερος να δώση απάντησιν εις τας απορίας μου, ή να πληροφόρηση την άγνοιάν μου;

(περισσότερα…)