Ύμνοι της »Χρυσής Αυγής» στον… Εωσφόρο!

Pressing - Augoustos 2012

16.03.2013

Είναι πράγματι η Χρυσή Αυγή ιδεολογικά ταγμένη στον εωσφορισμό; Ντοκουμέντα που ξεκινούν από τα περιοδικά της οργάνωσης από το 1982 και φτάνουν μέχρι το κοντινό παρόν, στο οποίο οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις αφαιρέθηκαν από τα επίσημα αρχεία του κοινοβουλευτικού κόμματος, αποκαλύπτουν ότι κάτι πολύ παράξενο συνέβαινε στο παρελθόν.

(περισσότερα…)

Βασίλειος Γεωργόπουλος. Θεοσοφία: Η παρουσία της στην Ελλάδα. Θεοσοφικές πλάνες για τον Χριστό. Ἡ μήτρα τοῦ νεότερου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ. 

Βασίλειος Γεωργόπουλος. Η παρουσία της στην Ελλάδα. Θεοσοφικές πλάνες για τον Χριστό. Θεοσοφία. Ἡ μήτρα τοῦ νεότερου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ. 


Η Παρουσία της στην Ελλάδα

Ἡ Θεοσοφία ἔχει χαρακτηριστεῖ πολύ σωστά ἀπό τούς A. Fincke – M. Pöhlmann ὡς ἡ «μητέρα τοῦ σύγχρονου Ἐσωτερισμοῦ » καί ἐπιπλέον εἶναι ἡ μήτρα ἀπό τήν ὁποία προῆλθαν καί τροφοδοτήθηκαν , κατά τρόπο συστηματικό, πολλές νεότερες ἀποκρυφιστικές κινήσεις.

Ἡ παρουσία τοῦ ἐν λόγω ἀποκρυφιστικοῦ καί συγκρητιστικοῦ συστήματος στόν ἑλληνικό χῶρο, γιά πρώτη φορά, μαρτυρεῖται τόν 19ο αἰώνα μέ τήν ἵδρυση, τό ἔτος 1879, στήν Κέρκυρα τῆς πρώτης Θεοσοφικῆς Στοᾶς μέ τήν ὀνομασία «Ἰονική Στοά», (Βλ. Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἐσωτερισμοῦ στην Ἑλλάδα, Ἀθήνα 2007, σ.11-12). Τά πρώτα μέλη τῆς « Ἰονικῆς Στοᾶς » θά εἶναι Ἕλληνες καί ἀλλοδαποί. Τήν συγκεκριμένη περίοδο ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν της ὑπῆρξε ἐξαιρετικά μικρός καί ἄν κρίνουμε ἀπό τό ἀποτέλεσμα ἡ διάδοση τῆς Θεοσοφίας στήν Ἑλλάδα δέν προχώρησε ἱκανοποιητικά μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐν λόγω Στοά νά παρακμάσει καί νά κλείσει. (περισσότερα…)

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Κριτική θεώρηση της Θεοσοφίας.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Κριτική θεώρηση της Θεοσοφίας.

[Ὁ ἀ­ποκρυφι­σμός στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί­ας, Αποκρυφιστικές ομάδες. [Ροδόσταυροι, Ναίτες-Καθαροί-Πεφωτισμένοι, Θεοσοφία, Ανθρωποσοφία, Μασονία] (Τεύχη 4-10). εκδ. Διάλογος.

Το θεμελιώδες δόγμα της εταιρείας είναι πως η «Θεο­σοφία» είναι «το σύνολον των αληθειών, το οποίον αποτελεί την βάσιν πασών των θρησκειών, και δεν δύναται να διεκδικηθεί ως αποκλειστική κυριότης οιασδήποτε εξ΄ αυτών» (Leadbeater, Οι Διδάσκαλοι, σ. 494). Κατά την άποψη αυτή μόνο η Θεοσοφία κατέχει «το σύνολον των αληθειών» και επομένως αποτελεί την πεμπτουσία όλων των θρησκειών. «Η θεοσοφία είναι η αλήθεια επί της οποίας αναπαύονται όλα αυτά τα θρησκεύματα»· σε κάθε θρησκεία ανακαλύπτεται η «παρουσία της θεοσοφίας» (A. Besant – C. Leadbeater. Η Ατραπός σ. 269).

(περισσότερα…)

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Η Θεοσοφία.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Η Θεοσοφία. (απόσπασμα από το βιβλίο Αποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, »Νέα Εποχή»).

Οι ιδέες του πνευματισμού εξαπλώθηκαν στη Δύση με την θεοσοφία της Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891). Η Μπλαβάτσκυ ήταν Ρωσίδα Γερμανικής καταγωγής, το γένος Han. Μικρό κορίτσι
υπνοβατούσε και έβλεπε οράματα. Σε ηλικία 17 ετών παντρεύτηκε το στρατηγό Μπλαβάτσκυ και μετά τρεις μήνες τον εγκατέλειψε.

(περισσότερα…)

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ο Προσηλυτισμός.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ο Προσηλιτισμός.

.(Ἀ­πό τό βι­βλί­ο του: «Ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων. Προβλη­μα­τι­κή καί στρα­τη­γι­κή». Ἔκ­δο­σις Π. Ε. Γ.)

(A΄ μέρος)

Γιά νά κα­τα­νο­ή­σου­με τήν ὀρ­θή προ­βλημα­τι­κή τοῦ ὅ­λου χώ­ρου τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῆς πα­ρα­θρη­σκεί­ας καί προ­κει­μέ­νου νά κα­θο­ρί­σου­με τήν ὀρ­θή ποι­μαν­τι­κή στρα­τηγι­κή μας, εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νά γνω­ρί­σου­με τήν ὅ­λη δι­α­δι­κα­σί­α προ­ση­λυ­τι­σμοῦ. Μό­νο ἔ­τσι μπο­ροῦ­με νά προσ­δι­ο­ρί­σου­με τό μυ­η­τι­κό στά­διο στό ὁ­ποῖ­ο βρί­σκε­ται ἕ­να θῦ­μα τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν καί νά ἐ­ξα­το­μι­κεύ­σου­με τήν βο­ή­θεια πού χρει­ά­ζε­ται. Μό­νο τό­τε θά εἶ­ναι ἡ πα­ρέμ­βα­σή μας δρα­στι­κή.

(περισσότερα…)

Ιωάννης Μηλιώνης. Νέα Ακρόπολη. Το ξεσκέπασμα της »φιλοσοφίας».

Ιωάννης Μηλιώνης. Νέα Ακρόπολη. Το ξεσκέπασμα της φιλοσοφίας.

Τὸν Γιάννη Γαραντζιώτη τὸν πρωτοσυνάντησα ἕνα καλοκαιρινὸ ἀπόγευμα τοῦ 1986. Εἶχε προηγηθεῖ ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ μέρους μου ποὺ καθόρισε τὴν συνάντηση. Ὁ Γιάννης ἀνῆκε στὴ «Νέα Ἀκρόπολη»· ἦταν μάλιστα ὁ Διευθυντὴ τοῦ παραρτήματος τῆς Θεσσαλονίκης, ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις ἀνώτερους στὴν ἱεραρχία τῆς Ὀργάνωσης.

Εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ ἀρκετὲς προσωπικὲς συναντήσεις μὲ τὴν μητέρα του, Ἑλένη, μὲ τὴν ὁποία μὲ εἶχε φέρει σὲ ἐπαφὴ ὁ μακαριστὸς π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, στὰ πλαίσια ἑνὸς προγράμματος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομαστεῖ «Συμβουλευτικὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων» καὶ τὸ ὁποῖο περιελάμβανε τὴν ἐπικοινωνία καὶ στήριξη γονέων μὲ παιδιὰ θύματα ἐγκλωβισμένα σὲ ὁμάδες, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν «σέκτες» (sects) ἢ «Ψυχολατρεῖες» (Cults) ἢ καὶ «Καταστροφικὲς Λατρεῖες» (Destructive Cults), κατὰ τὴ διεθνῆ ὁρολογία.

(περισσότερα…)

»Νέα Ακρόπολη» : Φιλοσοφία ή Αποκρυφισμός;

Υποψήφιος στη Δοκιμασία της Γής, χαιρετάει τον ”Εθνικό Αρχηγό” Γ.Πλάνα (στα αριστερά).

19.06.2012

Στην σημερινή κοινωνία, της οποίας τα νερά είναι πιο θολά από ποτέ, η φρονιμάδα αντικαταστάθηκε από το ένα μέρος με την άγνοια και από το άλλο την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, δεν αντιλαμβάνονται τίποτα περισσότερο από αυτό που θέλουν να καταλάβουν. Ο μηδενισμός κατέστρεψε κάθε φιλόσοφο νου, ακόμα και αυτή την λογική.

(περισσότερα…)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Αποκαλύπτουμε τι είναι η οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”. Μέρος Β΄.

Δείτε καί το προηγούμενο άρθρο μας :

Αποκαλύπτουμε τι είναι η οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”.

https://norfid.wordpress.com/2011/12/08/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%ad/

J.A.Livraga – Ο ιδρυτής καί Αυτοκράτορας της Νέας Ακρόπολης

Ο Jorge Angel Livraga Rizzi γεννήθηκε στην Αργεντινή στις 3 Σεπτεμβρίου 1930. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, ήρθε σε επαφή με τη Θεοσοφική Εταιρεία (Theosophical Society), στην οποία έγινε καί μέλος.

Σύμφωνα με τήν Θεοσοφική Εταιρεία, αποβλήθηκε καί διαγραφηκε από μέλος, γιά ανάρμοστη συμπεριφορά που επιβεβαιώνεται (όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται) από τις δικαστικές αρχές της χώρας (Αργεντινής).

Το 1956 εκδίδει το περιοδικό : Θεοσοφικές Μελέτες (Estudios Teosóficos).

Το 1957 μαζί με την Ada Albrecht ιδρύει την Νέα Ακρόπολη (Nueva Acropolis). Από πολλούς κατηγορήθηκε ότι η Νέα Ακροπολη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ακροδεξιό, πολιτικό – »εξωτερικό» τμήμα τής αποκρυφιστικής Θεοσοφικής Οργάνωσης.

