(1990) Β’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν.

Β’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν.

ἀποκρυφισμός καί ἡ παραθρησκεία, μέ προμετωπίδα τή λεγομένη «Νέα Ἐποχή» ἀπειλεῖ μέ πολλούς τρόπους τή σύγχρονη νεότητα, ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά μέ

 • ἑνα μοντέρνο εἶδος παιδικῶν παιχνιδιῶν,
 • μέ τή σατανιστική μουσική,
 • ἰδιαίτερα τῶν βιντεοκλίπς, καί μέ
 • τίς «πολεμικές τέχνες».

Ἐξάλλου τά παιδιά πού γεννιῶνται στίς παραθρησκευτικές ὁμάδες, μεγαλώνουν μέ ἀπάνθρωπες συνθῆκες καί στεροῦνται τῆς ἀπαραίτητης ἀγάπης καί στοργῆς τῶν γονέων τους, γιατί αὐτό θεωρεῖται ἀπό πολλές ὁμάδες «προσκόλληση» καί ἀπαγορεύεται.

Ἑκατοντάδες παραθρησκευτικές ὀργανώσεις ἐπιχειροῦν διάβρωση τῶν δομῶν τῆς κοινωνίας καί ἰδιαίτερα τῶν ἐπισήμων φορέων, πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐκπαίδευση καί τήν ἀγωγή τῆς ἑλληνικῆς νεότητας.

Αὐτά ἦταν τά κυριώτερα συμπεράσματα τῆς «Β’ Πανελληνίου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα Αἱρέσεων καί Κοσμοθεωριῶν», πού συνῆλθε ἀπό 22 ἕως 2.6.1990 στό
Κυβέρι Ἀργολίδος.

Στή Συνδιάσκεψη καταγγέλθηκαν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα περιπτώσεις, πού πρέπει νά προξενήσουν ἀνησυχία σέ ὅλους τούς ὑπεύθυνους φορεῖς, καί ἰδιαίτερα στούς γονεῖς. Μεταξύ ἄλλων
καταγγέλθηκε ὅτι:

α) Γκουρουϊστική ὀργάνωση, πού στή χώρα μας ἐμφανίζεται σάν ὅμιλος, λειτουργεῖ κάθε Σάββατο εἶδος σχολείου καί μυεῖ πεντάχρονα μέχρι δεκάχρονα παιδιά στή μετενσάρκωση καί στή γκουρουϊστική διδαχή.

Ἄλλη παρόμοια ὀργάνωση «ὅμιλος» λειτουργεῖ φροντιστήριο γιά τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

β) Ἡ παραθρησκευτική ὀργάνωση «Νέα Ἀκρόπολι», πού διδάσκει τήν καταστροφή τοῦ «παλαιοῦ κόσμου» χωρίς οἶκτο καί τή δημιουργία «νέας φυλῆς», ὀργανώσει θεατρικές καί ἄλλες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις σέ δημόσια ἱδρύματα, ὅπως τό «Ἀμαλίειο» καί «Ζάνειο» Ὀρφανοτροφεῖο καί ἐπιδεικνύει εὐχαριστήρια γράμματα τῶν διευθύνσεων αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων, μέ στόχο νά ἐπεκτείνει τή δρατηριότητά της καί σέ ἄλλα δημόσια ἱδρύματα.

γ) Δημιουργήθηκε Σύλλογος Ἑλλήνων καί Ξένων Παιδαγωγῶν γιά τήν ἵδρυση «Σχολείων Βάλντορῳ»«Σχολείων Στάϊνερ» στή χώρα μας, τά ὁποῖα βασίζονται στή θεοσοφική καί ἀνθρωποσοφική ἀντίληψη περί ἀνθρώπου καί στίς δοξασίες τοῦ κάρμα καί τῆς μετενσάρκωσης. Δημιουργήθηκε ἤδη νηπιαγωγεῖο τῆς ἴδιας ὀργάνωσης, τό ὁποῖο καί λειτουργεῖ.

δ) Διευθυντής σχολείου ἔγινε αἱρετικός καί μετέστρεψε καί δύο ἄλλους δασκάλους στήν αἵρεση.

ε) Στίς ἐκπαιδευτικές ἐγκαταστάσεις τοῦ «Σώματος Ἑλληνίδων Ὁδηγῶν» ὀργανώνονται ἀπό διάφορες παραθρησκευτικές ὁμάδες ποικίλα σεμινάρια.

στ) Ἡ ὀργάνωση «Καφέ Σχολεῖο», πού κινεῖται σέ βουδιστικό πλαίσιο, ἱδρύει καί λειτουργεῖ παιδικούς σταθμούς καί συνεργάζεται μέ ἐπίσημους φορεῖς. Λειτουργοί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας χρησιμοποιοῦν τήν ἰδιότητά τους αὐτή γιά νά μυήσουν ἐκπαιδευτικούς στήν ὀργάνωση.

ζ) Στή Μεσόγειο λειτουργοῦν τεράστιες ἐγκαταστάσεις καί ἀγρόκτημα τῆς ὀργάνωσης «Ἁρμονική Ζωή» (Μυρινούντα) (σημ. μας: Αρμονική ζωή είναι η καλυμμένη ονομασία των οπαδών του γκουρού Σάι Μπάμπα) καί τῆς γκουρουϊστικῆς ὀργάνωσης Σατυανάντασραμ. Στήν περιοχή τῶν Μεγάρων (Ψάθα) οἰκοδομοῦνται τεράστιες ἐγκαταστάσεις τῆς γκουρουϊστικῆς ὀργάνωσης «Ὅμιλος Μελετῶν».

η) Δύο ἀξιωματικοί τῆς ἀεροπορίας ἔγιναν αἱρετικοί καί μύησαν στήν αἵρεση τόν σμηνίτη Ν.Κ., πού ὑπηρετοῦσε στό ἴδιο γραφεῖο μέ αὐτούς.

θ) Χιλιαστές πού βρίσκονται στίς στρατιωτικές φυλακές χρησιμοποιοῦν τό στρατιωτικό ταχυδρομεῖο γιά νά κάνουν προσηλυτισμό μέσω ἐπιστολῶν σέ Ἕλληνες πολίτες, μέ ἐντολή τῆς ἑταιρίας «Σκοπιά»,
πού παραγγέλλει σέ ἄτομα, τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά πηγαίνουν ἀπό σπίτι σέ σπίτι, νά ἐκτελοῦν αὐτό τό εἶδος τοῦ «ἔργου».

ι) Αὐξάνεται συνεχῶς ὁ ἀριθμός συλλόγων «Πολεμικῶν Τεχνῶν», πού μέ πρόσχημα τόν ἀθλητισμό, μυοῦν βαθμιαῖα τήν νεότητα στήν μετενσάρκωση καί στήν ἀσιατική πνευματικότητα, ὅπως λ.χ. οἱ
«Ἀθλητικοί Σύλλογοι Κούνγκ Φοῦ», οἱ ὁποῖοι συμπλέκονται μέ τήν ὀργάνωση «Ἁρμονική Ζωή» καί τόν ἰνδό γκουροῦ Σάτυα Σάϊ Μπάμπα. Τέτοια προγράμματα ἐκτελοῦνται στό ἵδρυμα ΠΙΚΠΑ καί στά πλαίσια τῶν μαθημάτων τῆς Γυμναστικῆς Ἀκαδημίας.

ια) Οἱ παραθρησκευτικές ὁμάδες δραστηριοποιοῦνται στό πλαίσιο τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, ὅπου, ὕστερα ἀπό συστηματική προετοιμασία ἐτῶν, ἀποστέλλονται χιλιάδες μέλη-προπαγανδιστές μέ ποικίλα προγράμματα. Αὐτό ἔγινε στήν Κορέα, αὐτό θά γίνει καί στήν «Χρυσῆ Ὁλυμπιάδα». Ἡ Συνδιάσκεψη κάνει ἔκκληση στήν Πολιτεία, γιά τήν περίπτωση διοργανώσεως τῆς «Χρυσῆς Ὀλυμπιάδας» στή χώρα μας, νά λάβει τό κατάλληλο μέτρα, ὥστε νά πρροστατευθοῦν οἱ Ἕλληνες καί
ξένοι ἀθλητές ἀπό τήν ἀπειλή τῆς παραθρησκείας.

ιβ) Ἀφίσσες καί ἔντυπα τέτοιων ὀργανώσεων, ὅπως τῆς φοιτητικῆς κινήσεως τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Σάν Μυούκ Μούν καί τῆς «Νέας Ἀκρόπολης» ἀναρτῶνται στούς πανεπιστημιακούς χώρους, ἀκόμη καί στή Θεολογική Σχολή ἤ πωλοῦνται στό πλησίον βιβλιοπωλεῖο.

ὀργάνωση τοῦ Μοῦν καλεῖ τούς φοιτητές και τίς φοιτήτριες νά λάβουν μέρος στόν διαγωνισμό γιά τήν ἀνάδειξη τῶν MR καί MISS UNIVERSITY καί ὑπόσχεται «δωρεάν ταξίδι» στήν Κορέα.

Στίς Θεολογικές μας Σχολές  ὑπάρχουν, δυστυχῶς, περιπτώσεις φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν σέ
ἀποκρυφιστική ὀργάνωση.

ιγ) Ἡ ὀργάνωση «Ὑγεία Οἰκολογία», πού συμμετεῖχε στίς ἐκλογές καί σάν πολιτικό κόμμα καί λειτουργεῖ ραδιοφωνικό σταθμό, συμπλέκεται μέ παραθρησκευτικές ἐσωτερικές ὀργανώσεις καί
ψυχολατρεῖες, ὅπως μέ τήν ὀργάνωση Σαηεντόλοτζυ τῆς λεγομένης «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας», τοῦ Ρόν Χάμπαρτ, στήν ὁποία ἔχει παραχωρήσει τακτική ἑβδομαδιαία ἐκπομπή.

Τέτοιες ὀργανώσεις χαρακτηρίζονται ἀπό εἰδικούς σάν «καταστροφικές λατρεῖες». Τό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ ψήφισμά του (1984) κάλεσε τούς ἁρμόδιους Ὑπουργούς τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Ε.Ο.Κ. σέ συνεργασία γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση τοῦ κινδύνου, πού ἀπειλεῖ τούς νέους. Ὅμως τά Ἑλληνικά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα δέν ἀνταποκρίθηκαν σ᾽ αύτή τήν πρόσκληση.

Τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως, στά ὁποῖα ἔχει ἀνατεθεῖ τό ἔργο τῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτοῦ τοῦ κινδύνου ἀπό μέρους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τίς ὁποῖες ἐκπροσωποῦσαν στό Κυβέρι Ἀργολίδος, μέ ὅλο τόν σεβασμό, κάνουν ἔκκληση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τή δημιουργία τῶν ἀπαραιτήτων δομῶν γιά τήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού δημιουργοῦν οἱ
παραθρησκευτικές καί αἱρετικές ὁμάδες στήν Ἑλληνική κοινωνία.

Εἰδικώτερα:\

1) Ὑποβάλλουν σχέδιο Κανονισμοῦ, τό ὁποῖον ἐνεκρίθη ἀπό τήν ὁλομέλεια τῆς Συνδιασκέψεως, γιά τήν δημιουργία εἰδικοῦ φορέως στίς Μητροπόλεις πού ὑπηρετοῦν οἱ ἐντεταλμένοι γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν, πού στηρίζεται στήν κειμένη νομοθεσία. Ὁ ἐν λόγῳ φορέας, ὅπως σχεδιάζεται σ᾽ αὐτόν τόν Κανονισμό, διαθέτει τήν ἀπαραίτητη «εὐλυγισία» καί ἐξασφαλίζει τά ἀπαραίτητα λειτουργικά πλαίσια γιά τήν προετοιμασία τῶν συνεργατῶν καί τήν ἐπανένταξη πρώην θυμάτων στήν ἐν Χριστῷ κοινωνία καί λειτουργική ζωή.

2) Παρακαλεῖ εὐσεβάστως τήν Ἱεράν Σύνοδον ὅπως διευκολύνει τήν νομικήν ἐπεξεργασία τοῦ ὡς ἄνω Κανονισμοῦ καί κοινοποιήσει αὐτόν στίς Ἱερές Μητροπόλεις.

3) Διατυπώνει μέ σεβασμό τήν παράκληση νά ἐξετασθεῖ κατά πόσον πρέπει νά διεκδικηθῆ τό δικαίωμα, πού σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Ε.Ο.Κ. θεωρεῖται αὐτονόητο, νά ἔχει ἡ Ἐκκλησία οὐσιαστικό λόγο:
-Στόν καταρτισμό τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα.
-Στή σύνταξη τῶν διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.
-Στόν διορισμό τῶν καθηγητῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ὥστε νά ἀποφεύγονται θλιβερές περιπτώσεις διδασκόντων, οἱ ὁποῖοι δέν ἐμπνέονται ἀπό Ὀρθόδοξο φρόνημα, οὔτε τό μεταδίδουν στά παιδιά. Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτή γίνεται πιό ἐπιτακτική, δεδομένου ὅτι πτυχίο Θεολογικῆς Σχολῆς μπορεῖ, δυστυχῶς, νά λάβει ἀκόμη καί δεδηλωμένος ἄθεος.

Πέραν τούτων τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως παρακαλοῦν εὐσεβάστως τήν Ἱεράν Σύνοδον, ὅπως ἐξετάσει τή δυνατότητα λειτουργίας Ἐπιμορφωτικῆς Σχολῆς γιά θέματα αἵρέσεων καί κοσμοθεωριῶν, προκειμένου νά ἐκπαιδευτοῦνν οἱ συνεργάτες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, καθώς καί οἱ καθηγητές τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, καί νά ἐνημερώνονται συνεχῶς, δεδομένου ὅτι τό «σκηνικό» τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας ἀλλάζει συνεχῶς.

Ἐπίσης ὄπως ληφθεῖ πρόνοια γιά τήν ἐνημέρωση τῶν μονίμων στελεχῶν τῶν τριῶν σωμάτων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῆς Ἀστυνομίας.

Βασικές εἰσηγήσεις της Συνδιάσκεψης ἦταν:

 • «Τό σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς»,
 • «Εἰσαγωγή στή Νέα Ἐποχή»,
 • «Ἡ πρόκληση τοῦ ὄφεως στήν Ἀποστολική Ἐποχῆ»
 • «Ὁ ἀποκρυφισμός μέσα ἀπό τά παιδικά παιγνίδια»)
 • «Ὁμάδα Ἐργασίας»: «Ἀρνητικές ἐπιδράσεις παραθρησκευτικῶν ὁμάδων
  στήν παιδική ἡλικία»),
 • «Ὁμάδα Ἐργασίας»: «Ὁ ἀποκρυφισμός μέσα ἀπό τά βίντεο κλίπς»
 • «Ὁμάδα Ἐργασίας»: («Ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις πίσω ἀπό ἀθλητικούς συλλόγους»).

Γενικός Συντονιστής τῆς Συνδιασκέψεως ἦταν ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: