Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927, περί ‘Εγκρίσεως τού ‘Οργανισμού τού έν ‘Αθήναις Τεκτονικού Ιδρύματος, όπως δημοσιεύθηκε έσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927 καί διορθώθηκε μέ τό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

(Μετά ‘από όχι λίγο κόπο καί ψάξιμο καταφέραμε νά βρούμε καί να δημοσιεύσουμε τό Πρώτο Προεδρικό Διάταγμα πού ‘ασχολείται μέ τή Μασωνία. Βασική αιτία τής δυσκολίας πού ‘αντιμετωπίσαμε είναι ότι τό Διάταγμα έχει δημοσιευθεί σέ Παράρτημα  τού ΦΕΚ. ‘Επίσης λόγω ‘εσφαλμένης δημοσίευσής του στό ΦΕΚ τής 10.12.1927, άκολούθησε νέα διορθωμένη δημοσίευση στό ΦΕΚ τής 04.01.1928.)

———————————————————————————————-

Η Έλληνική Μασωνία στήν προσπάθειά της νά βρεί έμμεση νομιμοποίηση τής ύπαρξης της, κάτω από τόν μανδύα τής Φιλανθρωπίας, σκέφτηκε τή δημιουργία ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ” . Αυτό τό Ίδρυμα υποτίθεται ότι θά είχε καθαρά Φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γι’ αυτό καί η αίτηση υποβλήθηκε στόν ‘Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου καί συνέχισε νά ’υπάγεται μετά τήν ’αναγνώρισή του. !!!

Εἶναι ψέμα καί συνειδητή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, τό ὅτι δῆθεν ἡ ἔγκριση τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος σημαίνει ἀναγνώριση καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ (Μασωνίας), δηλ. ἐκτός τῆς περιουσίας ότι ἀναγνωρίζεται δῆθεν καί ἡ Μασωνική θρησκεία. Τό μόνο πού ‘αναγνωρίζεται είναι ή ίδρυση ένός ‘απλού ‘ιδρύματος (καί όχι σωματείου), πού δημιουργήθηκε ‘από ένα ελάχιστο κομμάτι τής ‘Ελληνικής Μασωνίας, τήν 11μελή καί μέ έδρα τήν ‘Αθήνα »Μεγάλη ‘Ανατολή», πού φυσικά δέν τήν ‘εκπροσωπεί συνολικά.

Τό ΤεκτονικόἽδρυμα λοιπόν νομιμοποιεῖ μονάχα τήν περιουσία τῆς Μασωνίας καί ὄχι τά μασωνικά Σωματεῖα (Μεγάλη Στοά, Μεγάλη Ἀνατολή, Μασωνικές Στοές, ΤόὝπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου), πού ὡς σωματεῖα μονάχα μέ τήν σχετική διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδικείου μποροῦν νά ἀποκτήσουν νομική ὑπόσταση. Ὁ Ἑλληνικός Συμβολικός Έλευθεροτεκτονισμός δηλ. ἡ Μασωνική Θρησκευτική Τελετουργία τῶν 7 Τελετῶν καί τῶν 33 Μυήσεων δέν ὑπάγονται στίς ἁρμοδιότητες τοῦ Ἱδρύματος, γι αὐτό καί δέν γίνεται στόν Ὀργανισμό του καμιά μνεία γι αυτά.

Τό θέμα εἶναι πολύ ἁπλό: Ἄλλο εἶναι τό«Ἵδρυμα» καί ἄλλο εἶναι τό «Σωματεῖο». Τό Ἵδρυμα (ΑΚ 108) εἶναι «περιουσία πρός ἐξυπηρέτησιν ὡρισμένου σκοποῦ. Τό Σωματεῖο (ΑΚ 78) εἶναι «Ἕνωσις προσώπων ἐπιδιώκουσα σκοπόν μή κερδοσκοπικόν. Τό ἵδρυμα δέν ἔχει μέλη ἔχει Δ. Συμβούλιο διοριζόμενο. Τό Σωματεῖο ἔχει μέλη καί Δ.Σ. ἐκλεγόμενο ἀπό τά μέλη του. Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος διορίζεται μέ τό ἱδρυτικό του Π. Διάταγμα. Τό Ἵδρυμα οὔτε μέλη ἐγγράφει οὔτε Γενικές Συνελεύσεις ἔχει, ὅπως τό Σωματεῖο.

Ἡ Μασωνία λοιπόν δέν εἶναι φιλανθρωπική,  ἀλλά θρησκευτική συνωμοτική οργάνωση πού σκοπό της ἔχει νά γεμίσῃ τήν Χώρα μέ Μέγαρα -Στοές- Ναούς τῆς θρησκείας της, για τήν λατρεία τού θεού της Μ.Α.Τ.Σ. ( Μέγας ’Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος).

Οἱ ἱδρυτές τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος : Μιλτ. Πουρῆς, Σπ.Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδριανόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ.Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1311/27.08.1927 αἴτηση τους πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως  Μιχ. Κύρκον, ζήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις ” Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ” . ( ‘Ο ἐκ τῶν ἱδρυτῶν μασώνος Π. Χατζηπάνος 33ου βαθμού, ‘αποκαλούσε τόν ‘Υπουργό μασώνον ἀδ.·. -’αδελφόν).

Ό Μιχ. Κύρκος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης τήν ὑπέγραψε μέ τό  Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927, περί ‘Εγκρίσεως τού ‘Οργανισμού τού έν ‘Αθήναις Τεκτονικού Ιδρύματος, όπως δημοσιεύθηκε έσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927 καί διορθώθηκε μέ τό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

Βάσει τού Προεδρικόυ διατάγματος εγκρίνεται η ίδρυση ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”, μέ σκοπό :  τήν ἀνέγερση καί διατήρηση Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσιν ἔργων εὐποιΐας ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων.

Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκριση τοῦ Ἱδρύματος δέν χτίσθηκε ποτέ σάν κτίριο περιθάλψεως ἐνδεῶν, κέντρο φιλανθρωπίας  κ.λ.π. Χτίστηκε ἐξ ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασωνικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλπει ἐνδεεῖς . Νά εἶναι δηλ. Μασωνικός Ναός καί ὄχι φιλανθρωπική στέγη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα.

Αὐτό ἀποκαλύπτει ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Τέκτονικού  Ἱδρύματος Π. Χατζηπάνος μασώνος 33ου βαθμοῦ στό βιβλίο του «Ἑλληνικός Ἐλευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ 173-174, ὅπου διαβάζουμε «Ἐπιτροπή μηχανικῶν καί ἀρχιτεκτόνων προεδρευομένη ἀπό τόν ἀδ.·. Γ Γεωργαλᾶν ἐνετάλη νά παρασκευάσῃ τό καταλληλότερον σχέδιον Ναοῦ Μεγάλου ἐπί τοῦ ἐλεύθερου χώρου ὡς καί σχεδιάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως καί διακοσμήσεως καί ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ ἀκινή του νά ἀρχίσουν αἱ δέουσαι τεχνικαί ύπηρεσίαι.. τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἀναλαβόντος πλέον τήν ὅλην διαχείρισιν καί ἐκπροσώπησιν τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ!

Τό Προεδρικό Διάταγμα ‘υπογράφηκε στίς 02.10.1927 καί δημοσιεύθηκε ‘εσφαλμένα στό ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927. Τό βασικό λάθος είναι ότι έλειπε παντελώς ‘από τήν δημοσίευση τό ‘αποτελούμενο ‘από 6 άρθρα Καταστατικό τού »Τεκτονικού ‘Ιδρύματος». Έπίσης ‘ενας άπό τούς ‘ιδρυτές του ό Σπύρος Νάγος, ‘αναφέρεται σάν Νόγος.

Κατεβάστε το εδώ

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 02 Δεκεμβρίου 1927 – ΦΕΚ 297/Παράρτημα/10.12.1927

Δείτε το ‘εδώ

‘Εξαιτίας τών λαθών πού ‘αναφέραμε παραπάνω ‘αναδημοσιεύθηκε διορθωμένο στό ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) τής 2 Δεκεμβρίου 1927 – ΦΕΚ 2/Παράρτημα/04.01.1928

Δείτε το ‘εδώ

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

* Πρέπει νά ευχαριστήσουμε τόν φίλο μας Β.Ο. γία τήν ‘αμέριστη συμπαράσταση του καί τήν βοήθεια πού μάς προσέφερε.

*Κάποια σχόλια στό ‘αρθρο έχουν ληφθεί ‘από τήν καταγγελία-μήνυση τού Σεραφείμ Πειραιώς κατά τού »Τεκτονικού ‘Ιδρύματος.

Σχολιάστε

1 σχόλιο

  1. ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ! ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΩΝΑΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΜΕ!

    Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: