Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. α) Συμπτώματα της εκκοσμικευμένης κοινωνίας μας. β) Συμπτώματα της καταναλωτικής κοινωνίας.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Συμπτώματα της εκκοσμικευμένης κοινωνίας μας.

«Ἔνοιωθα νά πνίγομαι ἐκεῖνες τίς μέρες ἀπό τίς δηλητηριώδεις κοινωνικές ἀναθυμιάσεις· ἤμουν μόνη, ξεγελασμένη ἀπό ὅλους, ἀπογοητευμένη ἀπό ὅλους καί ἀγωνιοῦσα ν’ ἁρπαχθῶ ἀπό κάπου· νά νοιώσω νά μέ ζεσταίνει μιά ἐλπίδα. Κι ἔρχεται ἡ φίλη μου καί μοῦ λέει:

-Ἄκου δῶ, αὐτά πού ζητᾶς θά τά βρῆς στή δική μας συντροφιά· καί ἐλπίδα καί καλοσύνη καί δικαιοσύνη!

Τί νἄκανα; Ἔτρεξα, ὅπως θἄτρεχε ὁ ὁδοιπόρος τῆς ἐρήμου ἄν μάθαινε πώς ἐκεῖ κοντά του ὑπάρχει μιά ὄαση!

-Ἐκεῖ θά βρῆς τή γαλήνη καί τήν ἐλπίδα πού τόσο διψᾶ ἡ ψυχή σου, εἶπε ἡ φίλη μου, κι ἀκόμα κάτι ἄλλο, τήν ἀληθινή καλωσύνη· μά κι ἀκόμα κάτι ἄλλο πολύ πιό ὄμορφο κι ὑπέροχο, ὅμως δέν μπορῶ νά σοῦ τό ἀποκαλύψω τώρα, δέν ἔχω τό δικαίωμα· θά τό δῆς ὅταν θά γίνης καί σύ μέλος!

Ἔφτασα στό κοινόβιο κι ἀπό τήν πρώτη νύχτα πίστεψα πώς εἶχα ἀπομακρυνθῆ ὁριστικά καί γιά πάντα ἀπό ἕνα κόσμο σάπιο καί διεφθαρμένο κι ὅτι εἶχα βρεθῆ σ’ ἕνα κόσμο ἀπροσμέτρητης καλοσύνης, ὅπου ἀκτινοβολοῦσε ὁ ζωντανός Θεός…».

Ἡ ὁμολογία αὐτή μιᾶς νεαρᾶς ἑλληνίδας θέτει ἕνα «καυτό» πρόβλημα τῆς κοινωνίας μας καί ἐκφράζει μέ τραγικό τρόπο ἕνα βασικό της σύμπτωμα: τήν ἐπανάσταση τῶν νέων. Δέν ἔχει σημασία ἄν ὁ «ζωντανός θεός» τῆς «ἀπροσμέτρητης χαρᾶς», πού μοιράζει πλούσια «δικαιοσύνη, ἀληθινή καλοσύνη, γαλήνη, ἐλπίδα» καί πρό παντός τό «κάτι ἄλλο πολύ πιό ὄμορφο καί ὑπέροχο», πού δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποκαλυφθῆ στούς ἀμυήτους, πού γιά νά τό ζήση κανείς πρέπει ὁπωσδήποτε νά μπῆ στό «κοινόβιο», λέγεται Μαχαράτζι, Μαχαρίσι, Μούν, Πραπουπάτα, Ράζνις, Ἀνανταμούρτι, Παραμχάνσα, Χάμπαρτ ἤ ὅπως ἀλλιῶς θέλετε.

Μαργαρίτα Φέλλ, σέ ἕνα σημαντικό ἄρθρο μέ τίτλο «αἱρέσεις νέων – σύμπτωμα μιᾶς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας», πού δημοσιεύθηκε στό γερμανικό περιοδικό «Γιούγγενδβολ» (7/1982) ἀναφέρει χαρακτηριστικά πώς σήμερα σχηματίζεται ἕνα «παγόβουνο» καί στήν κορυφή του βρίσκεται «τό ἐλάχιστο ποσοστό τῶν νέων ἐκείνων, πού ἐνθουσιάζονται ἀπό τίς μεσσιανικές ὑποσχέσεις τῶν νέων αἱρέσεων τῆς νεότητος». Οἱ νέοι, πού σχηματίζουν αὐτό τό «παγόβουνο», πού συνεχῶς αὐξάνεται σέ ὄγκο, διαδηλώνουν ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του πώς ἡ λεγομένη «κοινωνία τῆς εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» δέν σημαίνει γιά τήν ἀνθρωπότητα κέρδος· εἶναι «κοινωνία ἀπωλείας».

Ποιές εἶναι οἱ ἄλλες κατηγορίες νέων, πού ἀποτελοῦν σύμπτωμα μιᾶς τέτοιας κοινωνίας; Εἶναι οἱ ὁμάδες ἐκεῖνες, πού, ὅλες μαζί κι ἡ καθεμιά μέ τόν τρόπο της, ἐκφράζουν τήν «ἐπανάσταση τῶν νέων», οἱ πολιτικές ἐξτρεμιστικές ὁμάδες, οἱ ροκάδες, οἱ χίππις… Ὅλες αὐτές ἀποτελοῦν ἀπεγνωσμένες προσπάθειες ἐξόδου ἀπό μιά κοινωνία πού ὅλο καί περισσότερο ἀφαιρεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα ἀπό τόν νέο τή δυνατότητα νά ἀναζητήση βαθύτερο νόημα στή ζωή.

Τό «ἰδανικό» μιᾶς κοινωνίας τῆς «εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» εἶναι καθαρά δυτικό προϊόν. Αὐτό τό «ἰδανικό» καλλιεργήθηκε συστηματικά στή μεταπολεμική Δύση. Ὁ μέσος Γερμανός ἐπί παραδείγματι ἦταν περήφανος γιά τή «φυλή» του, πού κατώρθωσε νά ἐνσαρκώση αὐτό τό «ἰδανικό» στό λεγόμενο βιομηχανικό θαῦμα. Ὅμως δέν ἀντιλήφθηκε πώς αὐτό τό ἐρζάτς [σημ. μας: Ersatz (= υποκατάστατο)], τό ἀντικατάστατο τῆς χαμένης του ὑπερηφανείας γιά τήν ἀποτυχία τοῦ ἰδανικοῦ τῆς «ἀρίας φυλῆς» τοῦ τρίτου Ράϊχ τόν ὁδηγοῦσε σέ μεγαλύτερη καταστροφή: στήν ὁλοκληρωτική ἀπώλεια τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, στόν ὁλοκληρωτικό ἀποπροσανατολισμό, στήν ἀλλοτρίωσι τοῦ ἀνθρώπου.

Σύμφωνα μέ μιά στατιστική, μόνο στίς ἀκραῖες παραθρησκευτικές αἱρέσεις κατέφυγαν γύρω στούς 200.000 δυτικογερμανοί νέοι. Σέ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ Σόνντακσμπλαττ [Sonntagsblatt] (5 Σεπτ. 1982) δημοσιεύεται συγκλονιστικό ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου Κορέλλ, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά ζήση μιά μέρα μαζί μέ τούς «σκλάβους» τοῦ γκουροῦ Ράζνις, γνωστοῦ ἀπό τό κοινόβιο σεξουαλικῶν ὀργίων τῆς Πούνα, πού ὅπως λένε, μετέφερε τό παγκόσμιο κέντρο του γιά φορολογικούς λόγους (ἀπαλλαγή ἀπό φορολογία) στήν ἰδιόκτητη φάρμα MUDDY CREEK στήν ἀμερικανική Ἤπειρο (260 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ἀγορά: 425 ἑκατομμύρια δραχμές).

Χιλιάδες νέοι ἀπό ὅλο τόν κόσμο εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐκεῖ νά γιορτάσουν τήν GURU POORNIMA, τή γιορτή πού εἶναι ἀφιερωμένη στή λατρεία τοῦ «ζωντανοῦ θεοῦ», δηλαδή τοῦ γκουροῦ Ράζνις· μεταξύ αὐτῶν ἦσαν 2.500 δυτικογερμανοί!

Τό ἀποτυχημένο ἰδανικό τοῦ δυτικοῦ κόσμου, τό ἰδανικό τῆς «κοινωνίας τῆς εὐημερίας» μέ βάση τά «καταναλωτικά ἀγαθά» ἔφθασε μέ κάποια καθυστέρηση καί στήν πατρίδα μας καί βρῆκε πολλούς πού τό ἐρωτεύθηκαν παράφορα, ὥστε νά μή αἰσθανθοῦν τήν ἀνάγκη νά ἐρευνήσουν τά ἀποτελέσματα πού εἶχε ὁ «δεσμός» του μέ τήν κοινωνία τῆς Δύσεως.

Αναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό: «Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια», Σεπτέμβριος 1982


Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Συμπτώματα της καταναλωτικής κοινωνίας. 

Τό ἰδανικό τῆς «κοινωνίας τῆς εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» πού ἐρωτεύθηκε παράφορα ὁ ἄνθρωπος τῆς Δύσεως, ὡδήγησε χωρίς ἀμφιβολία στό λεγόμενο «βιομηχανικό θαῦμα», ἀλλά ταυτόχρονα καί στήν ὁλοκληρωτική ἐκκοσμίκευση. Ὁ ἄνθρωπος ἀποκόπηκε ἀπό τίς μεταφυσικές του ρίζες καί λησμόνησε ἐντελῶς τήν συγκεκριμένη θέση πού ἔχει ταχθῆ γι’ αὐτόν μέσα στήν ἁρμονία τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι, ἐγκαταλείποντας τή θέση αὐτή, παρέσυρε καί τή λοιπή δημιουργία στή δυσαρμονία, δημιουργώντας ἔτσι προβλήματα ἐντελῶς καινούργια, γνωστά μέ τόν ὅρο «οἰκολογικά προβλήματα». Ἡ κοινωνία μας χαρακτηρίζεται σάν ἀντι-μεταφυσική· στηρίζεται στή θεωρία πώς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά «κατασκευάση» κάθε εἴδους «εὐτυχίας», στήν ἰδεολογία τῆς «ἀποδόσεως». Πάνω σ’ αὐτό τό θεμέλιο θέλουν πολλοί καί στήν πατρίδα μας νά οἰκοδομήσουν καί τήν αὐριανή κοινωνία τῶν παιδιῶν μας, γι’ αὐτό φροντίζουν νά εἰσηγοῦνται τίς ἀνάλογες «μεταρρυθμίσεις» στήν ἑλληνική παιδεία, γιά νά δημιουργήσουν τήν κατάλληλη «ὑποδομή»!

Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπο νά τόν θέση ὡς κέντρο τῆς δημιουργίας μέ σκοπό ὄχι νά καταστρέψη τήν ἁρμονία καί τήν ἰσορροπία της, ἀλλά νά τήν διατηρήση, «νά ἐργάζεται καί νά φυλάττη» τόν παράδεισο τοῦ Θεοῦ (Γέν. β΄ 16). Ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος δέν ἦταν χωρίς «κέντρο». Βρισκόταν σέ κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό, τό πρωτότυπο τῆς πλήρους ἁρμονίας, τῆς πλήρους Τριαδικῆς ἀγάπης, τῆς κοινωνίας τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἔτσι ἡ θέση αὐτή τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς δημιουργίας καί ἡ προσωπική του σχέσι μέ τόν Τριαδικό Θεό προσδιόριζε τήν ταυτότητά του καί τοῦ ἔδιδε τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς.

Κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει στήν ἐποχή μας ὄχι μόνο στή Δύση, ἀλλά καί στήν πατρίδα μας: σήμερα προπαγανδίζεται μέ θρησκευτικό θά ἔλεγα φανατισμό «χειραφέτηση»·«αὐτοπροσδιορισμός» καί ἡ «αὐτοδιάθεση» τοῦ ἀνθρώπου.

Τό «ἀξιολογικό κριτήριο», πού μερικοί θέλουν νά ἐπιβάλλουν στήν ἑλληνική ἐκπαίδευση εἶναι τό «5+7=12», ἤ ἐκεῖνο πού οἱ ἴδιοι θεωροῦν γνῶση «ἀξιόλογη, χρήσιμη, σημαντική». Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς ὁλόκληρη ἡ κοινωνία τῆς «εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν» βασίστηκε σ’ αὐτή τή «μαθηματική ἀλήθεια».

Εἶναι ἑπομένως φυσικό νά ἑρμηνευθῆ ἀνάλογα καί τό δεύτερο «κριτήριο» τῆς «σωστῆς παιδείας», σύμφωνα βέβαια μέ τήν ἄποψη τῆς αὐτόκλητων «σωτήρων» τῆς Ἑλλάδος τοῦ μέλλοντος: «ἀξιόλογη γνῶση» καί ἑπομένως ἄξια νά εἰσαχθῆ στά σχολεῖα μας εἶναι ἐκείνη πού συντελεῖ στήν ἀνάπτυξη τῆς «κοινωνίας τῆς εὐημερίας καί τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν», «χρήσιμη» εἶναι ἐκείνη πού ὑπηρετεῖ αὐτή τήν κοινωνία καί «σημαντική» εἶναι ἐκείνη πού χαρακτηρίζεται ἔτσι ἀπό τούς «προφῆτες» μιᾶς τέτοιας κοινωνίας.

Ὅμως τό «πείραμα» αὐτό δοκιμάσθηκε τίς τελευταῖες δεκαετίες στή Δύση. Τά ἀποτελέσματα ἦσαν τρομακτικά: ἀντί νά ὁδηγήση τόν σύγχρονο ἄνθρωπο στόν «αὐτοπροσδιορισμό», τόν ὁδήγησε στήν ἀπώλεια τῆς προσωπικῆς του ταυτότητος· ἀντί νά φέρη τούς νέους στήν «αὐτοδιάθεση», τούς ὡδήγησε στήν ὁλοκληρωτική ἄρνηση τῆς κοινωνίαςτούς ὑπέταξε σέ ἐπιτήδειους ἀνθρώπους, πού ἔγκαιρα ἐπισήμαναν τά «κενά» τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας καί πρόσφεραν τά προϊόντα τους μέ διάφορους τίτλους καί βασική ὑπόσχεση τό «νόημα τῆς ζωῆς»!

Ἡ Π.Σ., μιά δυτικογερμανίδα νέα, πού ἔπεσε στά δίκτυα τῆς φρικτῆς φασιστικῆς ὀργανώσεως τοῦ Σάν Μυούνγκ Μούν («ὁ κομμουνισμός εἶναι ὁ διάβολος, πρέπει νά ἐνταχθοῦμε στό στρατόπεδο τοῦ Θεοῦ – στό συνασπισμό τῆς Ἀμερικῆς – καί νά προετοιμασθοῦμε νά συντρίψουμε τόν κομμουνισμό στόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ὁπότε θά ἐγκατασταθῆ στή γῆ “ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ” κάτω ἀπό ἕνα κυβερνήτη καί μέ βάση μία ἰδεολογία, τήν ἰδεολογία τοῦ Σάν Μυούνκ Μούν»), ὁμολογεῖ σέ προσωπική της ἔκθεση:

«Ἤδη στή διάρκεια τῶν μαθητικῶν μου χρόνων μέ ἐνοχλοῦσε ἡ ἀδικία, πού ἔβρισκε ἔκφραση στήν ἄνιση μεταχείριση μεταξύ τῶν παιδιῶν τῶν ἐργατῶν καί τῶν παιδιῶν τῶν πλουσίων ἀνθρώπων. Ὅλο καί περισσότερο σχηματίζοντο στό σχολεῖο μας μικρές πολιτικές ὁμάδες ἀριστερᾶς κατευθύνσεως. Αὐτές οἱ ὁμάδες μέ ἐξέλεξαν πρόεδρο τῆς τάξεως. Ἰδεολογικά ζητοῦσα ὑποστήριξη στήν ἀριστερά… Ὅμως ἡ ἄγνοια τῶν ἀνθρώπων σχετικά μέ τήν ύπαρξη τους ἐδῶ στή γῆ μέ τρόμαζε. Συνειδητοποίησα αὐτό τό πρόβλημα καί ζητοῦσα ἐναλλακτικές λύσεις. Ὡς ἐκείνη τή στιγμή μοῦ φαινόταν ὁ κομμουνισμός σάν ἡ καλλίτερη λύση. Ὅμως ἡ πράξη στίς κομμουνιστικές χῶρες μέ ἀποθάρρυνε: βία, περιορισμός τῆς προσωπικῆς γνώμης· αὐτό δέν ἦταν ἡ ἀνθρώπινη μοῖρα. Μέσω φίλων συστήθηκα σ’ ἕνα μέλος τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας. Τό ἐπιχείρημα ὅτι πάνω ἀπό τό σῶμα βρίσκεται τό πνεῦμα καί ἄλλες ἀπόψεις τῶν “θεϊκῶν ἀρχῶν” τοῦ Μούν ἔγινε αἰτία νά προσχωρήσω στήν κίνηση αὐτή. Ὁ σκοπός μου, δηλαδή νά βοηθήσω νά γίνει αὐτός ὁ κόσμος καλλίτερος, δέν ἄλλαξε· ἀντίθετα ἐνισχύθηκε ἀκόμη περισσότερο μέ τή διδασκαλία τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας».

Ἡ Π.Σ. δέν εἶναι μοναδικό παράδειγμα στή Γερμανία· σέ 200.000 ὑπολογίζονται οἱ νέοι ἐκεῖνοι πού βρίσκονται στά διάφορα κοινόβια ἀδίστακτων ἀνθρώπων, πού χρησιμοποιοῦν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ὑπόσχονται τό «νόημα τῆς ζωῆς» στή νεολαία τῆς κοινωνίας πού βασίστηκε στή λογική τοῦ «5+7=12». Νομίζουν πώς βρῆκαν τό «σκοπό τῆς ζωῆς τους» καί πώς ἐργάζονται γιά ἕνα «καλλίτερο κόσμο», ἐνῶ στήν πραγματικότητα ὑπηρετοῦν ξένα οἰκονομικοπολιτικά συμφέροντα.

Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό: «Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια», Μάρτιος 1983

Πηγή: Περιοδικό Διάλογος, τεύχος 86, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016.


Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: