4.«Τά νέα βιομετρικά διαβατήρια – οί νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες – τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπς »

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ 
 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
 
 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ
 
 
 
4.«Τά νέα βιομετρικά διαβατήρια – οί νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες – τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπς » Μέρος Α΄
 
 Τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τοῦ μικροτσίπ εἶναι:
·        Πρότυπο: ISO/IEC 14443 Type A/B
·        Συχνότητα:13,56 MHz
·        Τύποι μικροτσίπ (πρός τό παρόν): Memory Wired Logic Microcontroller
·         Κρυπτογράφησι: MIFARE, DES/3DES, AES, RSA, ECC
·        Ἀνάγνωσι καί γραφή (ἐπαναπρογραμματισμός)
·        Μεταφορά δεδομένων: Μέχρι 848 Kpbs (ISO/IEC)30 (30 Γιά τά τυπικά
χαρακτηριστικά τοῦ μικροτσίπ βλ. σχετικά:
– ISO Standard 7501-1, 7501-2, 7501-3, Identification cards – Machine readable travel
documents – Part 1: Machine readable passport.
– International Civil Aviation Organization, Doc 9303, 2006.
– ARENA Working Paper Series: 11/2006, Decision-making under Pressure: The
Negotiation of the Biometric Passports Regulation in the Council, Jonathan P. Aus, 25-
09-2006.)

 

Ὅσον ἀφορᾷ τήν ἐφαρμογή του στήν περίπτωση τῶν βιομετρικῶν διαβατηρίων, τό σύστημα RFID προσφέρει στούς χρῆστες του ἀρκετά πλεονεκτήματα ἔναντι τοῦ παλαιοῦ συστήματος γραμμωτοῦ κώδικα (Bar code) πού ἦλθε νά ἀντικαταστήσῃ, καθώς ἐπιτρέπει τήν ἀνάγνωσι τῶν
στοιχείων τοῦ ἐγγράφου ἀπό μεγάλη ἀπόστασι, παρέχει στόν κατασκευαστή τοῦ διαβατηρίου τή δυνατότητα ἑνός πλήθους δεδομένων πού δέν εἶναι ἀπαραιτήτως ὁρατά ἀπό τόν ἀνθρώπινο μάτι, καθώς καί τή
δυνατότητα προγραμματισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως, ἐνῷ σέ γενικές γραμμές, εἶναι ἕνα σύστημα ἀρκετά ἀνθεκτικό στίς δύσκολες κλιματολογικές συνθῆκες 31.

(31 Γενικά μέ τή χρῆσι τῶν συστημάτων RFID δέν ἀπαιτεῖται φυσική ἤ ὀπτική ἐπαφή (ἀντίθετα μέ τήν περίπτωση τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα), ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἀποθηκεύσεως μεγαλύτερου ὄγκου
πληροφοριών απ ότι στήν περίπτωση του γραμματου κώδικα, επιτρέπεται ὁ προσδιορισμός τοῦ κάθε ἀντικειμένου ξεχωριστοῦ σέ ἀντίθετα μέ τόν καθορισμό τοῦ τύπου μόνον τοῦ ἀντικειμένου πού ἔχουμε κατά τή χρῆσι τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα. Ἔτσι π.χ. σέ περίπτωσι πού ἡ ταινία (tag)
τοποθετεῖται σέ κάπου προϊόν μποροῦν νά ἀποθηκευθοῦν σ’ αὐτήν ὁ κωδικός κατασκευστοῦ, ὁ κωδικός τοῦ συγκεκριμένου εἴδους, ὁ κωδικός τοῦ συγκκεκριμένου μοντέλου. κ.ἄ.

Ὁ ἀναγνώστης (reader) διαβάζει σέ κάθε ταινία τά ἀποθηκευμένα στοιχεῖα ἀναγνωρίσεως τοῦ φορέα της (πρόσωπο ἤ πράγμα μέ τό ὁποῖο ἡ ταινία βρίσκεται σέ φυσική ἐπαφή, ὅπως π.χ. μέ τήν τοποθέτησι της σέ καταναλωτικά ἀγαθά, ἀκόμη καί στό ἀνθρώπινο σῶμα) καί ἕνα
ἀποθηκευμένο μοναδικό σειριακό ἀριθμό.

Πρόσθετες πληροφορίες πού ἀφοροῦν τόν χρόνο καί τόν τόπο τῆς ἐπικοινωνίας ἀναγνώστου καί ταινίας, κατάλληλα συνδυασμένες μεταξύ τους, ἀλλά καί μέ τυχόν πληροφορίες πού τηροῦνται σέ ἀρχεῖο δεδομένων, ἐπιτρέπουν τήν καταγραφή τῶν κινήσεων καί συνθειῶν τοῦ φορέα τῆς ταινίας, ὄταν αὐτός εἶναι πρόσωπο.
(βλ. σχετικά, Ἐ. Ἀλεξανδροπούλου-Αἰγυπτιάδου καί Ἰω. Μαυρίδη, Ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἐν ὄψει τῆς ἐφαρμογῆς τῆς νέας τεχνολογίας τῆς ταυτοποιήσεως μέ ραδιοσυχνότητες
(RFID) «Νομική καί Τεχνολογική προσέγγιση, Αρμ.,2007, σ.494).


Τά σήματα πού στέλνει τό RFID στό δέκτη συσχετίζονται αὐτομάτως μέ ἐγγραφές (Records) προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κατόχου τοῦ διαβατηρίου, οἱ ὁποῖες βρίσκονται ἀποθηκευμένες σέ ἀποκεντρωμένη βάσι δεδομένων στό Διαδίκτυο. Σ’ αὐτή τή βάσι δεδομένων ὑπάρχουν ἤδη τά
δακτυλικά ἀποτυπώματα ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Γνωρίζουμε ἐπίσης πώς εἶναι δυνατόν νά ὑποκλέψῃ κάποιος τά προσωπικά στοιχεῖα ἀπό τό νέο διαβατήριο, ἀλλά καί νά τά ἀλλοιώσῃ κακόβουλα, παραχαράσσοντας τήν ταυτότητα τοῦ θύματος γιά νά ἐκτελέσῃ παράνομες συναλλαγές στό ὄνομα του.
Ὁ Lucas Grunwald, ἐρευνητής τῆς γερμανικῆς ἐταιρείας DN- Systems, κατάφερε να ἀντιγράψῃ τίς πληροφορίες ἀπό τό βιομετρικό διαβατήριο σ’ ἕνα νέο τσίπ, τό ὁποῖο συμπεριφέρεται σάν διαβατήριο32
(32 Γιά τήν ἀντιγραφή καί ὑποκλοπή στοιχείων βιομετρικῶν διαβατηρίων βλ. Hackers clone radio – chip passports, New Scientist, August 2006, Will Knight.)
Προφανῶς ἀνακύπτουν ζητήματα ἰδιωτικότητος τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ἀσφαλείας, λαθρακροάσεως, ψηφιακῆς ἐνοχοποιήσεως καί ἠλεκτρικοῦ ἐγκλήματος, καθ’ ὅτι ἡ βιομηχανία RFID ὁραματίζεται ὅτι τά μικροτσίπς RFID θά ἐνσωματωθοῦν παντοῦ 33
(33Βλ. Σχετικά, Ε.Ι. Γιαννακουδάκη, Ψηφιακή Ἐνοχοποίηση – Ὑποκλοπεῖς καί Ἐπίορκοι, 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, 24-26 Ὀκτωβρίου 2006.
Ἐπίσης βλ. τοῦ ἰδίου, Ἐπίσημες καί ἀνεπίσημες
ὑποκλοπές τηλεφωνημάτων, Ἐνημερωτικό Δελτίο ΕΠΥ, Τεῦχος 104, σ.26-29, 2006.

