Πα­νορ­θό­δο­ξες Συνδι­α­σκέψεις Εντε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκκλησι­ών καί Ιε­ρών Μητρο­πό­λε­ων, για θέ­μα­τα αιρέ­σε­ων και πα­ρα­θρησκείας.

Οἱ Συνδι­ασκέψεις ξεκίνησαν ὡς μιά σεμνή καί «ἄ­τυπη», ἀλλά φλο­γερή πρωτοβουλία τοῦ μακαρι­στοῦ καί ἀ­ει­μνήστου π. Ἀντωνίου Ἀ­λεβι­ζο­πούλου, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­πό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 εἶ­χε ἀντιληφθεῖ, μέ τήν δι­ο­ρατι­κό­τητα καί τήν ὀξύνοι­α πού τόν χαρακτήρι­ζαν, τό μέγεθος τοῦ προ­βλήματος ἀ­πό τήν δραστηρι­ό­τητατῶν νεο­φανῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Ἴ­σως, στήν ἀρχή,νά συνάντησε τήν εἰρωνεία καί τήν ψυχρό­τητα ἀ­πό πολλές πλευρές. Ὅ­μως μέ τήν ὑ­πο­μο­νή καί τήν ἐ­πι­μο­νή του, μέ τήν βαθειά καί πο­λυετῆ μελέτη καί ἐργασία του, μέ τή συμμετο­χή του σέ δι­εθνῆ συνέδρια, μέ τήν ἐ­παφή του μέ τά θύματα τῆς ἴ­διας τῆς πλάνης καί μέ τίς οἰκο­γένει­ές τους, καί μέ τό ὀγκῶδες συγγραφι­κό ἔργο του κατόρθωσε στό τέλος νά πείσει, ὅ­τι ὁ κίνδυνος βρίσκεται πρό τών πυλών.

Ἡ Ἱερά Σύνο­δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά­δος, μέ τήν ἀ­πό 23.3.1989 Ἀπόφασή της, ἐ­νέκρι­νε τήν πρό­ταση τῆς Συνο­δι­κῆς Ἐπιτρο­πῆς γιά τήν σύγκληση, γιά πρώ­τη φορά, Συνδι­ασκέψεως ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητρο­πό­λεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά « ἐκπό­νη­σιν κοινῶν ἀντιαιρε­τικῶν προγραμμά­των ».

Ἔ­κτο­τε συγκλήθηκαν τακτι­κά κατ’ ἔ­τος οἱ Συνδι­ασκέψεις αὐ­τές.

Ἡ πρώ­τη «ἄ­τυπη», ὅ­πως ὀνο­μαζό­ταν τό­τε Συνδι­ά­σκεψη, πού μπο­ρεῖ νά θεωρηθεῖ καί ὡς «ἱδρυτι­κή», πραγματο­ποιήθηκε μέ ἀ­πό­φαση τῆς ἹερᾶςΣυνό­δου στήν Ἀ­θήνα, στίς 14 Ὀκτωβρίου 1989 καί εἶ­χε ὡς θέμα: «Γε­νικό σκη­νικό τῶν αἱ­ρέσε­ων καί τῆς παραθρη­σκεί­ας».

Β΄ Συνδι­ά­σκεψη πραγματο­ποι­ήθηκε στό Κυβέρι τῆς Ἀργο­λίδας (22-24/6/1990), μέ θέμα: « Τό σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἡ καινή κτίσις».

Γ΄ Συνδι­ά­σκεψη πραγματοποιήθηκε στό Προ­κό­πι (21-23/6/ 1991), μέ θέμα: «Ἐξωευ­ρωπαϊ­κές φουνταμενταλιστικές τάσεις». Ἀ­πό τήν Γ΄ Συνδι­ά­σκεψη συμμετέχει καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

Δ΄ Συνδι­ά­σκεψη, λαμβά­νει Δι­ορθόδο­ξο χαρακτήρα μέ τήν συμμετο­χή ἐντεταλμένων καί ἄλλων ἀ­δελφῶν Ἐκκλησιῶν καί συνῆλθε στά Καλάβρυτα, στό Καλλι­μανο­πούλει­ο Ἵ­δρυμα, (24-28/6/1992) μέ θέμα: « Σύγ­χρονες ἀ­ποκρυ­φιστικές τάσεις – ἀ­πειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνη­μα καί τόν πολιτισμό μας ».

Ε΄Συνδιάσκεψη στή Ναύπακτο, (13-18/5/1993), μέ θέμα: «Ποιμαντική στρατη­γική γιά τήν ἀντιμε­τώπιση τῆς πνευ­ματικῆς καί πολιτιστικῆς ἀ­πειλῆς τῶν αἱ­ρέσε­ων καί τῆς παραθρη­σκε­ίας». Σ’ αὐ­τή συντά­χθηκε ἕ­νας πρῶτος κατά­λο­γος χρι­στι­ανι­κῶν αἱρέσεων καί παραθρησκευτι­κῶν ὁ­μά­δων.

ΣΤ΄ Συνδι­ά­σκεψη χαρακτηρίζεται ὡς Πανορθό­δο­ξη, καθό­σον συμμετέχουν πλέον σχεδόν ὅ­λες οἱ Ὀρθό­δο­ξες Ἐκκλησίες καί συνῆλθε στή Μυτι­λήνη στό Ἱ. Προσκύνημα τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ, (24-29/6/ 1994) μέ θέμα: « Μαγε­ία – Νε­οσατανισμός ».

Ζ΄ Συνδιάσκεψη στήν Ἁ­λίαρτο Βοι­ωτίας (20-26/9/1995), μέ θέμα: «Αἱ­ρέσεις καί Παραθρη­σκε­ία στό Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἡ Συνδι­ά­σκεψη αὐ­τή, κατάρτησε τόν πο­λύτι­μο Κατάλο­γο ὁ­μά­δων ἀ­συμβίβαστων μέ τήν Ὀρθόδο­ξη Πίστη.

Η΄ Συνδι­ά­σκεψη πραγματο­ποι­ήθηκε στήν Πάφο τῆς Κύπρου (15- 21/10/1996), μέ θέμα: «Καταστροφικές λατρεῖ­ες στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ Νομική Ἀντιμετωπισή τους». (Ἦ­ταν μιά δο­κι­μή ἄν θά μπο­ροῦσε νά πραγματο­ποι­εῖ­ται ἡ Συνδι­ά­σκεψη καί σέ Ὀρθό­δο­ξες χῶρες ἐ­κτός Ἑλλά­δος. Πλήν τῆς Συνδι­ασκέψεως αὐ­τῆς, ἔ­γι­νε καί μία Συνδιάσκεψη, ἐ­κτός σει­ρᾶς, μέ περι­ο­ρι­σμένη συμμετο­χή, στό Νευρο­κό­πι Βουλγαρίας).

Θ΄ Συνδι­ά­σκεψη καί πά­λι στό Προ­κόπι (7-12/10/1997), μέ θέμα: «Κοσμοθε­ωριακά Ρε­ύματα στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ι΄Συνδιάσκεψη στήν Ἁ­λίαρτο (16-21/9/1998), μέ θέμα: «Ἡ ἀ­νάγκη ὁ­ριοθε­τήσε­ως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε­ως ἔναντι τῆς προκλήσε­ως τῆς “Νέας Ἐποχῆς”­ ».

ΙΑ΄ καί πά­λι στό Προ­κό­πι (18-22/10/1999), μέ θέμα: «Αἱ­ρέσεις, παραθρησκε­ία καί νε­οειδωλολατρία ὡς κοινωνικό πρόβλη­μα. Διαπιστώσεις καί προοπτικαί διά μίαν ὀρθήν ποιμαντικήν ἀντιμε­τώπισιν».

ΙΒ΄ στή Λά­ρι­σα (30/10 -3/11/2000), μέ θέμα: «Ποιμαντική ἀντιμε­τώπισις τῶν αἱρέσε­ων».

ΙΓ΄ ἐ­πέστρεψε στόν Ἅγιο Ἰωάννη (29/10 -2/11/2001), μέ θέμα: «Ἕ­τοιμοι πρός ἀ­πολογίαν παντί τῶ αἰ­τοῦντι ἡμᾶς λόγον πε­ρί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλ­πίδος».

ΙΔ΄ στήν Τῆ­νο (29/10 -1/11/2002), μέ θέμα: « Ποιμαντικοί τρόποι ἀντιμε­τωπίσεως τῶν νε­οφανῶν αἱ­ρέσε­ων».

ΙΕ΄καί πά­λι στήν Ἁ­λίαρτο (21-23/10/2003) μέ θέμα: «“Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅ­τι ἐ­μοί μαθη­ταί ἐ­στέ” (Ἰ­ωάν.13, 35)».

Οἱ ὑ­πό­λοι­πες πέντε στό Προ­κό­πι.

ΙΣΤ΄(1-4/11/2004), μέ θέμα: «Ἡ αἵ­ρεση στή ζωή τῆς Ἐκκλη­σί­ας».

ΙΖ΄ (31/10-4/11/2005), μέ θέμα: «Πτυχές τῆς “Νέας Ἐποχῆς” -Ἀπειλή ἀλλοιώσε­ως τοῦ Ὀρθοδό­ξου φρονήματος ἀ­πό τό πνεῦμα τῆς “Νέας Ἐποχῆς”».

‘Η ΙΗ΄(16-19/10/2006) μέ θέμα: « »Οἱ ἐμπειρί­ες” στίς αἱ­ρέσεις καί στήν παραθρη­σκεί­α».

ΙΘ΄ (29/10 – 1/11/2007), μέ θέμα: «Ἐσωτε­ρισμός».

Η Κ΄ (3-6/11/2008), μέ θέμα: «Προ­βλήματα γύρω ἀ­πό τήν δρά­ση τῶν αἱρετι­κῶν» (Ἐλευθερία καί χρέος αὐτο­περι­φρουρήσεως.

Η ΚΑ΄πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς (2-4/11/2009), μέ θέμα: «Σύγχρονες αιρέσεις – προέλευση, εκδηλώσεις, κατανόησή τους».
  
Η ΚΒ΄πραγματοποιήθηκε στό Δημοτικό Ωδείο τής Λάρισας (1-3/11/2010), μέ θέμα: «Μορφές και εκφράσεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού».
 
(H ‘Ιστοσελίδα περιέχει γιά κατέβασμα πολλά τεύχη τού Περιοδικού » Διάλογος », τό ‘οποίο κάνει  περιγραφή δεκάδων αιρέσεων).
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s