* Το 1981 η Ada Albrecht αποχώρησε καί δημιούργησε μια δική της ομάδα, τον οργανισμό Hastanipura.

Η Νέα Ακρόπολη παρουσιάζεται με διαφορετικά προσωπεία σε κάθε χώρα : Φιλοσοφικό, Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό, Ανθρωπιστικό κλπ.

(περισσότερα…)

Αποκαλύπτουμε τι είναι η οργάνωση »Νέα Ακρόπολη».

Ο ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης J.A.Livraga σε τελετή με τους Εθνικούς αρχηγούς της Ν.Α. για τα 30 χρόνια (ιωβηλαίο) του, σαν αυτοκράτορας (ελαίω θεού) στην πνευματική αυτοκρατορία της Νέας Ακρόπολης.

Στό τελετουργικό σκεύος που κρατάει στα χέρια του διακρίνονται αριστερόστροφοι αγκυλωτοί σταυροί.

Δείτε καί τη συνέχεια τού άρθρου εδώ :

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Αποκαλύπτουμε τι είναι η οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”. Μέρος Β΄.

https://norfid.wordpress.com/2011/12/13/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9/

* (Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από το βιβλίο του πρώην Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης Θεσσαλονικής, Γιάννη Γαραντζωτή : Το Ξεσκέπασμα της Απάτης, εκδόσεις στερέωμα) :

Σαν φοιτητές και σαν πολίτες, θα έχετε πιθανόν αντιληφθεί την παρουσία μιας κίνησης με το όνομα “Νέα Ακρόπολη” στο χώρο του πανεπιστημίου, αλλά και σε άλλα μέρη, όπου ο προσηλυτισμός είναι εύκολος (σημ. ή και σε αφίσες κολλημένες σε διάφορα σημεία των πόλεων).

(περισσότερα…)

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 2ο : Zeitgeist, Θεοσοφία).

ZEITGEIST 

Β. θεοσοφία

Πριν προχωρήσουμε στις απόψεις που αναπτύσσονται στην ταινία είναι αναγκαίο να σημειώσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την Θεοσοφία. Ιδρύτρια του κινήματος ήταν η Helena Petrovna Blavatsky, κόρη του Γερμανοεβραίου Peter von Hahn. Η οικογένειά της ανήκε στη γερμανική αριστοκρατία, που απελάθηκε το 1784 από τη Βαυαρία κατά το διωγμό των Illuminaty του Adam Weishaupt, εξ ου και η κλίση τους στον αποκρυφισμό. Γεννήθηκε το 1831 στο Yekaterinoslav της τότε Ρωσικής αυτοκρατορίας (σήμερα βρίσκεται στην Ουκρανία). Ως παιδί ήταν ιδιαίτερα εκκεντρική και είχε κλίση στον αποκρυφισμό και τη μαγεία. Παντρεύτηκε μόλις 17 ετών τον κατά πολύ μεγαλύτερό της Nikifor Vassilievich Blavatsky, για ν’ αποκτήσει ελευθερία κινήσεων.  Μέσα σε τρεις μήνες τον εγκατέλειψε και πήγε στις Ινδίες. Από το 1848 μέχρι το 1873 που έφθασε στη Νέα Υόρκη ταξίδευε συνέχεια. Ασπάστηκε τον Βουδισμό στη Σρι Λάνκα και έζησε δυο χρόνια στο Θιβέτ.

Σταθμός της περιοδίας της υπήρξε και το Λονδίνο, όπου γνωρίσθηκε με τον επίσης Γερμανοεβραίο Karl Marx (Haim Mardochai Kissel), εξόριστο την εποχή εκείνη στην Αγγλία. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Ιταλό επαναστάτη Giuseppe Mazzini (1805-1872) κι έγινε μέλος της Amici d’ Italia. Το 1866 η Blavatsky βρέθηκε στην Ιταλία, όπου μαζί με τον Giuseppe Garibaldi (1807-1882) συμμετείχε στις εκεί επαναστατικές επιχειρήσεις. Τόσο ο Mazzini όσο και ο Garibaldi ήταν μέλη των Carbonari, μασονική οργάνωση με πολιτική ατζέντα και επαναστατική δράση στην τότε διαμελισμένη Ιταλία. Η Blavatsky έλαβε μέρος στη μάχη της Mentana (3 Νοεμβρίου 1867)  στο πλευρό των δυνάμεων του Garibaldi εναντίον του Παπικού Κράτους. Τραυματίστηκε θανάσιμα κι εγκαταλείφθηκε στο πεδίο της μάχης, αλλά κατάφερε να επιζήσει και να μεταβεί στο Παρίσι. Στην «πόλη του φωτός» γνωρίσθηκε με τον Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869, γνωστό στον πνευματιστικό κόσμο ως Allan Kardec) και τον Nicolas Camille Flammarion (1842-1925) πρωτοπόρους του γαλλικού πνευματισμού.   

 

(περισσότερα…)