Υπουργική απόφαση Αριθμ. 8200/0 – 224682 : ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ οι Τεχνικές Προδιαγραφές της ΚΑΡΤΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ! (* κατατέθηκε 6-6-18 δηλ. 6-6-(6+6+6)!

Texnikes prodiagrafes

Τουλάχιστον περίεργη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ημερομηνία κατάθεσης της Υπουργικής απόφασης για τις τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας του Πολίτη. Ήδη τόσα χρόνια, από την ψήφιση του πρώτου νόμου 1599 (ΦΕΚ 75Α/11-06-1986) περί νέων ταυτοτήτων και Ε.Κ.Α.Μ. (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου), η Κάρτα του Πολίτη είχε συσχετιστεί και φορτιστεί (εκτός των άλλων και) με τον δυσώνυμο αριθμό 666, και να που όλως τυχαίως; η συγκεκριμένη απόφαση κατατίθεται στις 6-6-18 ,που μπορεί να αναλυθεί και ως 6-6-18 = 6-6-(6+6+6)!

Ας μην σχολιάσουμε ότι εδώ και χρόνια έχει σχεδόν καταργηθεί ο κοινοβουλευτισμός και οι ψηφοφορίες στην Βουλή. Οι περισσότεροι νόμοι (όπως και ο σημερινός) πλέον είναι υπουργικές αποφάσεις ή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που δεν προαπαιτούν τη συμμετοχή της Βουλής. Ο σημερινός νόμος, τεραστίας σημασίας, υπογράφεται μόνο από τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών!


Υπουργική απόφαση: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

      Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση Αριθμ. 8200/0 – 224682 από 6-6-2018  με θέμα τις: Τεχνικές Προδιαγραφές νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, (ΦΕΚ Β΄ 2212/13-6-2018) δηλαδή η απόφαση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Κάρτας του Πολίτη (με το μικροτσίπ).

Υπουργική απόφαση: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

     Η εν λόγω υπουργική απόφαση συμπληρώνει την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 8200/0-297647 από 10-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (ΦΕΚ Β΄ 1476/27-4-2018), δηλαδή ήταν η απόφαση για την έκδοση της Κάρτας του πολίτη.

Άρθρα 1 & 2: ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

     Στο άρθρο 1, ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές:

ως αυτές περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. πρωτ. 7008/13/52-κβ’ Τεύχος Β2’ «Απόρρητες Τεχνικές Προδιαγραφές Εντύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών», που συνέταξε ειδική επιτροπή (* σημ. ποιά είναι αυτή η ειδική επιτροπή και από ποιούς αποτελείται;) και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, αποτελούμενο από είκοσι τέσσερις (24) σελίδες.

arthro 1

Στο άρθρο 2, οι επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές του προηγούμενου άρθρου: χαρακτηρίζονται ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ!, με άμεσο αποτέλεσμα να ορίζεται ότι:

Οι επισυναπτόμενες στην παρούσα απόφαση τεχνικές προδιαγραφές… χαρακτηρίζονται απόρρητες,

 • δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 • δεν αναρτώνται στοδιαδίκτυο,
 • και δεν περιέρχονται σε γνώση τρίτων,

arthro 2

Η αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού τους ως απόρρητες βρίσκεται στην αρχή του ίδιου άρθρου. Παρά τις διατάξεις περί δημοσίευσης και υποχρεωτικής ανάρτησης ( των νόμων (Πρόγραμμα Διαύγεια), σε πολλά άρθρα των παρακάτω νόμων γίνεται μνεία για μη δημοσίευση και απόρρητο σε περίπτωσεις : βλάβης στην εθνική άμυνα της Χώρας, λόγους εθνικής ασφάλειας, ή κρατικό απόρρητο κλπ.

 • Άρθρο 8, παρ. 1, περ. α’ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131/-2006),
 • Άρθρο 5, του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/-2010)  υπ’ αριθμ. Φ. 120/01/510313/Σ.94

Υπουργική απόφαση: ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ (ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΑ)

 • η  υπ’ αριθμ. Φ. 120/01/510313/Σ.94 από 5-1-2018 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ)» (ΦΕΚ Β΄683/27-2-2018),

Ο ΕΚΑ (Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας)  ορίζει στο άρθρο του:

3. Τη μη δημοσίευση και ανάρτηση του κυρούμενου Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, αντίστοιχα, για λόγους εθνικής ασφάλειας. *

Το άρθρο 2 δηλαδή καθιστά στις τεχνικές προδιαγραφές της κάρτας του πολίτη ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ, βάσει της απόφασης Κύρωσης του ΕΚΑ (Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας), που και αυτή με τη σειρά της για λόγους εθνικής ασφαλείας είναι επίσης ΑΠΌΡΡΗΤΗ!

kURWSH ekaΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ)

* Επίσης ο ΕΚΑ βασίζεται στις διατάξεις του νόμου: ν. 4184/2013 «Συμφωνία Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α’ 191/17-9-2013). Η συμφωνία αυτή μιλάει για διαβαθμισμένες πληροφορίες με την ένδειξη διαβάθμισης EU CONFIDENTIAL (εμπιστευτικές) και την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές. Στο άρθρο 2 της συμφωνίας ορίζεται :

ως «διαβαθμισμένες πληροφορίες» νοούνται πληροφορίες ή υλικό οιασδήποτε μορφής, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων μπορεί να βλάψει ποικιλοτρόπως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και που φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις διαβάθμισης της ΕΕ ή αντίστοιχη ένδειξη διαβάθμισης, σύμφωνα με το παράρτημα:

 1. EU TOP SECRET          (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ)
 2. EU SECRET                   (ΑΠΟΡΡΗΤΟ)
 3. EU CONFIDENTIAL    (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)
 4. EU RESTRICTED          (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ)

plirifories.3png

Άρθρο 2 : ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στο άρθρο 2, οι επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας του Πολίτη χαρακτηρίζονται ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ :

1) των αρμοδίων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

 • (Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α.,
 • Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α.,
 • Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α.)

2) και του αναδόχου του έργου, με την υπογραφή ρήτρας εμπιστευτικότητας.

Τέλος θα επιτρέπεται κατ εξαίρεση ενδεικτικά η δημοσίευση αποσπασμάτων από ελαχίστες σελίδες και μόνο για δική τους εσωτερική χρήση για την προκύρηξη του σχετικου κανονισμού :

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τις ανάγκες προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, δύναται να δημοσιεύεται απόσπασμα των τεχνικών προδιαγραφών, ως περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθμ. 7008/13/52-κ’ τεύχος Α’ «Τεχνικές προδιαγραφές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας», Κεφ. 10.13, σελίδα 186 έως και 193.

Εισαγωγή

Ο σημερινός νόμος στην εισαγωγή του, κάνει αναφορά σε προηγούμενα άρθρα νόμων στους οποίους βασίζεται ή τους οποίους τροποποιεί ή καταργεί :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 29/18-2-1969), όπως αυτό τροποποιήθηκε με

τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 55 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 148/9-7-2007)

και της περιπτ. β’ της παρ. 6 του αρ. 41 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας ΥπουργείουΕσωτερικών». (ΦΕΚ Α’ 263/23-12-2008).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 75/11-6-1986), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με

τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 39 του ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 54/17-2-1989),

των αρ. 2 και 4 του ν. 1988/1991 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) »Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ Α’ 189/10-12-1991) . 

και του αρ. 158 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107/31-7-2017).

3) Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α’ 208/ 5-11-2016).

4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ 186 από 10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ Β’ 3671/11-11-2016).

5) Την υπ’ αριθμ. 8200/0-297647 από 10-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-2018).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 8 (Πράξεις που δεν δημοσιεύονται), παρ. 1, περ. α’ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131/28-6-2006).

Πράξεις που δεν δημοσιεύονται

Δεν δημοσιεύονται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»: α) …καθώς και κάθε άλλη πράξη της οποίας η δημοσίευση προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα της Χώρας. Οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατά νόμο αποδέκτες αυτών. (σημ. Τι σχέση έχουν οι νέες κάρτες του Πολίτη με την εθνική άμυνα και ασφάλειας της χώρας;)

dimosieusi

7) Τις διατάξεις του άρθρου 5 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα), του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/13-07–2010).

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.

8) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 120/01/510313/Σ.94 από 5-1-2018 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ)» (ΦΕΚ Β΄683/27-2-2018),

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9) Το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 2252/2004 Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Δεκεμβρίου 2004 «σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών».

10) Το γεγονός ότι, το νέο δελτίο ταυτότητας πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμ. 1 του υπ’ αριθ. 2252/2004 Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου της Ευρώπης Ένωσης της 13ης Δεκεμβρίου 2004),

να είναι συμβατό με τις συστάσεις του ICAO “International Civil Aviation Organization“ (Παράρτημα Α, εγγράφου 9303 ICAO) και να περιλαμβάνει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας κατά της πλαστογράφησής του. (Το έγγραφο αυτό είναι διαθέσιμο  μόνο στην αγγλική, γαλλική γλώσσα και ισπανική γλώσσα)

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8000/1/2018/1-ιβ’ από 11-05-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών. (σημ, άρα ο πολίτης επιβαρύνεται κάθε πιθανή δαπάνη),

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s