Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ο Προσηλυτισμός.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ο Προσηλιτισμός.

.(Ἀ­πό τό βι­βλί­ο του: «Ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων. Προβλη­μα­τι­κή καί στρα­τη­γι­κή». Ἔκ­δο­σις Π. Ε. Γ.)

(A΄ μέρος)

Γιά νά κα­τα­νο­ή­σου­με τήν ὀρ­θή προ­βλημα­τι­κή τοῦ ὅ­λου χώ­ρου τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῆς πα­ρα­θρη­σκεί­ας καί προ­κει­μέ­νου νά κα­θο­ρί­σου­με τήν ὀρ­θή ποι­μαν­τι­κή στρα­τηγι­κή μας, εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νά γνω­ρί­σου­με τήν ὅ­λη δι­α­δι­κα­σί­α προ­ση­λυ­τι­σμοῦ. Μό­νο ἔ­τσι μπο­ροῦ­με νά προσ­δι­ο­ρί­σου­με τό μυ­η­τι­κό στά­διο στό ὁ­ποῖ­ο βρί­σκε­ται ἕ­να θῦ­μα τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν καί νά ἐ­ξα­το­μι­κεύ­σου­με τήν βο­ή­θεια πού χρει­ά­ζε­ται. Μό­νο τό­τε θά εἶ­ναι ἡ πα­ρέμ­βα­σή μας δρα­στι­κή.

(περισσότερα…)

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Ολοκληρωτικές μεθοδεύσεις από νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Ολοκληρωτικές μεθοδεύσεις από νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. (Απόσπασμα από τό βιβλίο του «ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», Ἀθήνα 1996).

Α΄ μέρος

Ἡ ἔ­ρευ­να τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῶν πα­ρα­θρησκευ­τι­κῶν ὁ­μά­δων δέν εἶ­ναι εὔ­κο­λη. Κα­τ’ ἀρ­χήν ὁ ἐ­ρευ­νη­τής πρέ­πει νά προσ­δι­ο­ρί­σει τό ἀ­λη­θι­νό πρό­σω­πο τῆς κά­θε ὁ­μά­δας, πί­σω ἀ­πό πο­λυ­ά­ριθ­μα προ­σω­πεῖ­α. Κα­τό­πιν ἡ πρόσβα­ση στήν ἐ­σω­τε­ρι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν δέν εἶ­ναι πρᾶγ­μα αὐ­το­νό­η­το. Τοῦ­το για­τί δέν ἐκ­θέ­τουν τά βι­βλί­α τους σέ δη­μό­σι­ες βι­βλι­ο­θῆ­κες· μά­λι­στα με­ρι­κές ἀ­πό αὐ­τές δέν χρη­σι­μο­ποι­οῦν κἄν ἔν­τυ­πο ὑ­λικό.

(περισσότερα…)

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία. (Θετική σκέψη, Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών,  Ινστιτούτο παραψυχολογίας, Μεταφυσική Εταιρεία, «Αρμονική Ζωή», Σίλβα Μάιντ Κοντρόλ, Ψυχοδυναμική).

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία, (Θετική σκέψη, Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών,  Ινστιτούτο παραψυχολογίας, Μεταφυσική Εταιρεία, «Αρμονική Ζωή», Σίλβα Μάιντ Κοντρόλ, Ψυχοδυναμική).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία

Εισαγωγή

«Ο Ρώσος Ε. Frenkel βάλθηκε να σταματήσει περιστρεφόμενη ύλη, τούς τροχούς ενός τραίνου. Βάδισε κατά μήκος των γραμμών ντυμένος στα λευκά, και όταν πλησίασε το εμπορικό τραίνο στάθηκε ανάμεσα στις γραμμές με υψωμένα τα χέρια. Σε μια βαλίτσα με χαρτιά πού βρέθηκε δίπλα από το πτώμα, ήταν και το ημερολόγιό του, στο όποιο αναφερόταν: «Μόνο μπροστά στις ειδικές συνθήκες μιας άμεσης απειλής θα μπορέσω να κινητοποιήσω όλα μου τα αποθέματα». Ήταν τραγωδία, το φρένο κινδύνου δεν μπόρεσε να βοηθήσει.

Η είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sοvjetskaja Rοsija της 1-10-1989. Ό Ε. Frenkel ήταν θύμα της λεγόμενης «θετικής σκέψης». Πίστεψε πώς με τη δύναμη της σκέψης μπορεί κανείς να επιτύχει τα πάντα. Πλήθος βιβλίων, διαλέξεις ειδικών Ινστιτούτων και άλλων φορέων στη λεγόμενη ψυχο-αγορά προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα, πού οδήγησε στο θάνατο τον νεαρό Ρώσο. (περισσότερα…)

Καταδίκη τής Σαιεντολογίας γιά ‘απάτη στή Γαλλία.

27.10.2009

Σαϊεντολόγοι καταδικάστηκαν για απάτη.

Η γαλλική δικαιοσύνη καταδίκασε την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας για απάτη, χωρίς, ωστόσο, να επιβάλει την παύση των δραστηριοτήτων της στη χώρα.

Το Κέντρο Διασημοτήτων της »Εκκλησίας» της Σαϊεντολογίας Δύο από τις ομάδες της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας και πολλά από τα ηγετικά στελέχη της καταδικάστηκαν με την επιβολή προστίμων. Η γαλλική δικαιοσύνη επέβαλε στο Κέντρο Διασημοτήτων και σε βιβλιοθήκη της ομάδας πρόστιμο 600.000 ευρώ. Ο ιδρυτής της γαλλικής της πτέρυγας Αλέν Ρόζενμπεργκ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο χρόνων και πρόστιμο 30.000 ευρώ. Αντίθετα με τις ΗΠΑ, η Γαλλία αρνείται να αναγνωρίσει τη Σαϊεντολογία σαν θρησκεία και τη θεωρεί αίρεση, υποστηρίζοντας ότι είναι καθαρά κερδοσκοπική οργάνωση.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν δύο γυναίκες κατήγγειλαν την Οργάνωση για εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα να καταβάλουν περισσότερα από 20.000 ευρώ τη δεκαετία του 1990.

Η μία από τις ενάγουσες δήλωσε ότι την προσέγγισαν σαϊεντολόγοι για να της πουλήσουν ακριβά μαθήματα βελτίωσης της ζωής, βιταμίνες και άλλα προϊόντα, αφού έκανε τεστ προσωπικότητας.

Η δεύτερη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε από το αφεντικό της που ήταν σαϊεντολόγος, όταν αρνήθηκε να υποβληθεί σε ψυχολογικό τεστ και να γραφτεί σε μαθήματα.

Η οργάνωση αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σε προηγούμενη δίκη ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την επιβολή προστίμων και τη διάλυση της γαλλικής »Εκκλησίας» της Σαϊεντολογίας. Ωστόσο μια τροποποίηση νόμου, η οποία πέρασε Ιούλιο του 2008, λίγες ημέρες πριν αρχίσει η δίκη, απαγόρευε τη διάλυση οποιασδήποτε οργάνωσης που καταδικάζεται για απάτη.

Η τροποποίηση αποκαλύφθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 και προκάλεσε τις αντιδράσεις του κόσμου, με ορισμένους να κατηγορούν τη σαϊεντολογία ότι κρυβόταν πριν από την αλλαγή αυτή.

(περισσότερα…)

Anonymοus – Ανώνυμοι, οί »Ηθικοί» Χάκερς (»Ethical» Hackers) οργανώνουν διαμαρτυρίες καί Κυβερνοεπιθέσεις κατά τής αίρεσης τών Σαιεντολόγων (Scientology).

8 Ιανουαρίου 2008

Η ομάδα που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή τις τελευταίες ημέρες, είχε πριν δύο χρόνια βάλει στο στόχαστρο τους Σαϊεντολόγους (γυαλίζει το μάτι του Τομ Κρουζ). Με την τακτική που ακολουθεί και σήμερα, δίνοντας στον κάθε χρήστη του ίντερνετ την ευκαιρία να γίνει ακτιβιστής-χάκερ με μερικά κλικ, το 2008 επιτέθηκε στην ιστοσελίδα της Σαϊεντολογίας και κατάφερε να τη ρίξει, με την τακτική της «άρνησης υπηρεσιών»,  denial-of-service attacks (DDoS).

Σύμφωνα με τα όσα είχαν πει τότε, οι ανώνυμοι χάκερ, ήθελαν να σώσουν τον κόσμο από τη Σαϊεντολογία, διακόπτοντας την πλύση εγκεφάλου. Σύμφωνα με ειδικούς η επίθεση είχε γίνει με συνεργασία πολλών διαφορετικών ατόμων και όχι από ένα ή δύο μοναχικούς χάκερ.

http://news247.gr/kosmos/technology/oi_epitheseis_xaker_poy_sygklonisan_ton_kosmo.717747.html

H ομάδα Anonymous έγινε παγκόσμια γνώστη όταν δημιούργησε τό Project Chanology ή Operation Chanology, ένα κίνημα εναντίον τής »έκκλησίας» τής σαιεντολογίας (»church» of scientology).

Στίς 21 Ίανουαρίου 2008 έκπρόσωποι τών Anonymoys, ανήγγειλαν τους στόχους και τις προθέσεις τους, μέσω ενός βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube με τίτλο » Μήνυμα στήν Σαιεντολογία (Message to Scientology). και με ένα δελτίο τύπου δηλώσν οτι κυρήττουν Πόλεμος στήν Σαιεντολογία, και ενάντια στην »εκκλησία» της Σαιεντολογίας και ενάντια στο θρησκευτικό κέντρο τεχνολογίας (Religious Technology Center).

.

(Τό βιντεο έχουν δεί μέχρι σήμερα 4.161.551 άτομα !!)

Στο δελτίο τύπου, η ομάδα δηλώνει ότι οι επιθέσεις ενάντια στην εκκλησία της Σαιντολογίας θα συνεχίσουν προκειμένου να προστατευθεί το δικαίωμα στη ελευθερία λόγου, και καταγγέλουν την οικονομική εκμετάλλευση των μελών της αίρεσης.

Ένα νεό βίντεο μέ τίτλο »Κλήση γιά δράση» (Call to Action) αναρτήθηκε στό Youtube στίς 28 Ίανουαρίου 2008, καί καλούσε τόν κόσμο σέ ανοιχτές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από τά κέντρα τών Σαιεντολόγων.

Διαδηλώσεις έλαβαν χώρα στίς 2 Φεβρουαρίου 2008, 10 Φεβρουαρίου 2008 (σέ 93 πόλεις παγκόσμια), 15 Μαρτίου 2008, σέ Santa Barbara California, Manchester, Orlando Florida, Boston, Dallas, Chicago, Los Angeles, London, Paris, Vancouver, Toronto, Berlin, καί Dublin.

Πολλοί διαδηλωτές φόρεσαν μάσκες βασισμένες στήν ταινία »V for Vendetta» ,για να προστατευθούν από τα αντίποινα της »εκκλησίας» της Σαιεντολογίας.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Chanology