Ἐπειδή τό περιεχόμενο τῆς ταινίας (tag) RFID μπορεῖ νά εἶναι προσβάσιμο ἀπό τρίτους ἀναγνῶστες (readers) χωρίς ὁ φορέας τῆς ταινίας νά τό γνωρίζῃ, δημιουργοῦνται σημαντικά προβλήματα πού ἀφοροῦν τήν προστασία τῆς ἰδιωτικότητος τοῦ φορέα τῆς ταινίας.
Ἐπί πλέον ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἀλλοιώσεως τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν RFID καί ἡ χρήσι πλαστῶν ταινιῶν. Ὁρισμένες ἀπό τίς τεχνικές ἐπιθέσων, πού μέχρι σήμερα ἔχουν ἐντοπισθῇ, κατά συστημάτων RFID καί οἱ ὁποῖες, ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τή δημιουργία προβλημάτων ἀσφαλείας καί ἰδιωτικότητος εἶναι:
-ἡ κρυφή σάρωσι τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν RFID
-ἡ κρυφή πρακολούθηση τῶν κινήσεων τοῦ φορέα τῆς ταινίας ἀπό μή
ἐξουδιοδοτημένα μέρη.
-ἡ κρυφή ἀπογραφή τῶν καταναλωτῶν προτιμήσεων καί συνηθειῶν μέσῳ
συνδυαστικῆς ταυτοποιήσεως ἀγαθοῦ (μέ ἐνσωματωμένη ταινία RFID) καί κατόχου, μέ ἀποτέλεσμα νά μποροῦν νά ἐξαχθοῦν συμπεράσματα πού ἀφοροῦν ὄχι μόνον τήν «ἀνώδυνη» καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ἀτόμου, ἀλλά ἀκόμη καί εὐαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, ὅπως τήν κατάσταση τῆς ὑγείας του.
-ἡ ἀντιγραφή, ἡ μεταβολή και ἡ ἀναπαραγωγή τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν ἀπό εἰδικές συσκευές (βλ. Ἐ. Ἀλεξανδοπούλου-Αἰγυπτιάδου και Ἰω. Μαυρίδη, ἐ.,ἀ., σ. 497-
498).
4.«Τά νέα βιομετρικά διαβατήρια – οἱ νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες – τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπς » Μέρος Β΄

Οἱ συσκευές RFID χρησιμοποιοῦνται ἤδη εὐρύτα γιά τή σήμανσι ἀγαθῶν, γιά τή διαχείρισι τροφοδοσιῶν καί ἀποθηκῶν, γιά τήν πρόσβασι σέ κτήρια (Entrance cards), για τήν ἀκινητοποίησι αὐτοκινήτων, γιά τήν πληρωμή διοδίων, γιά τή διευκόλυνσι,λειτουργίας τῶν βιβλιοθηκῶν, γιά ἐπίσημα ἔγγραφα (διαβατήρια, ἄλλα ταξιδιωτικά ἔγγραφα), γιά τά κινητά τηλέφωνα, γιά τόν ἀθλητισμό, ἐνῷ παράλληλα ἔχουν ἐμφυτευθῆ σέ ἑκατομμύρια ζῶα σ’ ὅλο τόν κόσμο (αὐτό ἤδη γίνεται στή Κρήτη γιά τήν καταγραφή βοειδῶν καί αἰγοπροβάτων), καθώς καί γιά τήν
παρακολούθηση μαθητῶν (π.χ. μέ τόν εἰδικό RFID τῆς ἐταιρείας Verichip πού ἔχει τό μέγεθος ἑνός κόκκου ρυζιοῦ)34 (34 Βλ. εἰδικότερα, Ἐ. Ἀλεξανδροπούλου-Αἰγυπτιάδου καί Ἰω. Μαυρίδη, ἔ.,ἀ., σ. 495-497.
Σήμερα οἱ διαστάσεις τοῦ μικροτέρου μικροτσίπ (τοῦ Hitachi mu – chip) 0,4 χιλιοστόμετρα Χ 0,4 εἶναι πλέον ξεπερασμένες. Τό νέο RFID τσίπ εἶνια μόλις 0,05 χιλιοστόμετρα Χ 0,05 χιλιοστόμετρα, δηλαδή 60 περίπου φορές μικρότερο. Ἔχει 128-bit ROM γιά ἐναποθήκευσι τοῦ μοναδικοῦ 38ψηφίου ἀριθμοῦ, ὄπως καί τό προηγούμενο του. Εἶναι τό λεγόμενο RFID
“Powder”, δηλαδή RFID σκόνη, πούδρα.)
Διαπιστώθηκε ὅτι οἱ ἐναλλαγές τῆς θερμοκρασίας τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἀποτελοῦν τήν πλέον κατάλληλη προϋπόθεσι γιά τή λειτουργία τοῦ ἐπαναφορτιζόμενου κυκλώματος τοῦ ἐμφυτευομένου μικροτσίπ.
Δύο θέσεις εἶναι οἱ πλέον κατάλληλες: ἡ βασική θέσι εἶναι στό μέτωπο, ἀκριβῶς κάτω ἀπό τή γραμμή τῶν μαλλιῶν, καί ἐναλλακτική θέσι εἶναι στή ράχι τοῦ χεριοῦ. Σ’ αὐτές τίς θέσεις οἱ ἀλλαγές τῆς θερμοκρασίας εἶναι γρήγορες καί ἀπότομες. Σέ περίπτωση πού σπάσει ὅμως ἡ eξωτερική γυάλινη eπιφάνεια το υποδορίου μικροτσίπ, ἡ μπαταρία λιθίου πού διαθέτει ἐσωτερικά, ἄν ἔλθῃ σ’ ἐπαφή μέ τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό μπορεῖ νά προκαλέσῃ σοβαρά ἔλκη καί ὀδυνηρές πληγές….
Ἐπίσης παρατηρήθηκε ὄτι ἡ συχνότητα τοῦ τσιπ ἔχει μεγάλη ἐπίδρασι στήν συμπεριφορά, ἀφοῦ ἕνα ἐκπεμπόμενο σῆμα εἶναι σέ θέσι νά ἐπηρεάσῃ συγκεκριμένες περιοχές τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁπότε ὑπάρχει ἡ δυνατότης νά αὐξηθῇ ἤ νά ἐλλατωθῇ ἡ ἔκρισι τῆς ἀδρεναλίνης καί, ἐπίσης, μέσῳ τῆς ὑποφύσεως νά μεταβληθῇ ἡ σεξουαλική συπμεριφορά, δηλαδή νά
δημιουργηθῇ ἕνα μέσο ἐλέγχου τῶν γεννήσεων.
Ἔτσι χρησιμοποιήθηκαν μικροτσίπς γιά τούς ἡμικρανιακακούς πονοκεφάλλους, γιά τήν τροποποίηση τῆς συμπεριφορᾶς, ἔξαρσι, κατάπτωσι, γιά διεγερτικά ἤ κατευναστικά τῆς
σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς35
(35 Γιά τό θέμα βλ. εἰδικώτερα: – Gadzheva, Maya, Getting Chipped: To Ban or not to Ban,
Information & Communications Technology Law, vol.16, No 3, pp. 217-231, 2007.
– International Commission on Non- lonizing radiation Protection, Possible Health Risks to the General Public from the Use of Security and Similar Devices, 2002.
– Locquenghien, Kerstin von, On the Potential Social Impact of RFID- Containing Everyday Objects, Science, Technology & Innovation Studies, vol. 2 pp. 57- 78, 3006.
– McKinlay, Alastair, Emerging EMF Technologies Action on Possible Health Risks, Ann. Telecommun, vol. 63, pp 5-9, 2008.
– Trocchia, Philip J., Ainscough, Thomas L., Characterizing Consumer Concerns about Identification Technology, International Journal of retail & Distribution Management, vol. 34, No 8, pp. 609-620, 2006.
– Ward, Matt, Kraneburg, Rog van, RFID: Frequency, standards, adoption and innovation, JISC Technology and Standards Watch, pp. 1-36.
Ἐπίσης πρβλ. τίς σχετικές ἀναφορές στούς Fusaro καί McGinity, ἀνωτ. Σ.96-97, σημ. 29, μέ περαιτέρω παραπομπές).

Πιθανόν μία ἀνεξέλεγκτη ἤ ἐλεγχόμενη (!) ἐπέμβασι στό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων πού χρησιμοποιεῖ τό RFID θά μπορῇ νά προκαλέσῃ μαζικούς ἤ συγκεκριμένου τύπου θανάτους η ἀκόμη καί τόν ἀφανισμό συγκεκριμένων ἀνθρώπων ἤ πληθυσμιακῶν ὁμάδων…

Πάντως, τό κίνητρο γιά νά στραφῇ ἡ προσοχή ὅλων σ’ἕνα τσίπ ταυτοποιήσεως ἦταν ἡ ἰδέα τῆς ἀνερεύσεως χαμένων παιδιῶν (ἀπαγωγές ὁμηρίες, ἐκβιασμοί).
συνεχίζεται ……
Β΄μέρος σελίδες 93 -106
4.Τά νέα βιομετρικά διαβατήρια – οἱ νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες –τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπς
(σελ. 93 -106)

Παράλληλα, ἡ ραγδαία τεχνολογική πρόοδος πού συντελέσθηκε στόν τομέα τῶν Η/Υ , κυρίως γιά τήνκαταπολέμησι τῆς τρομοκρατίας, (βλ. τά τρομοκρατικά κτυπήματα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στήν Νέα Ὑόρκη καί τήν Οὐάσιγκτον τῶν ΗΠΑ κ.ἄ.) ὁδήγησε στήν ἀντικατάστασι τῶν
συμβατικῶν διαβατηρίων ὅλων τῶν πολιτῶν τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπό νέα, ψηφιακοῦ τύπου διαβατήρια, τά ὁποία ἐνσωματώνουν εἰδικό μικροτσίπ πού περιέχει ὁλοκληρωμένωνα κυκλώματα ὑψηλής κλίμακος VLSI (Very Large Scale Intergration) 26 (26 Τά Εὐραπαϊκά διαβατήρια εἶναι σχεδιασμένα νά ἔχουν ψηφιακή ἀπεικόνισι καί σκαναρισμένο δακτυλικό ἀποτύπωμα τοποθετημένα στόν αὐτόματο τσιπ. Αὑτός ὁ συνδιασμός τῶν βιομετρικῶν σκοπεύει νά δημουργήσῃ ἕνα ἀπαράμιλο ἐπίπεδο ἀσφαλείας καί προστασίας κατά πλαστῶν καί
ψευδῶν ταυτοτήτων. Σήμερα, τό Βρετανιό βιομετρικό διαβατήριο χρησιμοποιεῖ μόνο ψηφιακή ἀπεικόνισι καί ὄχι δακτυλικό ἀποτυπώματα΄ ὡστόστο αὐτό εἶναι ὑπό ἐξέταση ἀπό τήν Ὑπηρεσία Διαβατηρίων τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Τά Γερμανικά διαβατήρια πού τυπώθηκαν μετά τήν 1-11-2007, περιέχουν δύο δακτυλικά ἀποτυπώματα, ἕνα ἀπό κάθε χέρι, ἐκτός ἀπό τήν ψηφιακή φωτογραφία.) Τό Ὑπουργείο Δημοσίας Τάξεως ἀνακοίνωσε στίς 29 Αὐγούστου 2006 ὅτι ἡ Ἑλλάδα ξεκίνησε τήν ἔκδοσι νέως ἠλεκτρονικῶν διαβατηρίων27 (27 Σύμφωνα μέ τήν ὑπουργική
ἀπόφασι 3021/22/10 (ΦΕΚ 932Β΄/6-7-2005) «Δικαιολογητικά καί διαδικασία ἔκδοσης, τύπος καί περιεχόμενο ἐνδείξεων διαβατηρίου» καί τό Προεδρικό διάταγμα 126/2005 (ΦΕΚ 181 Α΄/21-7- 2005) «Ἵδρυσι Διεύθυνσης Διαβατηρίων καί ἄλλες διατάξεις». Ἡ ἀνωτέρω ὑπουργική ἀπόφασι τροποποιήθηκε ἀπό τίς ὑπουργικές ἀποφάσεις 3021/22/10-δ΄/8.12.2005 καί 3021/22/10-στ΄ (ΦΕΚ 1503 Β΄/17-8-2007). Προηγήθηκαν ὁ κανονισμός (ΕΚ)2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς
13ης Δεκεμβρίου 2004 (ΕΕL385/29-12-2004)«σχετικά μέ τήν καθιέρωση προτύπων γιά τά χρακτηριστικά ἀσφαλείας και τή χρήση βιομετρικῶν στοιχείων στά διαβατήρια και τά ταξιδιωτικά ἔγγραφα τῶν κρατῶν μελῶν», ὁ ὁποῖος καθόριζε «ἀποκλειστικά καί μόνο τίς μή ἀπόρρητες
προδιαγραφές» (ἐκτίμησι (5) Κανονισμοῦ), καί ἡ ἀπόφασι τῆς Ἐπιτροπῆς C(2005) 409 ΤΕΛΙΚΟ της 28ης Φεβρουαρίου 2005 «γιά τη θέσπιση τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν γιά τά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί τή χρήση βιομετρικῶν στοιχείων στά διαβατήρια καί τά ταξιδιωτικά ἔγγραφα τῶν κρατῶν μελῶν», ἡ ὁποία θέσπιζε τίς τεχνικές προδιαγραφές γιά τήν ἐνσωμάτωσι τῆς εἰκόνος τοῦ προσώπου. Στίς 28 Ἰουνίου 2006 ἡ Ἐπιτροπή ἐξέδωσε τήν ἀπόφασι Ε(2006) 2009 ΤΕΛΙΚΟ γιά τό ἴδιο θέμα. Στό παράρτημα της (σ.3-11) περιγράφονται οἱ ἐπί πλέον τεχνικές προδιαγραφές γιά την ἐνσωμάτωσι τῆς εἰκόνος τοῦ προσώπου (βλ. ἐκτίμησι (4) καί γιά τήν ἀποθήκευσι καί τήν προστασία τῶν ἀπαιτούμενων δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων (βλ. ἐκτίμησι (2)).
Οἱ περιγραφόμενες λύσεις γιά διαβατήρια Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ ἐνσωματωμένα ὁοκληρωμένα κυκλώματα βασίζοτναι στά διεθνῆ πρότυπα, ἰδίως πρότυπα ISO καί συστάσεις ICAO ( International Civil Aviation Organisation- Διεθνής Ὀργανισμός Πολιτικῆς Ἀεροπορίας) γιά τά μηχαναγνώσιμα ταξιδιωτικά ἔγγραφα (Marketing Readable Travel
Documents) καί περιλαμβάνουν:
-Προδιαγραφές γιά βιομετρικά ἀναγνωστικά στοιχεια: πρόσωπο καί δακτυλικά ἀποτυπώματα.
– Μέσο αποθηκεύσεως  (ὁλοκληρωμένο κύκλωμα)
-Λογική διάρθωσι δεδομένων στό ὁλοκληρωμένο κύκλωμα
-Προδιαγραφές ἀσφαλείας τῶν ἀποθηκευμένων σέ ψηφιακή μορφή δεδομένων στό ὁλοκληρωμένο κύκλωμα
-Ἔλεγχος συμμορφώσεως ὁλοκληρωμένου κυκλώματος και ἐφαρμογῶν
– Συμμόρφωσι RF μέ ἄλλα ἠλεκτρονικά ταξιδιωτικά ἔγγραφα (βλ. ἀνωτ., σ. 3). , τά ὁποῖα περιλαμβάνουν βιομετρικά δεδομένα (ψηφιακή φωτογραφία προσώπου, ὔψος, ἴριδα ματιοῦ κ.ἄ.).
Ἀρκετά δεδομένα πού ἔχουν σχέσι μέ τόν κάτοχο τοῦ βιομετρικοῦ διαβατηρίου δέν ἐμφανίζονται στό διαβατήριο (π.χ. δακτυλικά ἀποτυπώματα), ἀλλ’ ὑπάρχουν καταγεγραμμένα στήν σχετική μέ
τά διαβατήρια βάσι δεδομένων πού τηρεῖ ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία. Τήν ἀποκλειστική εὐθύνη ἐκδόσεως τῶν διαβατηρίων ἔχει ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία , ἡ ὁποία προμηθεύτηκε τά σχετικ μηχανήματα καί ὑλικό ἀπό την ἰαπωνική ἐταιρία Toppan ὑπογράφοντας σύμβασι μέ διάρκεια
ἰσχύος μέχρι τόν Ἀπρίλιοι τοῦ 2015.
Τά δεδομένα στό μικροτσίπ τοῦ νέου διαβατηρίουυυ εἶναι κρυπτογραφημένα καί τό κλειδί εἶναι τυπωμένο στό διαβατηριο28 (28 Τεχνικές κρυπτογραφήσεως γιά βιομετρικά χαρακτηριστικά βλ. στό
Tech and Trends, June 22, 2007’ vol. 29 Issue 25’ p. 25, in print issue. Εὐρύτερα στοιχεῖα περί τῆς κρυπτογραφήσεως σ’ ὅλους τούς τομεῖς βλ. Schneier, Bruce, “ Applied cryptography: products, algorithms and source code in C.” , John Wiley & Sons, New York 1994.
Ἐπίσης βλ. D. R. Stinson, “ Cryptography, Theory and Practice” , CRC Press, Inc., 2002.).
Γιά τήν ἀνάγνωσι καί τόν ἔλεγχο τῶν βιομετρικῶν διαβατηρίων ἀπαιτεῖται ἡ ἐγκατάστασι καί ἡ χρῆσι πομποδεκτῶν πού λειτρουγοῦν μέ βᾶσι τό σύστημα ἀσυρμάτου ἀναγνωρίσεως ἀντικειμένων, τό ὁποῖο φέρει τήν ὀνομασία RFID (Radio Frequency Identification) πού στά ἑλληνικά ἀποδίδεται ὡς «ταυτοποίησι μέσῳ ραδιοσυχνοτήτων».
Ὡς πρός τά τεχνικά του χαρακτηριστικά, τό συγκεκριμένο σύστημα ἀποτελεῖται ἀπό ταινίες (Tags), κεραῖες (Access points), ἀναγνῶστες (Readers), κωδικοποιητές (Tag encoders), λογισμικό ἐφαρμογῶν καί ὑπολογιστή – ἐξυπηρετητή (Host computer).
Οἱ πομποδέκτες RFID εἶναι μικροσκοπικές συσκευές πού δέχονται καί στέλνουν πληροφορίες ἀσύρματα χωρίς τή χρῆσι μπαταρίας. Ἐνεργοποιοῦνται δηλαδή ἀπό τά σήματα πού δέχονται.
Ὅταν ἕνας πομποδέκτης RFID τίθεται σέ λειτουργία δέχεται σήματα τά ὁποῖα ἐπεξεργάζεται, ἐπανακωδικοποιεῖ καί ἀποστέλλει πίσω στήν πηγή τῶν σημάτων αὐτῶν29». (29 Γιά τούς πομποδέκτες RFID βλ. ἀναλυτικά:
– ARTICLE 29 Data Protection Working Party. Working documents on data protection issues related to RFID technology. EU 10107/05/ENWP 105, January 2005.
– Jerry Brito, Relax, don’ t do it: Why RFID privacy concerns are exaggerated and legislations is premature, UCLA Journal of Law and Technology, 8 (2), Fail 2004.
– A. Cerino and W. P. Walsh, Research and application of radio frequency identification (RFID) technology to enhance aviation security, National Aerospace and Electronics Conference NAECON 2000, p. 127-135, 2000.
– Christian Floerkemeier and Matthias Lampe, Issues with RFID usage in ubiquitous computing applications, Pervasive Computing, vol. 3001 of Lecture Notes in Computer Science, p.p. 188- 193, Spirng – Verlag Berlin Germany, 2004. – Roberta A. Fusaro, None of our business? Harward
Business Review, 82,(12) : 33- 38, December 2004.
– Simson Garfinkel, An RFID bill of rights, MIT Technology Review, p. 35, October 2002.
– Dirk Henrici and Paul Mulle, Tacking security and privacy issues in radio frequency identification devices, Pervasive Computing, vol. 30001 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 219- 224, Springer-Verlag Berlin Germany, 2004.
– Ari Juels, Ronald and Michael Szydlo, The blocker tag: selective blocking of RFID tags for consumer privacy, 10th ACM Conference on Computer and Communication Security, pp. 103- 11, ACM Press 2003.
– Meg McGinity, RFID: Is this game of tag fair play? Communications of the ACM, 47, (1): pp, 15- 18, 2004.
– Sanjay e. Sarma, Stephen A. Weis and Daniel W. Engels, Radio-frequency identification: Risks and challenges, RSA Cryptobytes, 6 (1), 2003.
– Aaron Weiss, Me and my shadow, ACM networker, 7 (3), pp.24-30,2003

Επόμενο άρθρο
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: