Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία.

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Εἴμαστε δυστυχῶς ἀναγκασμένοι νά φέρνουμε στό φῶς τῆς δημοσιότητας, μέ σκοπό τήν ἐπαγρύπνηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά σχολιάζουμε περιπτώσεις ἔσχατης πνευματικῆς καί ἠθικῆς κατάπτωσης τοῦ συγχρόνου κόσμου. Μία ἀπό τίς φοβερότερες πτυχές τῆς σύγχρονης ἠθικῆς καί πνευματικῆς κατάπτωσης εἶναι καί ἡ πρωτοφανής στήν παγκόσμια ἱστορία «συμφιλίωση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνο» (Ἰωάν. 8,9), τόν ὀλετήρα τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως, τόν Σατανᾶ.

Ἡ γενική ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μέ τήν ὑποταγή τοῦ στόν Σατανᾶ καί τή λατρεία του σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ κόσμου.

[…] Ἤδη στήν Ἀμερική, γιά χάρη τῆς «ἰσονομίας», ἡ θρησκεία τοῦ Σατανᾶ εἶναι, ὄχι ἁπλᾶ νόμιμη, ἀλλά διεκδικεῖ δικαιώματα στή δημόσια ζωή, ὅπως λ.χ. ἀνέγερση σατανιστικῶν μνημείων σέ δημόσιους χώρους, τέλεση «ἱεροπραξιῶν» σέ δημόσιες ὑπηρεσίες καί διδασκαλία τῶν ἀρχῶν τοῦ σατανισμοῦ στά σχολεῖα! Αὐτή ἡ λίαν τραγική κατάστάση «μεταγγίζεται» δυστυχῶς καί στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο. Ἕως τώρα ὑπῆρχαν καί «λειτουργοῦσαν» σατανιστικές ὁμάδες, μέ τήν ἀνοχή τῶν ἀρχῶν σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χώρες, (καί στήν χώρα μας), σέ περιθωριακούς κύκλους καί μέ μυστικές τελετουργίες. Τώρα ζητοῦν νομική κατοχύρωση καί ἴση μεταχείριση μέ τίς νόμιμες θρησκεῖες!

Ἡ ἀρχή ἔγινε στή Σουηδία, ὅπου πρόσφατα, μέ κυβερνητική ἀπόφαση, ἡ ἐκεῖ σατανιστική κοινότητα ἀπέκτησε νομική ὀντότητα, ἔγινε νόμιμη θρησκεία καί τέθηκε ὑπό τήν προστασία τοῦ νόμου! Προφανῶς καί τά τελετουργικά τους, ὅπως π.χ. ὁ γάμος, θά ἔχουν νομική ἰσχύ καί θά γίνονται δεκτά ἀπό τίς δημόσιες ὑπηρεσίες!
Σύμφωνά μέ σχετικό ἀποκαλυπτικό δημοσίευμα: «Νόμιμη θρησκεία οἱ Σατανιστές στή Σουηδία – “Αἰώνιος ἐπανάστάτης” ὁ σατανᾶς. Σέ μία προσπάθεια νά καταρρίψει τά στερεότυπα γιά αἱματηρές θυσίες κι ὄργια, ἡ σατανιστική κοινότητατῆς Σουηδίας προωθεῖ την κοινωνική δικαιοσύνη καί τό κοσμικό κράτος κι “ἀγκαλιάζει” τόν φεμινισμό. Ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς θεωρείται ἁπλή λογοτεχνική φιγούρα, πρότυπο κι αἰώνιος ἐπαναστάτης. Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν θεωροῦσε τόν σατανᾶ ὡς τήν πηγή τοῦ κακοῦ καί τόν χειρότερο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Σουηδική Σατανιστική Κοινότητα ἔγινε δεκτή ὡς ἐπίσημη θρησκευτική ἐπωνυμία ἀπό τίς σουηδικές οἰκονομικές καί διοικητικές ὑπηρεσίες», σύμφωνα μέ τήν εφημερίδα “Dagen” (Ιστ. https://sputniknews.gr/20190802/nomimh-thrhskeia-satanistes-souhdia-protupo-gia-mimhsh-o-satanas-4151523.html).

Ἐδῶ διαπιστώνουμε τό δαιμονικό τέχνασμα, νά νομιμοποιεῖται ἡ καταστροφική αὐτή λατρεία, (σέκτα), ἀφ᾽ ἑνός μέν μέσῳ τοῦ «δικαιωματισμοῦ», τῆς δημοκρατίας καί τῆς «ἰσονομίας» καί ἀφ᾽ ἑτέρου μέσω τῆς παραπλάνησης. Νά ἀποκρύπτεται ἡ ἀληθινή ἰδεολογία καί πίστη τῆς σέκτας, ὅπως ὁρίζεται μέσῳ τῶν σατανιστικῶν συγγραμμάτων καί τῆς ἐγκληματικῆς της ἱστορίας […].

Ἀξίζει νά σχολιάσουμε καί τόν ψευδή ἰσχυρισμό της σέκτας ὅτι δῆθεν ὀ σατανᾶς εἶναι μία «ἁπλή λογοτεχνική φιγούρα, πρότυπο κι αἰώνιος ἐπαναστάτης». Ὅπως μας διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τό μεγαλύτερο τέχνασμα τοῦ διαβόλου εἶναι ὅτι σέ πείθει γιά τήν ανυπαρξία του, το ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει καί ὁ γνωστός φιλόσοφος Σάρλ Μποντλέρ. Ἔτσι μπορεῖ νά κάνει εὐκολότερα τό καταστροφικό τοῦ ἔργο. Εἶναι ἐπίσης γνωστό πώς οἱ ἀποκρυφιστές, θεμελιωτές καί προωθητές τοῦ σατανισμοῦ, τοῦ περασμένου αἰῶνα, παρουσίασαν τόν σατανᾶ ὡς τόν «μεγάλο ἐπανάστάτη» κατά τοῦ «δυνάστη Θεοῦ». Ὡς τόν «μεγάλο φίλο καί ἀπελευθερωτή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν τυραννική δυναστεία τοῦ Θεοῦ». Μάλιστα τοῦ ἔδωσαν καί σύμβολο, ταυτίζοντάς τόν μέ τόν γνωστό Τιτάνα Προμηθέα τῆς Ἑλληνικῆς μυθολογίας, ὁ ὁποῖος ἐπανάστάτησε κατά τῶν θεῶν. Μέ αὐτή τήν παραπλανητική εἰκόνα τοῦ σατανᾶ ἐπιχειροῦν οἱ δύστυχοι ὀπαδοί του νά προωθήσουν τή λατρεία του, νά τόν κάμουν ἑλκυστικό καί ἀποδεκτό ἀπό τόν σύγχρονο ἀποστατημένο καί ἀποπροσανάτολισμένο ἄνθρωπο.

Στή συνέχεια τό ἀποκαλυπτικό ἄρθρο ἀναφέρει ὅτι, προκειμένου «νά γίνουν μιά καταχωρημένη θρησκευτική κοινότητα στή Σουηδία, οἱ σατανιστές ἔπρεπε νά ἱκανοποιήσουν ἀρκετές προϋποθέσεις, ὅπως νά ὀργανώσουν θρησκευτικές ὑπηρεσίες, μεταξύ τῶν ὁποίων προσευχές, ἤ διαλογισμό. Ἔπρεπε, ἐπίσης, νά φέρουν μιά επωνυμία
πού “νά μήν ἐναντιώνεται στά καλά ἤθη ἤ στήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς κοινωνίας”». Μέ ἄλλα λόγια οἱ πρωτεργάτες τῆς σέκτας παρουσίασαν μιά διαφορετική εἰκόνα, ἀπό αὐτή πού πραγματικά εἶναι, γιά νά κατορθώσουν νά δροῦν νόμιμα στή σουηδική κοινωνία ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους. Ἡ συνέχεια τοῦ ἄρθρου δέν ἀφήνει περιθώρια παρανοήσεως: Ἡ σέκτα «εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό τόν σατανικό ναό, μία ἀκτιβιστική ὁμάδα ἀπό τή Μασαχουσέτη τῶν Η.Π.Α., πού μεταξύ ἄλλων προωθοῦν τήν κατάργηση τῆς σχολικῆς προσευχῆς, […] δηλαδή εἶναι δομημένη στίς ἀρχές τῆς φρικιαστικῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ» πού ἵδρυσε ὁ διαβόητος σατανιστής La Vey, τό 1966 στίς Η.Π.Α. […]

Σημασία ἔχει καί ἡ ἀποκάλυψη γιά τήν ταυτότητα τῶν ἡγητόρων τῆς σέκτας: «Ἐπικεφαλής τῆς ομάδας εἶναι ἕνα παντρεμένο ζευγάρι, ὁ Ἔρικ καί ἡ Τζένη Χέντιν ἀπό τή Στοκχόλμη. Καί οί δύο εἶναι καθηγητές στήν ἱστορία τῶν ἰδεῶν καί στή Γλωσσολογία καί ὅπως δηλώνουν δέν ἔχουν παρελθόν σέ ἄλλα θρησκευτικά κινήματα. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού παραθέτοῦν, ἔχουν περί τούς 100 ἀκόλουθους»! Δέν εἶναι παράδοξο τό γεγονός ὅτι οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς σέκτας προέρχονται ἀπό τόν χῶρο τῆς διανόησης […] Τό άρθρο καταλήγει, καταδεικνύοντας τήν τρανταχτή ἀντίφαση τῆς σέκτας: «Κι ἐνῶ ὁ σατανᾶς τιμᾶται ὡς πρότυπο πρός μίμηση καί ὡς αἰώνιος ἐπαναστάτης που ἔρχεται διαρκῶς σέ σύγκρουση μέ τίς ἀρχές, ἡ θρησκευτική ὁμάδα πραγματοποιεῖ τελετές ὅπως: “Ἐπίκληση στόν Ἐωσφόρο καί στή Λίλιθ”. Μέ κύριο στόχο ὁ ἑαυτός νά βρίσκεται στό κέντρο πάντων»!

Τά πραττόμενα της σέκτας ἀποκαλύπτουν τά ψεύδη της. Ἄν πράγματι ὁ Σατανᾶς εἶναι ἀνύπαρκτος ὡς ὀντότητα, τότε γιατί νά τιμᾶται «ὡς πρότυπο πρός μίμηση»; Ἐπίσης τί νόημα ἔχουν οἱ τελετές, στίς ὁποῖες ἐπικαλούνται ἕνα ἀνύπαρκτο ὄν;

Ὅμως ἡ πραγματικότητα εἶναι διαφορετική. Γιά ὅλους τούς δυστυχεῖς λάτρεις τοῦ χείριστου ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὁ σατανᾶς δέν εἶναι ἀνύπαρκτος. Εἶναι ὑπαρκτός, εἶναι «ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν. 12,31), καί μάλιστα ἔχει πάρει τή θέση τοῦ Θεοῦ στήν ταραγμένη ψυχή τους! Οἱ περιρρέουσες ἀπόψεις ὅτι ὑπάρχουν πολλές μορφές σατανισμοῦ, (ὀρθολογικός, θεϊστικός, ἀθεϊστικός κ.λπ.), εἶναι τεχνητή παραπλάνηση, πού προέρχεται ἀπό τόν ἀποκρυφιστικό χῶρο.

Περαίνοντας, ἐκφράζουμε τήν ἀνησυχία μας γιά τά ὅσα συμβαίνουν στόν χῶρο τῆς παραθρησκείας καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ στίς  τραγικές καί ἀποκαλυπτικές ἡμέρες μας. Ἰδιαίτερα ἀνησυχοῦμε γιά τήν παράδοξη συμφιλίωση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου μέ τόν ὀλετήρα του τόν σατανᾶ καί τήν ἁλματώδη διάδοση τῆς μιαρῆς λατρείας του,
κυρίως στόν χῶρο τῶν νέων. Ἀνησυχοῦμε ἐπίσης γιά τήν ραγδαία ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία ἀποτάσσεται πλέον τόν Χριστό καί συντάσσεται μέ τόν Ἐωσφόρο. Ἀγωνιοῦμε βλέποντας τήν τιτάνια προσπάθεια ἀφανῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι προωθοῦν μεθόδους ἀκούσιας μύησης τῶν παιδιῶν στόν σατανισμό, μέσω παιχνιδιῶν, τῆς μουσικῆς, τῆς μόδας καί τοῦ τρόπου ζωῆς. Διαπιστώνουμε μέ φρίκη τήν ἄλλοτε Χριστιανική Εὐρώπη νά κλείνει ἑρμητικά τήν πόρτα στόν Σωτῆρα Χριστό καί νά τήν ἀνοίγει διάπλατα στόν σατανᾶ.

Εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι ὅτι τό φρικώδες παράδειγμα τῆς Σουηδίας, νά θέσει ὑπό τήν προστασία τῶν νόμων καί τοῦ κράτους τή σατανιστική σέκτα, εἶναι ἡ ἀπαρχή γιά τήν «σατανοποίηση» ὁλοκλήρου τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου. Καί τό πιό ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι τό κακό δέν θά ἀργήσει νά ἔρθει καί στήν πατρίδα μας, ἀφοῦ κάθε κακό πού γεννιέται στήν Εὐρώπη ἔρχεται, (μᾶλλον τό φέρνουν) καί στήν Ἑλλάδα!

Τό μόνο πού μᾶς ἀπομένει εἶναι ἡ ἀπόλυτη προσήλωσή μας στόν ἀρχηγό καί τελειωτή τῆς πίστεώς μας, τόν Λυτρωτή μας Χριστό (Ἑβρ. 12,2), σέ Αὐτόν πού νίκησε καί συνέτριψε τόν σατανᾶ καί δρομολόγησε τήν τελειωτική τοῦ καταστροφή, ἡ ὁποία θά εἶναι καί καταστροφή ὅσων τόν ἀκολουθοῦν καί τόν λατρεύουν!

Πηγή: Περιοδικό Διάλογος, τεύχος 101, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s