Ελένη Ανδρουλάκη. Μέθοδος Πιλάτες: Η Γιόγκα της Δύσης.

Ελένη Ανδρουλάκη. Μέθοδος Πιλάτες: Η Γιόγκα της Δύσης.

Τί εἶ­ναι ἡ μέ­θο­δος Πι­λά­τες.

Ψά­χνε­τε γιά «ἕ­ναν ἤ­πιο, μον­τέρ­νο τρό­πο σω­μα­τι­κῆς ἄ­σκη­σης»; Γιά «μιά ἐ­ναλ­λα­κτι­κή γυ­μνα­στι­κή χω­ρίς κό­πω­ση, ἱ­δρώ­τα καί τραυμα­τι­σμούς»; Ἀ­να­ζη­τᾶ­τε μί­α «γυ­μνα­στι­κή ἀν­τιστρές πού θά ἐκ­παι­δεύ­σει τό σῶ­μα καί τό νοῦ σας, πού θά σᾶς ἀ­παλ­λά­ξει ἀ­πό τούς πό­νους καί θά σᾶς ὁ­δη­γή­σει σέ σω­μα­τι­κή καί πνευμα­τι­κή εὐ­ε­ξί­α»; «Δο­κι­μά­στε τό Πι­λά­τες καί δέν θά τό με­τα­νι­ώ­σε­τε».

Μέ αὐ­τές καί ἄλ­λες πα­ρό­μοι­ες πα­ραι­νέ­σεις προ­σελ­κύ­ον­ται οἱ ὑ­ποψή­φιοι πε­λά­τες-μα­θη­τές στά κέν­τρα γι­όγ­κα, στά στούν­τιο ἐ­ναλ­λα­κτι­κῆς ἄ­σκη­σης καί στά γυ­μνα­στή­ρια πού «προ­σφέ­ρουν» δι­ά­φο­ρες μορ­φές «ἐ­νερ­γεια­κῆς γυ­μνα­στι­κῆς» ὅ­πως ἡ γιόγ­κα, τό τά­ϊ τσί, τό G­y­r­o­t­o­n­ic καί τό Πι­λά­τες.

(περισσότερα…)