Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Ολοκληρωτικές μεθοδεύσεις από νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Ολοκληρωτικές μεθοδεύσεις από νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. (Απόσπασμα από τό βιβλίο του «ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», Ἀθήνα 1996).

Α΄ μέρος

Ἡ ἔ­ρευ­να τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῶν πα­ρα­θρησκευ­τι­κῶν ὁ­μά­δων δέν εἶ­ναι εὔ­κο­λη. Κα­τ’ ἀρ­χήν ὁ ἐ­ρευ­νη­τής πρέ­πει νά προσ­δι­ο­ρί­σει τό ἀ­λη­θι­νό πρό­σω­πο τῆς κά­θε ὁ­μά­δας, πί­σω ἀ­πό πο­λυ­ά­ριθ­μα προ­σω­πεῖ­α. Κα­τό­πιν ἡ πρόσβα­ση στήν ἐ­σω­τε­ρι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν δέν εἶ­ναι πρᾶγ­μα αὐ­το­νό­η­το. Τοῦ­το για­τί δέν ἐκ­θέ­τουν τά βι­βλί­α τους σέ δη­μό­σι­ες βι­βλι­ο­θῆ­κες· μά­λι­στα με­ρι­κές ἀ­πό αὐ­τές δέν χρη­σι­μο­ποι­οῦν κἄν ἔν­τυ­πο ὑ­λικό.

Αὐ­τό ὅ­μως πού κά­νει τή ζωή τῶν ἐ­ρευνη­τῶν δύ­σκο­λη, εἶ­ναι ἡ ἀ­δί­στα­κτη στά­ση τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν ἀ­πέ­ναν­τι στήν κρι­τι­κή καί στο­ύς ἀν­θρώ­πους πού ἀ­σκοῦν κρι­τι­κή. Προ­κει­μέ­νου νά ἐ­ξου­δε­τε­ρω­θεῖ αὐ­τός ὁ «κίνδυ­νος», οἱ πε­ρισ­σό­τε­ρες ἀ­πό τίς νε­ο­φα­νεῖς πα­ρα­θρη­σκευ­τι­κές ὁ­μά­δες δέν ἔ­χουν πρό­βλημα νά χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κά­θε ἀ­θέ­μι­το μέ­σο, μέ βά­ση τήν ἀν­τί­στρο­φη ἠ­θι­κή τους.

Ἡ κα­θε­μιά ἀ­πό αὐ­τές ἰ­σχυ­ρί­ζε­ται πώς κατέ­χει τή μο­να­δι­κή «συν­τα­γή» γιά τή σω­τη­ρί­α τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας καί πρέ­πει τώ­ρα ὅ­λοι οἱ ἄν­θρω­ποι νά κά­νουν τήν ἐ­κλο­γή τους ἀ­νά­μεσα στήν κά­θε ὁ­μά­δα καί στόν ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κό ἀ­φα­νι­σμό τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας!

Ὅ­ποι­ος ἀ­σκεῖ κρι­τι­κή καί πα­ρεμ­πο­δί­ζει τήν δι­ά­δο­ση τῆς ὀρ­γά­νω­σης, «πα­ρεμ­πο­δί­ζει τό ἔρ­γο τῆς σω­τη­ρί­ας τοῦ κό­σμου» καί λο­γί­ζεται «ἐγ­κλη­μα­τί­ας κα­τά τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας». Γι’ αὐ­τό τό λό­γο πρέ­πει νά ἐ­ξου­δε­τε­ρω­θεῖ, «γιά τό κα­λό τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας»· ἡ «σω­τηρί­α τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας» ἔ­χει προ­τε­ραι­ό­τη­τα, ὄ­χι ἡ ζωή καί ἡ ὑ­πό­λη­ψη τοῦ «ἐγ­κλη­μα­τί­α»!

Οἱ ὁ­μά­δες αὐ­τές ἔ­χουν συ­νή­θως ὁ­λο­κλη­ρωτι­κές δο­μές καί δέν ἀ­νέ­χον­ται ἀν­τιρ­ρή­σεις. Κα­τα­πα­τοῦν πα­ρά­φο­ρα τά ἀν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα τῶν ὀ­πα­δῶν.

Ὅ­μως κά­θε φο­ρά πού ἀν­τι­με­τω­πί­ζουν ἕ­ναν κρι­τι­κό, θυ­μοῦν­ται τά ἀν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα καί χα­ρα­κτη­ρί­ζουν ἀ­κό­μη καί τήν πιό κα­λό­πι­στη καί ἀν­τι­κει­με­νική κρι­τι­κή, με­σα­ί­ω­να, μι­σαλ­λο­δο­ξί­α, δι­ωγ­μό ἐ­ναν­τί­ον θρη­σκευ­τι­κῶν μει­ο­νο­τή­των ἤ ἀ­κόμη καί «να­ζι­σμό»!. [Γιά τόν ὁλοκληρωτισμό τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων βλ. «Νεοφανεῖς Αἱρέσεις-Καταστροφικές Λατρεῖες στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1995)].

Ὅ­λες οἱ ὀρ­γα­νώ­σεις πού χα­ρα­κτη­ρί­ζον­ται ἀ­κό­μη καί στήν Ἀ­με­ρι­κή ὡς «κα­τα­στρο­φι­κές λα­τρεῖ­ες», ἔ­χουν στή χώ­ρα μας ἄ­ρι­στα ὀργα­νω­μέ­νες μυ­στι­κές ὑ­πη­ρε­σί­ες στίς ὁ­ποῖ­ες ἐν­τάσ­σον­ται καί οἱ Ὑ­πη­ρε­σί­ες Δη­μο­σί­ων Σχέ­σε­ων, πού φρον­τί­ζουν γιά τήν «ἐ­σω­τε­ρική καί ἐ­ξω­τε­ρι­κή ἀ­σφά­λεια» καί βά­ζουν στό στό­χα­στρό τους ὁ­ποι­ον­δή­πο­τε τολ­μή­σει νά ἀ­σκή­σει ἐ­ναν­τί­ον τους κρι­τι­κή καί νά ἀ­πο­καλύ­ψει τό ἀ­λη­θι­νό πρό­σω­πο τῆς κα­θε­μιᾶς ἀ­πό αὐ­τές, πί­σω ἀ­πό τά ποι­κί­λα προ­σω­πεῖ­α.

Με­τα­ξύ τους οἱ ὀρ­γα­νώ­σεις αὐ­τές δέν ἔ­χουν στε­νές σχέ­σεις· κα­νέ­νας ὁ­λο­κλη­ρω­τισμός δέν ἀ­νέ­χε­ται δί­πλα του ἄλ­λο ὁ­λο­κληρω­τι­σμό. Καί ὅ­μως, μπρο­στά στόν «κοι­νό ἐ­χθρό», ἑ­νώ­νον­ται σέ μιά ἀ­πό κοι­νοῦ ἐ­πί­θεση ἐ­ναν­τί­ον κά­θε κρι­τι­κοῦ, πού αὐ­τό­μα­τα, γιά μό­νο τό λό­γο ὅ­τι ἀ­σκεῖ κρι­τι­κή, χα­ρακτη­ρί­ζε­ται ἐγ­κλη­μα­τί­ας.

Ἀ­πό τήν ἔ­ρευ­να τῆς ἁρ­μό­διας εἰ­σαγ­γε­λι­κῆς ἀρ­χῆς στά κέν­τρα ὁ­ρι­σμέ­νων ἀ­πό αὐ­τές τίς ὀρ­γα­νώ­σεις στή  χώ­ρα μας, ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ὅ­τι τοῦ­το ἰ­σχύ­ει πλέ­ον καί γιά τήν Ἑλ­λά­δα. Οἱ ἐ­πι­κίν­δυ­νες αὐ­τές αἱ­ρέ­σεις ἀ­σκοῦν τρομο­κρα­τί­α μη­νύ­σε­ων καί χρη­σι­μο­ποι­οῦν δικη­γό­ρους, πού ἔ­χουν γνώ­ση τῶν πραγ­μά­των ἀ­πό ὑ­πο­θέ­σεις οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­χουν φθά­σει στά δικα­στή­ρια στό πα­ρελ­θόν. Οἱ δι­κη­γό­ροι αὐ­τοί χρη­σι­μο­ποι­οῦν τίς ἴ­δι­ες με­θό­δους πού χρησι­μο­ποι­οῦν καί οἱ ὁ­μά­δες αὐ­τές, ἰ­δι­α­ί­τε­ρα, σέ ὅ,τι ἀ­φο­ρᾶ στή δυ­σφή­μι­ση τῶν εἰ­δι­κῶν, τῶν δι­κη­γό­ρων τους, τῶν ἀν­τι­δί­κων, ἀ­κό­μη καί δι­κα­στῶν, το­ύς ὁ­πο­ί­ους ἐ­πα­νει­λημ­μέ­νως κα­τη­γό­ρη­σαν πώς ἦ­σαν ἄ­δι­κοι καί προ­κα­τειλημ­μέ­νοι καί ζή­τη­σαν νά ἀ­πο­κλει­στοῦν ἀ­πό τίς δί­κες. Ἀ­πό στοι­χεῖ­α τά ὁ­ποῖ­α προ­έ­κυ­ψαν ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ὅ­τι οἱ ὀρ­γα­νώ­σεις αὐ­τές με­θοδεύ­ουν ἐ­πί­θε­ση καί ἐ­ναν­τί­ον τοῦ Ἕλ­λη­να εἰ­σαγ­γε­λέ­α στόν ὁ­ποῖ­ο ἀ­νε­τέ­θη δι­ε­νέρ­γεια τῆς ἔ­ρευ­νας.

Στίς Η­ΠΑ, τρεῖς ἐ­πι­κίν­δυ­νες ὀρ­γα­νώ­σεις, οἱ Χά­ρε Κρίσ­να, ἡ Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ καί ἡ ὀργά­νω­ση τοῦ Κο­ρε­ά­τη ψευ­δο­μεσ­σί­α Μο­ύν, ὑ­πο­στή­ρι­ξαν στό πα­ρελ­θόν δη­μό­σια ἡ μί­α τήν ἄλ­λη. Στόν Κα­να­δᾶ, οἱ Σα­η­εν­το­λό­γοι συ­νερ­γάστη­καν μέ το­ύς Ρα­ε­λι­κο­ύς (μιά ὀρ­γά­νω­ση «ἐ­ξω­γή­ϊ­νων» πού δρᾶ καί στή χώ­ρα μας), προ­κει­μέ­νου νά ἐ­ξου­δε­τε­ρώ­σουν τήν πιό σπου­δα­ί­α Πρω­το­βου­λί­α Γο­νέ­ων πού ξε­σκεπά­ζει τέ­τοι­ες αἱ­ρέ­σεις στόν Κα­να­δᾶ, τήν I­n­fo C­u­lt καί τόν Πρό­ε­δρό της M­i­ke K­r­o­v­e­id καί νά τή θέ­σουν «ἐ­κτός μά­χης».

῞Ο­μως, ἡ πιό ἀ­νη­συ­χη­τι­κή εἴ­δη­ση ἔρ­χε­ται ἀ­πό τή Γαλ­λί­α: Στό Στρα­σβοῦρ­γο δη­μι­ουργή­θη­κε ἕ­να «c­a­r­t­el» τέ­τοι­ων ὁ­μά­δων μέ τήν ἐ­πω­νυ­μί­α F­I­R­E­P­H­IM (F­ed­ιer­a­t­i­on I­n­t­e­r­n­a­t­i­o­na­le d­es R­e­l­i­g­i­o­ns et p­h­i­l­o­s­o­p­h­i­es M­i­n­o­r­i­t­a­i­r­es). Ἡ σύν­θε­ση τοῦ Δ.Σ. εἶ­ναι: Πρό­ε­δρος: D­a­n­i­e­le M­i­t­j­a­v­i­le, μέ­λος τῆς Ἑ­νω­τι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἐ­πί 18ετία καί ἡ­γέ­της τῆς κι­νή­σε­ως τοῦ Μο­ύν στή Γαλ­λί­α. Γε­νι­κός Γραμ­μα­τε­ύς: J­a­c­q­u­es A­i­zac, μέ­λος τῶν Ρα­ε­λι­κῶν. Για­τί ἐ­πε­λέ­γη τό Στρα­σβοῦρ­γο γιά ἕ­δρα αὐ­τῆς τῆς «συμ­μα­χί­ας»; «Μά γιά νά ἀ­κουστοῦν ἀ­πό τό Εὐ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νο­βο­ύ­λιο κα τό Εὐ­ρω­πα­ϊ­κό Δι­κα­στή­ριο γιά τά Ἀν­θρώ­πινα Δι­και­ώ­μα­τα», σύμ­φω­να μέ τον A­i­z­ac.

Σκοποί: Σέ ἕ­να τη­λε­ο­πτι­κό πρό­γραμ­μα (F­r­a­n­ce 3, Στρα­σβοῦρ­γο, 11.1.93), ἡ D­a­n­i­e­le G­o­u­n­o­rd καί ὁ C­l­a­u­de V­o­r­i­l­h­on (ντυ­μέ­νος μέ πτυ­χωτούς λευ­κο­ύς χι­τῶ­νες, με­τά τίς ἐκ­δρο­μές του στο­ύς ἐ­ξω­γή­ι­νους «Ἐ­λο­χίμ» μέ τόν ἱ­πτά­με­νο δί­σκο, καί γε­νι­κό­τε­ρα γνω­στός ὡς Ρα­έλ), εἶ­παν νέ­τα σκέ­τα ὅ­τι ἡ U­N­A­D­FI, δη­λα­δή ἡ Συ­νο­μο­σπον­δί­α Συλ­λό­γων Πρω­το­βου­λί­ας Γονέ­ων στή Γαλ­λί­α, «πρέ­πει νά κα­τα­στρα­φεῖ, για­τί εἶ­ναι μί­α ὁ­μά­δα μί­σους, μι­σαλ­λό­δο­ξη, ἀν­τι­θρη­σκευ­τι­κή ὁ­μά­δα, πού καί μό­νον ἡ ὕ­παρ­ξή της θέ­τει σέ κίν­δυ­νο τά ἀν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα».

Με­τα­ξύ τῶν ἱ­δρυ­τι­κῶν με­λῶν εἶ­ναι καί οἱ:

 • S­ri C­h­i­n­m­oy,
 • W­i­c­ca,
 • Ἑ­νω­τι­κή Ἐκ­κλη­σί­α,
 • Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Σα­ε­ην­το­λο­γί­ας,
 • Ρα­ε­λι­κοί,
 • Μάρ­τυ­ρες τοῦ Ἰ­ε­χω­βᾶ,
 • τά Παι­διά τοῦ Θε­οῦ,

κα­θώς ἐ­πί­σης καί δι­ά­φο­ρες σκο­τει­νές γαλ­λικές ὁ­μά­δες. [Βλ. «Διάλογος» 1/1994].

Στή χώ­ρα μας, δε­κά­δες τέ­τοι­ες ὁ­μά­δες, ὀργα­νώ­νουν κοι­νή καί συν­το­νι­σμέ­νη ἐ­πί­θε­ση ἐ­ναν­τί­ον τῆς ἀ­πο­λο­γη­τι­κῆς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Μέ τά στοι­χεῖ­α πού προ­έ­κυ­ψαν ἀ­πό τήν ἔ­ρευ­να τοῦ Ἕλ­λη­να εἰ­σαγ­γε­λέ­α, ἡ Σα­η­εν­τόλοτ­ζυ (στήν Ἑλ­λά­δα Κ.Ε.Φ.Ε.) βρί­σκε­ται σέ συν­το­νι­σμό με σε­ΐ­χη σου­φι­στι­κοῦ τάγ­μα­τος, πού ἐμ­φα­νί­ζε­ται τώ­ρα ὡς πρό­ε­δρος ὀρ­γα­νώσε­ως γιά τήν ὑ­πε­ρά­σπι­ση τῶν «ἀν­θρω­πί­νων δι­και­ω­μά­των» μέ προ­σω­πεῖ­ο, ἱ­στο­ρι­κό, φι­λοσο­φι­κό.

Β΄ μέρος

Τό ἀ­νη­συ­χη­τι­κό εἶ­ναι ὅ­τι στήν χώ­ρα μας, σέ ἀν­τί­θε­ση μέ αὐ­τό πού συμ­βαί­νει στίς ἄλλες χῶ­ρες, πα­ρά­γον­τες τοῦ προ­τε­σταν­τι­κοῦ χώ­ρου καί τῆς ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κῆς ἐκ­κλη­σί­ας φαί­νε­ται ὅ­τι πρό­σφε­ραν τή συ­νερ­γα­σί­α τους στό Ἑλ­λη­νι­κό «c­a­r­t­el», πί­σω ἀ­πό τό ὁ­ποῖ­ο κρύ­βε­ται ἡ S­c­i­e­n­t­o­l­o­gy, προ­κει­μέ­νου νά χτυπη­θεῖ ὁ «κοι­νός ἐ­χθρός», δη­λα­δή ἡ ἀ­πο­λο­γητι­κή τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας καί οἱ πρωτερ­γά­τες της.

Ἐ­νῶ δη­λα­δή ἐ­μεῖς, ἰ­δι­αί­τε­ρα μέ­σῳ ἑ­νός παγ­κο­σμί­ου δι­κτύ­ου συ­νερ­γα­σί­ας στά πλαί­σια τῶν Πρω­το­βου­λι­ῶν Γο­νέ­ων (στήν Ἑλ­λά­δα Π. Ε. Γ.) συ­νερ­γα­ζό­μα­στε μέ ὅ­λους τούς ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νους φο­ρεῖς τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ (συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων ρω­μαι­οκα­θο­λι­κῶν καί προ­τε­σταν­τῶν), ρω­μαι­ο­κα­θολι­κοί καί προ­τε­σταν­τι­κοί κύ­κλοι στή χώ­ρα μας συ­νερ­γά­στη­καν μέ τίς ὁ­μά­δες αὐ­τές γιά νά ἐ­ξου­δε­τε­ρώ­σουν τήν προ­σπά­θειά μας, ἡ ὁ­ποί­α κα­τά ἕ­να τρό­πο συ­νι­στᾶ τή μό­νη χριστι­α­νι­κή μαρ­τυ­ρί­α στή χώ­ρα μας ἔ­ναν­τι τῆς προ­κλή­σε­ως τῶν νε­ο­φα­νῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῆς πα­ρα­θρη­σκεί­ας.

S­c­i­e­n­t­o­l­o­gy ἐκ­δί­δει τώ­ρα και στήν Ἑλ­ληνι­κή τήν ἐ­φη­με­ρί­δα της «Ἐ­λευ­θε­ρί­α Ἔκ­φρασης». Στό πρῶ­το τεῦ­χος πού κυ­κλο­φό­ρη­σε τό Δε­κέμ­βριο τοῦ 1995 ἐ­πι­τί­θε­ται μέ χυ­δαῖ­ο τρό­πο ἐ­ναν­τί­ον μας καί πα­ρου­σιά­ζει τίς Πρωτο­βου­λί­ες Γο­νέ­ων ὅ­πως τήν C­u­lt A­w­a­r­e­n­e­ss N­et­w­o­rk (C­AN), Η. Π. Α., τή F­a­m­i­ly A­c­t­i­on I­n­f­o­rm­a­t­i­on a­nd R­e­s­c­ue (F. A. I. R) (Μ. Βρετ­τα­νί­α), τήν Π. Ε. Γ. (Ἑλ­λά­δα) [Πανελλήνια Ένωση Γονέων], καί ὅ­λες τίς εὐ­ρω­πα­ϊ­κές ὀρ­γα­νώ­σεις γο­νέ­ων πού ἐκ­προ­σω­πή­θη­καν στό Γ’ Δι­ε­θνές Συ­νέ­δριο Συλ­λό­γων Πρω­το­βου­λί­ας Γο­νέ­ων (Πεν­τέ­λη, Νο­έμ­βριος, 1993) καί ὅ­λους συλ­λή­βδην τούς εἰ­δι­κούς ἐμ­πει­ρο­γνώ­μο­νες (P­rof. J. A­a­g­a­a­rd, Δα­νί­α, P­r­of. C­l­a­i­re C­h­a­m­p­o­l­l­i­on, Πα­ρί­σι, τούς Γερ­μα­νούς Dr. R­a­lf A­b­el, T­h­o­m­as G­a­n­d­ow καί ἄλ­λους) ὡς να­ζι­στι­κές καί να­ζιστές.

Μιά καί δέν ὑ­πάρ­χουν ἐ­πι­χει­ρή­μα­τα νά ἀν­τι­πα­ρα­τε­θοῦν σ’ αὐ­τά πού οἱ δι­α­κε­κρι­μέ­νοι αὐ­τοί ἐ­ρευ­νη­τές δι­α­κη­ρύτ­τουν στά συγ­γράμμα­τά τους, μέ αὐ­τή τή χυ­δαί­α λα­σπο­λο­γί­α ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται νά «ἀ­πα­γο­ρευ­θεῖ», ἀ­κό­μη καί μέ τρο­μο­κρα­τί­α μη­νύ­σε­ων νά ἀ­κου­στεῖ ἡ φω­νή τους στή χώ­ρα μας.

Ἡ «ἐ­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α» αὐ­τή πέ­ρα­σε καί στόν Τά­κι Ἀ­λε­ξί­ου, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀν­τι­στρέ­φον­τας τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τιτ­λο­φό­ρη­σε τό βι­βλί­ο πού στρέ­φει ἐ­ναν­τί­ον μας «Να­ζι­σμός καί πα­ρα­θρη­σκεί­α στά πρό­θυ­ρα τοῦ 21ου αἰ­ώ­να», Ἔκ­δο­ση ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε., Ἀ­θή­να 1995. Ἐ­κεῖ γί­νε­ται λό­γος γιά τόν «φαρ­μα­κε­ρό H­a­ack», γιά τήν Πρω­το­βου­λί­α Βαυα­ρῶν Γο­νέ­ων (σ. 23-27) καί γιά «πα­ράλ­λη­λους ἐγκλη­μα­τι­κούς βί­ους» (σ. 29-32), ὅ­που ὕ­στε­ρα ἀ­πό τή «Γερ­μα­νί­α τοῦ Χίτ­λερ» γί­νε­ται λό­γος γιά τή «με­τα­πο­λε­μι­κή Γερ­μα­νί­α» τῶν: Pf. H­a­a­ck, P­r­of. W­o­l­t­e­rs, Dr. Μ. – K­i­i­p­p­e­rs καί γιά τήν «λοι­πή Εὐ­ρώ­πη καί Ἀ­με­ρι­κή».

Ἐ­δῶ ἀ­να­φέ­ρον­ται τά ὀ­νό­μα­τα:

 • π. Ἀ­λε­βι­ζό­που­λος (Ἑλ­λά­δα),
 • P­r­of. C­l­a­i­re C­h­a­m­p­o­l­l­i­on (Γαλλί­α),
 • P­r­of. J­o­h­a­n­n­es A­a­g­a­a­rd (Δα­νί­α) καί
 • Dr. W­e­st (Η. Π. Α.­).

Ἀ­να­φέ­ρον­ται ἀ­κό­μη οἱ ἀν­τι­αι­ρε­τι­κές ὀρ­γα­νώ­σεις

 • B­S­E­LK,
 • E­P­A­RE,
 • Ε­ΒΙ,
 • Ὑ­πη­ρε­σί­α Αἱ­ρέ­σε­ων τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος,
 • Ὑ­πη­ρε­σί­α Ἐ­νημε­ρώ­σε­ως Δι­α­λό­γου καί Πο­λι­τι­σμοῦ τῆς Ἀρχι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν,
 • Π. Ε. Γ. [Πανελλήνια Ένωση Γονέων],
 • I­DC,
 • A­D­FI,
 • C­FF,
 • A­FF καί
 • C­AN.

Ἔ­τσι τό c­a­r­t­el τοῦ, κα­τά δή­λω­σή του, σε­ΐχη μᾶς κα­τα­τάσ­σει με­τα­ξύ τῶν πέν­τε πλέ­ον ἐ­πι­κιν­δύ­νων μή – Γερ­μα­νῶν «να­ζι­στῶν» τῆς με­τα­πο­λε­μι­κῆς πε­ρι­ό­δου, καί πι­στεύ­ει ὅ­τι μ’ αὐ­τό τόν τρό­πο θά ἐ­ξου­δε­τε­ρώ­σει τή μαρ­τυρί­α μας μα­ζί μέ τή μαρ­τυ­ρί­α τῶν ὡς ἄ­νω κορυ­φαί­ων παγ­κο­σμί­ου φή­μης ἐ­ρευ­νη­τῶν τοῦ παγ­κο­σμί­ου σκη­νι­κοῦ τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῆς πα­ρα­θρη­σκεί­ας.

Ἡ συν­το­νι­σμέ­νη αὐ­τή ἐ­πί­θε­ση ἐ­ναν­τί­ον μας, δη­λα­δή ἐ­ναν­τί­ον τοῦ συν­το­νι­στῆ τῆς ἀ­πο­λο­γη­τι­κῆς δι­α­κο­νί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας σέ πα­νορ­θό­δο­ξο ἐ­πί­πε­δο, ἀ­πο­δει­κνύ­ει ὅ­τι ἡ ποι­μαν­τι­κή ἐρ­γα­σί­α μας γιά τήν ἀν­τι­μέ­τωπι­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί τῆς πα­ρα­θρη­σκε­ί­ας χτυ­πά­ει κα­τ’ εὐ­θε­ί­αν τό στό­χο της. Γι’ αὐ­τό καί ἐ­μεῖς, ὅ­πως καί ἄλ­λοι κρι­τι­κοί τῶν νε­οφα­νῶν αἱ­ρέ­σε­ων σέ ὁ­λό­κλη­ρο τόν κό­σμο, ἔ­χου­με γί­νει ὁ στό­χος συν­το­νι­σμέ­νης ἐ­πί­θεσης αὐ­τῶν τῶν ὁ­μά­δων σέ δι­ε­θνές ἐ­πί­πε­δο. Αὐ­τό πού ἀ­νη­συ­χεῖ τίς νε­ο­φα­νεῖς αἱ­ρέ­σεις εἶναι κυ­ρί­ως ὁ συ­στη­μα­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας τῆς ποι­μαν­τι­κῆς αὐ­τῆς ἐρ­γα­σί­ας καί ἡ συ­νερ­γασί­α μας μέ ἀ­νά­λο­γους φο­ρεῖς σέ παγ­κό­σμιο ἐ­πί­πε­δο.

Ἡ ἐ­πί­θε­ση πού βρί­σκε­ται σή­με­ρα σέ ἐ­ξέ­λιξη, ἄρ­χι­σε τόν Νο­έμ­βριο τοῦ 1993, μέ στό­χο τήν ἀ­κύ­ρω­ση τοῦ Τρί­του Δι­ε­θνοῦς Ἐ­ξει­δικευ­μέ­νου Συ­νε­δρί­ου Συλ­λό­γων Πρω­το­βουλί­ας Γο­νέ­ων, πού πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στήν Πεν­τέ­λη ὑ­πό τήν αἰ­γί­δα τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Σε­ρα­φε­ίμ. Τό γε­νι­κό θέ­μα τοῦ συ­νε­δρί­ου αὐ­τοῦ ἦ­ταν «Ἀν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα καί ἀ­ξίες. – Κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα λό­γω ψυ­χι­κῆς ἐ­ξαρ­τή­σε­ως ἀ­πό ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κες αἱ­ρέ­σεις καί νέ­α θρη­σκευ­τι­κά κι­νή­μα­τα στήν Εὐ­ρώπη».

Με­τα­ξύ τῶν εἰ­ση­γη­τῶν τοῦ συ­νε­δρί­ου ἦ­σαν

 • ὁ παγ­κο­σμί­ου φή­μης θρη­σκει­ο­λό­γος καθη­γη­τής τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ A­a­r­h­us (Δανί­α) J­o­h­a­n­n­es A­a­g­a­a­rd,
 • ὁ Κα­θη­γη­τής νο­μικῆς σχο­λῆς Γερ­μα­νι­κοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου R­a­lf A­b­el,
 • ὁ γνω­στός ἐ­ρευ­νη­τής τοῦ παγ­κο­σμί­ου σκη­νι­κοῦ τῶν νε­ο­φα­νῶν αἱ­ρέ­σε­ων T­h­o­m­as G­a­n­d­ow (Βε­ρο­λί­νο),
 • ὁ σο­σι­α­λι­στής ὑ­πουρ­γός T­h­o­m­as K­r­ό­g­er (Βε­ρο­λί­νο),
 • ὁ Δρ. G­o­t­t­f­r­i­ed K­u­e­n­z­l­en, κα­θη­γη­τής πα­νε­πι­στη­μί­ου καί τό­τε ἐ­πι­στη­μο­νι­κός συ­νερ­γά­της τοῦ Ἐ­ρευ­νητι­κοῦ Κέ­ντρου E­ZW (Στουτ­τγάρ­δη),
 • ἡ κυ­ρί­α U­r­s­u­la M­a­c­K­e­n­z­ie, ὑ­πε­ύ­θυ­νη τῆς Πρω­τοβου­λί­ας Γο­νέ­ων F­A­IR (Λον­δί­νο),
 • S­u­s­a­n­ne R­a­h­a­r­dt-W­a­l­d­i­e­ck, μέ­λος τῆς Γερ­μα­νι­κῆς Ο­μο­σπον­δια­κῆς Βου­λῆς,
 • ἡ κα­θη­γή­τρια πανε­πι­στη­μί­ου C­l­a­i­re C­h­a­m­p­o­l­l­i­on (Πα­ρί­σι),

ἐν­τε­ταλ­μέ­νοι ἀ­πό ὅ­λες τίς χῶ­ρες τῆς ἀ­να­το­λικῆς Εὐ­ρώ­πης καί ἄλ­λοι εἰ­δι­κοί ἐ­πι­στή­μο­νες ἀ­πό τό ἐ­σω­τε­ρι­κό καί τό ἐ­ξω­τε­ρι­κό.

Οἱ συμ­με­τέ­χον­τες ἦ­σαν κυ­ρί­ως γο­νεῖς ἀ­πό 19 δι­α­φο­ρε­τι­κές χῶ­ρες, πού ἔ­χα­σαν τά παιδιά τους στίς νε­ο­φα­νεῖς αἱ­ρέ­σεις καί πα­ραθρη­σκευ­τι­κές ὁ­μά­δες καί ὀρ­γα­νώ­θη­καν σέ Συλ­λό­γους Αὐ­το­βο­η­θε­ί­ας.

῞Ο­λοι αὐ­τοί εἶ­ναι κα­τά τήν ἀν­τί­λη­ψη τῶν νε­ο­φα­νῶν ὁ­λο­κλη­ρωτι­κῶν αἱ­ρέ­σε­ων «Να­ζί», ὅ­πως ἐ­πί­σης καί οἱ πλέ­ον εἰ­δι­κοί ἐ­ρευ­νη­τές στόν εὐ­ρύ­τε­ρο Εὐ­ρωπα­ϊ­κό χῶ­ρο, πού κλή­θη­καν ὡς εἰ­ση­γη­τές στό ἐ­ξει­δι­κευ­μέ­νο συ­νέ­δριο.

Προ­φα­νῶς, κα­τά τήν ἀν­τί­λη­ψη τῶν ὁ­μάδων αὐ­τῶν, κα­νέ­νας ἄλ­λος δέν ἔ­χει τό δι­κα­ί­ω­μα νά ἐκ­φέ­ρει γνώ­μη γιά θέ­μα­τα ἀνθρω­πί­νων δι­και­ω­μά­των καί ἀ­ξι­ῶν. Οἱ γο­νεῖς πού ἔ­χα­σαν τά παι­διά τους στίς νε­ο­φα­νεῖς αἱ­ρέ­σεις δέν ἐ­πι­τρέ­πε­ται νά μι­λοῦν γιά τίς τρο­μα­κτι­κές συ­νέ­πει­ες τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν στήν προ­σω­πι­κό­τη­τα τῶν παι­δι­ῶν τους καί γιά τήν ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κή ἀλ­λο­τρί­ω­σή τους.

Αὐτό ἀ­πο­τε­λεῖ «ἔγ­κλη­μα κα­τά τῆς ἀν­θρω­πότη­τας, να­ζι­σμό», για­τί κα­τά τήν ἀν­τί­λη­ψη τῶν ὀρ­γα­νώ­σε­ων αὐ­τῶν, ἡ μό­νη δυ­να­τό­τη­τα σω­τη­ρί­ας τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας εἶ­ναι ἡ ἰ­δε­ο­λογί­α τῆς ὁ­μά­δος πού ἔ­χει ἀ­πό­λυ­τη ἰ­σχύ, για­τί προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τήν «θε­ϊ­κή αὐ­θεν­τί­α» τοῦ ἀρ­χη­γοῦ.Ο­ποι­ος πα­ρεμ­πο­δί­ζει τή δι­ά­δο­ση τῆς ἰ­δε­ο­λο­γί­ας αὐ­τῆς καί τήν ὑ­πο­τα­γή στό νέ­ο φύ­ρερ, πα­ρεμ­πο­δί­ζει τή σω­τη­ρί­α τοῦ κό­σμου, λο­γί­ζε­ται ἀ­νέ­ντι­μος καί γί­νε­ται «ἐγκλη­μα­τί­ας κα­τά τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας». Οἱ «ἀ­νέντι­μοι» δέν ἔ­χουν δι­και­ώ­μα­τα, δι­α­κη­ρύτ­τει ἀ­σύ­στο­λα ἡ Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ.

Ἀ­κό­μη κι ἄν οἱ ἴ­διοι οἱ γο­νεῖς ἐκ­φρά­σουν τίς ἀν­τιρ­ρή­σεις τους γιά τήν ἀλ­λα­γή τῆς προσω­πι­κό­τη­τας τῶν παι­δι­ῶν τους, λο­γί­ζον­ται «ἐ­χθροί τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας», γι’ αὐ­τό καί μέ ἐν­το­λή τοῦ «ἀρ­χη­γοῦ», τά ἴ­δια τά παι­διά φθά­νουν στό ση­μεῖ­ο νά ἀ­σκή­σουν μέ­χρι καί τρο­μο­κρα­τί­α μη­νύ­σε­ων ἐ­ναν­τί­ον τῶν γο­νέων τους καί νά ζη­τή­σουν «ἠ­θι­κή ἀ­πο­ζη­μί­ωση» πολ­λῶν ἐ­κα­τομ­μυ­ρί­ων!

Τό ὅ­τι οἱ γιοί αὐ­τοί καί οἱ θυ­γα­τέ­ρες εἶναι ἐ­νή­λι­κες, δέν ση­μα­ί­νει ὅ­τι ἐ­νερ­γοῦν μέ ἐ­λε­ύ­θε­ρη προ­α­ί­ρε­ση ἤ ὅ­τι ἐ­πέ­λε­ξαν τήν ἐ­ξάρ­τη­ση αὐ­τή ἐ­λε­ύ­θε­ρα. Γι’ αὐ­τό καί σέ ἄλλες χῶ­ρες, ἰ­δι­α­ί­τε­ρα στίς Η­ΠΑ, μέ δι­κα­στι­κή πα­ρέμ­βα­ση, ὕ­στε­ρα ἀ­πό αἴ­τη­ση τῶν γο­νέ­ων, μπο­ρεῖ νά τε­θοῦν αὐ­τοί οἱ ἐ­νή­λι­κες-θύ­μα­τα ὑ­πό κα­τά­στα­ση κη­δε­μο­νί­ας καί νά ἀ­ναγ­κασθοῦν νά ἐ­πι­στρέ­ψουν στήν οἰ­κο­γε­νεια­κή τους ἑ­στί­α, ἀ­κό­μη καί ἀν­τί­θε­τα μέ τή θέ­λη­σή τους.

Ἐν­δει­κτι­κά ἀ­να­φέ­ρου­με ὅ­τι σύμ­φω­να μέ δη­μο­σι­εύ­μα­τα τοῦ Βρε­τα­νι­κοῦ τύ­που τῆς 15ης Μαρ­τί­ου 1995, δι­κα­στή­ριο ἐ­νόρ­κων στήν Ἀγ­γλί­α (L­e­w­es C­r­o­wn C­o­u­rt) κή­ρυ­ξε μέ ἀ­πό­φα­ση του, τῆς 14ης Μαρ­τί­ου 1995, ἀ­θῶ­ο τόν S­t­e­p­h­en C­o­o­p­er, ἡ­λι­κί­ας 27 ἐ­τῶν καί τόν ἀ­πάλ­λα­ξε τῆς κα­τη­γο­ρί­ας ὅ­τι ἀ­ποπει­ρά­θη­κε νά ἀ­πα­γά­γει πα­ρά τήν θέ­λη­ση της τήν C­a­t­h­l­e­en W­i­l­s­on, ἀ­πό τό ἐ­πι­τε­λι­κό κέν­τρο τῆς ὀρ­γα­νώ­σε­ως Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ πού βρί­σκε­ται στό φρού­ριο S­a­i­nt H­i­ll (στήν πε­ριο­χή E­a­st G­r­i­n­s­t­e­ad, E­a­st S­u­s­s­ex τῆς Με­γά­λης Βρε­τα­νί­ας).

Ὅ­πως ἀ­πε­δεί­χθη, ὁ κα­τη­γο­ρού­με­νος ἐ­νήργη­σε με­τά ἀ­πό συ­νεν­νό­η­ση μέ τήν μη­τέ­ρα τῆς C­a­t­h­l­e­en W­i­l­s­on πού ἀ­νη­συ­χοῦ­σε γιά τήν κό­ρη της, παι­δι­κῆς φί­λης τῆς μνη­στῆς τοῦ κα­τη­γο­ρου­μέ­νου. Ἡ ἀ­νη­συ­χί­α αὐ­τή προ­ερχό­ταν ἰ­δί­ως ἀ­πό τό ὅ­τι ἡ κό­ρη της σχε­δί­α­ζε νά φύ­γει γιά τό Λός Ἄν­τζε­λες γιά πε­ραι­τέ­ρῳ ἐ­ξά­σκη­ση στίς πρα­κτι­κές της ὀρ­γα­νώ­σε­ως.

Ὅ­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά δή­λω­σε ὁ συ­νή­γορος τοῦ κα­τη­γο­ρου­μέ­νου στό δι­κα­στή­ριο, ὁ κα­τη­γο­ρού­με­νος δέν προ­σπά­θη­σε κα­κό­βουλα οὔ­τε γιά ἰ­δι­ο­τε­λεῖς σκο­πούς νά ἐ­κμε­ταλλευ­θεῖ κά­ποι­α ἄ­σχη­μη ψυ­χι­κή κα­τά­στα­ση τῆς C­a­t­h­l­e­en W­i­l­s­on, ἀν­τι­θέ­τως προ­σπά­θη­σε νά τήν ἀ­πο­μα­κρύ­νει ἀ­πό τό κέν­τρο τῆς Σα­ηεν­τό­λοτ­ζυ ὥ­στε νά τῆς δώ­σει ἔ­τσι τήν δυ­νατό­τη­τα νά ἀ­πο­φα­σί­σει ἐ­λεύ­θε­ρα ἄν ἤ­θε­λε νά μεί­νει ἤ νά φύ­γει ἀ­πό τήν ὀρ­γά­νω­ση αὐ­τή.

Τό δι­κα­στή­ριο ἔ­κρι­νε ὅ­τι ἡ C­a­t­h­l­e­en W­il­s­on, ἡ­λι­κί­ας 23 ἐ­τῶν, πα­ρά τίς ἐ­πα­νει­λημ­μένες λο­γι­κο­φα­νεῖς δι­α­βε­βαι­ώ­σεις της, ἀ­κό­μη καί ἐ­νώ­πιον τοῦ δι­κα­στη­ρί­ου, ὅ­τι δέν ἤ­θε­λε νά φύ­γει ἀ­πό τό φρού­ριο S­a­i­nt H­i­ll, στήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εἶ­χε ὑ­πο­στεῖ στό πα­ρα­πάνω κέν­τρο (κοι­νό­βιο) τῆς Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ ἕ­να τέ­τοι­ο εἶ­δος πλύ­σε­ως ἐγ­κε­φά­λου, ὥ­στε εἶ­χε ἀ­πω­λέ­σει τήν δυ­να­τό­τη­τα λή­ψε­ως ἐ­λευ­θέ­ρων ἀ­πο­φά­σε­ων γιά τόν ἑ­αυ­τό της μέ ἐ­λεύ­θε­ρη χρή­ση τῆς λο­γι­κῆς της καί εἶ­χε ἔ­τσι κα­τα­στεῖ οὐ­σι­α­στι­κά ἀ­νί­κα­νη νά δώ­σει τήν συγ­κα­τάθε­σή της ἤ νά ἐ­ναν­τι­ω­θεῖ, στό νά τήν πά­ρει ὁ κα­τη­γο­ρού­με­νος ἀ­πό τό φρού­ριο.

Ἔ­τσι, ἔ­κρι­νε τό δι­κα­στή­ριο ὅ­τι ἡ ἐ­ναν­τίω­ση τῆς C­a­t­h­l­e­en W­i­l­s­on στήν προ­σπά­θεια τοῦ κα­τη­γο­ρου­μέ­νου νά τήν πά­ρει ἀ­πό τό κέν­τρο τῆς Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ, ἦ­ταν ἄ­νευ ση­μα­σίας καί ἄ­νευ ἐν­νό­μων συ­νε­πει­ῶν. Πιό συγ­κε­κρι­μέ­να, ἡ πλύ­ση ἐγ­κε­φά­λου ἀ­πό τήν Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ εἶ­χε ὅ­πως ἀ­πε­δεί­χθη σάν συ­νέ­πεια, ὅ­τι ἡ C­a­t­h­l­e­en W­i­l­s­on δέν εἶ­χε συ­ναν­τή­σει τήν μη­τέ­ρα της ἐ­πί μί­α ὁ­λό­κλη­ρη δι­ε­τί­α καί πλέ­ον, χω­ρίς αἰ­τί­α ἄλ­λη ἀ­πό τήν συμ­με­το­χή της στήν Σα­η­εν­τό­λοτ­ζυ. [Περιοδικό «Διάλογος», τ. 6, 1996, σελ. 27].

Λί­γο πρίν ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη τοῦ Συ­νε­δρί­ου τῆς Πεν­τέ­λης, δι­ο­χε­τε­ύ­θη­καν «ἀ­τρά­ντα­χτα στοι­χεῖ­α» σέ δη­μο­σι­ο­γρά­φο τῆς ἐ­φη­με­ρί­δος «Ἐ­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α», πού «ἀ­πε­δε­ί­κνυ­αν» ὅ­τι ὅ­λοι οἱ εἰ­ση­γη­τές τοῦ Συ­νε­δρί­ου ἦ­ταν Να­ζιστές! Ο δη­μο­σι­ο­γρά­φος δέν μᾶς ἀ­νε­ζή­τη­σε γιά νά πά­ρει καί τή δι­κή μας ἄ­πο­ψη. Συμπτω­μα­τι­κά τό πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με καί τόν ἀ­να­ζη­τή­σα­με ἐ­μεῖς, θέ­τον­τας στή δι­ά­θε­σή του στοι­χεῖ­α πού ἀ­πε­δε­ί­κνυ­αν τό ἀ­σύ­στα­το τῶν «πλη­ρο­φο­ρι­ῶν».

Ὁ δη­μο­σι­ο­γρά­φος μᾶς ἀ­νέ­φε­ρε ὅ­τι πε­ίστη­κε μέ τά στοι­χεῖ­α πού τοῦ θέ­σα­με στή διά­θε­σή του κι’ ἐ­κεῖ­νος μᾶς ὑ­πο­σχέ­θη­κε ὅ­τι θά μᾶς θέ­σει ὑ­π’ ὄ­ψιν τά στοι­χεῖ­α πού τοῦ εἶ­χαν δο­θεῖ, ὥ­στε νά τά ἀ­να­σκευ­ά­σου­με. ῞Ο­μως αὐ­τό δέν ἔ­γι­νε πο­τέ. Καί ἐ­νῶ ὁ δη­μο­σι­ογρά­φος εἶ­χε τή δυ­να­τό­τη­τα νά γρά­ψει ἕ­να ἄρ­θρο, ἔ­στω ἀν­τι­πα­ρα­θέ­τον­τας στοι­χεῖ­α καί ἐ­πι­χει­ρή­μα­τα τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλ­λης πλευ­ρᾶς, δέν τό ἔ­κα­νε. Αὐ­τό μᾶς προ­ξέ­νη­σε ὄν­τως ἐν­τύ­πω­ση καί δέν μπο­ρέ­σα­με νά τό ἑρ­μη­νε­ύ­σου­με.

Μέ τόν τρό­πο πού ἀν­τι­με­τω­πί­σα­με τό ζήτη­μα, ἀ­πέ­τυ­χε ἡ προ­σπά­θεια τῶν ὁ­μά­δων αὐ­τῶν νά μᾶς ἀ­πο­μο­νώ­σουν ὡς «ἐ­πι­κίν­δυνους να­ζι­στές» καί νά μᾶς ἐ­ξου­δε­τε­ρώ­σουν. Μά­λι­στα, ἡ ὅ­λη «ἐ­πί­θε­ση» εἶ­χε ἀρ­νη­τι­κά ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα γιά τίς ἴ­δι­ες τίς ὁ­μά­δες καί τίς ἀνήθικες μεθοδεύσεις τους. 

Πηγή: Περιοδικό Διάλογος, τεύχη 49-50.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: