Συνοπτική Μελέτη γιά το πώς φτάσαμε στην RFID Κάρτα τού Πολίτη , Ίστορική άνασκόπηση καί τό Νομικό υπόβαθρο.

1911

Ειδικά δελτία ταυτότητας έφεραν μόνον οι αξιωματικοί τού στρατού από το 1911 (βασιλικό διάταγμα 26.2.1911). Ίσχυαν για μια πενταετία και έδιναν στον φέροντα τη δυνατότητα να πληρώνει μειωμένη τιμή σε πλοία και τρένα.

1929

 Οι αλλοδαποί εφοδιάστηκαν με δελτία ταυτοτητας από το 1929 (ν. 4310/29 και ν. 5405/32). Εκδίδονταν από το υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Αλλοδαπών.

1931

Και οι αστυνομικοί εφοδιάστηκαν με δελτία ταυτότητας από το 1931 (ν. 4971/31) «Περί οργανισμού του σώματος αστυνομίας πόλεων».

1936

Η έκδοση δελτίων ταυτότητας προβλέφθηκε για πρώτη φορά. 

1945

Ν. 87/1945 – ΦΕΚ 9/Α/12.01.1945 “περί υποχρεωτικού εφοδιασμού δια δελτίων ταυτότητος”.

‘Ο Νομος προέβλεψε γία πρώτη φορά τόν ‘ύποχρεωτικό έφοδιασμό όσων διαμένουν στήν ‘Ελλαδα – ‘ημεδαπών καί ‘αλλοδαπών μέ δελτίο ταυτότητας. Εισήγαγε την (υποχρεωτική) αναγραφή του θρησκεύματος σ’ αυτά, η οποία είχε καταρχήν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

κατεβάστε το εδώ

Nomos 87 tou 1945 peri upoxrewtikou efodiasmou tautothtwn.pdf 

1959

Άκολούθησε ή άπόφαση μέ ‘αριθμό 4897/26/13/1/20.6/11.7.1959 τού ‘Υπουργείου ‘Εσωτερικών γία ‘εφοδιασμό τών πολιτών μέ δελτίο ταυτότητας νέου τύπου.

1969

Ν.Δ 127/1969 » περί τής άποδεικτικής ίσχύος τών άστυνομικών ταυτοτήτων ».

Κατεβάστε το ‘εδώ 

Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Δ 127 ” περί τής ‘αποδεικτικής ‘ισχυος τών ‘Αστυνομικών Ταυτοτήτων ” – ΦΕΚ 29/Α/18.02.1969.   

1981

‘Υπ.’αριθμ. 8200/0-6 ‘Υπουργική ‘απόφαση, » περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ”. ΦΕΚ 392/Β τής 6ης Ίουλίου 1981.

Κατεβάστε το ‘εδώ

 ‘Υπουργική ‘Απόφαση 8200/0-6 – ΦΕΚ 392/Β/06.07.1981 ” περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ”. 

  

1986 – ΕΚΑΜ (‘Ενιαίος Κωδικός ‘Αριθμός Μητρώου)

 ‘Ο Νόμος 1599/1986 ” Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις ” τής 10ης Ίουνίου 1986

Καθορίζεται ή υποχρέωση έκδοσης δελτίου άπό τό δωδέκατο έτος(άρθρο1.1)

Τά νέα δελτία ταύτοτητος ‘εκδίδονται άπό τίς Νομαρχίες καί όχι από τά άστυνομικά τμήματα. (άρθρο 1.2)

Καθιερώνεται Ένιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) γία κάθε Έλληνα Πολίτη. (άρθρο 2.1). ‘Ο ΕΚΑΜ θά είναι 13ψήφιος καί ισόβιος αφού τά ψηφία πού θά τόν ’αποτελoύν δέν ‘αλλάζουν. (‘αρθρο 2.3). ‘Ο ΕΚΑΜ θά ‘αποτελεί μία πολυ-ταυτότητα, άφού θά περιέχονται σέ αυτόν καί θά ένοποιηθούν : 1. τό δελτίο άστυνομικής ταυτότητας, 2. τό έκλογικό βιβλιαριο (Ε.Ε.Α – ειδικός έκλογικός άριθμός πλέον), 3. τό διαβατήριο, 4. τό άσφαλιστικό βιβλιάριο (Α.Μ.Κ.Α – άριθμός μητρώου κοινωνικής άσφάλισης πλέον), 5. τό φορολογικό μητρώο (Α.Φ.Μ – άριθμός φορολογικού μητρώου πλέον), 6. άδεια ίκανότητας όδηγού (δίπλωμα όδήγησης). (άρθρο 2.4)

Ή άναγραφή τού θρησκεύματος είναι προαιρετική, επιτρέπεται  μόνον «εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο» (άρθρο 3.2).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

Είναι λοιπόν προφανές ότι ή νέα Κάρτα τού Πολίτη βασίζεται άκριβώς πάνω σ’ αυτόν τόν Νόμο 1599/1986, (πού τόσα χρόνια έμενε άνενεργός λόγω τών άντιδράσεων χιλάδων άνθρώπων καί τής άντικατάστασης του μέ τόν νόμο 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’)  πού καταργούσε προσωρινά τήν θέσπιση τού ΕΚΑΜ).

Κατεβάστε το ‘εδώ 

EKAM (‘Ενιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου) – Νόμος 1599/1986 ” Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις ” – ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986.

1991 – Προσωρινή κατάργηση τού ΕΚΑΜ

Νόμος 1988/1991. Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’)  ” Σχεσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί ‘αλλες διατάξεις.

‘Επανέρχεται ή ύποχρεωτική άναγραφή τού Θρησκέυματος.

Καταργούνται τά άρθρα 2 καί 5 τού ν. 1599/1986, γιά καθιέρωση Ένιαίου Κωδικού Άριθμού Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.).

Θεσπίζεται ή προαιρετική άναγραφή (Δ.Ι.Ο.Σ) Δωρητής Ίστών καί Όργάνων Σώματος.

Ο τροποποιητικός ν. 1988/1991 (άρθρο 3 §2 εδ. α΄) κατέστησε και πάλι την αναγραφή του θρησκεύματος υποχρεωτική, ενώ ταυτόχρονα μετέθεσε το όριο ηλικίας για την έκδοση ταυτότητας στα δέκα τέσσερα έτη.

Κατεβάστε το ‘εδώ

Νόμος 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) ” Σχεσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί ‘αλλες διατάξεις ” (ΕΚΑΜ) – ΦΕΚ 189/Α/10.12.1991.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι σχετικοί με την έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων προαναφερθέντες νόμοι 1599/1986 και 1988/1991 ουδέποτε εφαρμόστηκαν στην πράξη, καθώς μέχρι σήμερα συνεχίζουν να εκδίδονται τα παλαιού τύπου δελτία ταυτότητας βάσει του Ν.Δ. 127/1969 το άρθρο 2, στοιχείο 20 του οποίου προβλέπει την (υποχρεωτική) αναγραφή του θρησκεύματος.

1992 – Ή ταυτότητα γίνεται Ήλεκτρονική Κάρτα

‘Υπουργική ‘απόφαση 21385.1246 . Καθορισμός τύπου καί προδιαγραφών δελτίου Ταυτότητος – ΦΕΚ 421/B/02.07.1992. Καθορισμός νέου τύπου δελτίου ταυτότητος. Θά είναι πλαστικοποιημένη κάρτα μέ λευκή μαγνητική λουρίδα, προοριζόμενη νά χρησιμοποιηθεί γία μηχανική όπτική άναγνωριση.(άρθρο 1)

κατεβάστε το΄εδώ

‘Υπουργική ‘απόφαση 21385.11246 – Καθορισμός τύπου καί προδιαγραφών δελτίου Ταυτότητος – ΦΕΚ 421/B/02.07.1992.

1997

Η συλλογή των στοιχείων, η αρχειοθέτηση και καταγραφή τους μεταξύ άλλων και στο, για κάθε νόμιμη χρήση επιδεικνυόμενο, δελτίο ταυτότητας και η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών εμπίπτει παράλληλα και στο ν. 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος καταρτίστηκε, αφού λήφθηκαν υπόψη τόσο η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2068/1991), όσο και η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24.10.1995. Με το νόμο αυτό προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και απαγορεύτηκε καταρχήν – με περιοριστικά αναφερόμενες εξαιρέσεις – η επεξεργασία «ευαίσθητων» δεδομένων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

2008 – ΑΜΚΑ (Άριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης)

Σύμφωνα μέ τόν Νόμο 3655/2008 (άρθρο 153) – ΦΕΚ 58/Α/03.04.2008

1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 384/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, πρόστιμα, υπέρ του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επιπλέον στους Ασφαλιστικούς Φορείς δεν αποδίδεται η συμμετοχή του Κράτους για νέους ασφαλισμένους που δεν διαθέτουν ενημερωμένα μητρώα ασφαλισμένων με ΑΜΚΑ.

6. Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου, ο οποίος τηρείται στα μηχανογραφικά μητρώα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ, σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μίας πενταετίας.

Αυτός ό νόμος ήρθε νά συμπληρώσει τούς :

1.Νόμο 2084/1992  (‘αρθρο 64) ” ‘Αναμόρφωση τής Κοινωνικής ‘Ασφάλισης καί άλλες διατάξεις ” – ΦΕΚ 165/Α/07.10.1992, πού θέσπιζε ‘Εθνικό μητρώο άσφαλισμένων, συνταξιούχων καί έργοδοτών.

2. Νόμο 2556/1997 (άρθρο 20.8) – ΦΕΚ 270/Α/24.12.1997, πού συμπλήρωσε μέ τό άρθρο 20.8 τόν 2084/1992.

3. Νόμο 2676/1999 (άρθρο 39) – ΦΕΚ 1/Α/05.01.1999, περί τής δήλωσης τών άτομικών στοιχείων τών άσφαλισμένων καί τής άνάθεσης ‘επεξεργασίας τους στό Κέντρο Ήλεκτρονικού ‘Υπολογιστή Κοινωνικών ύπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ).

4. Νόμο 3518/2006 (άρθρο 62.8) – ΦΕΚ 272/Α/21.12.2006, πού όρίζει ότι από τό 2008 καθίσταται υποχρεωτική ‘η άναγραφή τού ΑΜΚΑ σέ όλα τά συνταγολόγια καί βιβλιάρια υγίειας όλων τών άσφαλισμένων.

Κατεβάστε όλους τούς νόμους γία τόν ΑΜΚΑ εδώ

ΑΜΚΑ (Άριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης) – Άρθρο 153, Νόμος 3655/2008 ” Διοικητική καί όργανωτική μεταρρύθμιση τού Συστήματος Κοινωνικής Άσφάλισης καί λοιπές άσφαλιστικές διατάξεις – ΦΕΚ 58/Α/03.04.2008.

                                     (συνεχίζεται)

Επόμενο άρθρο
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: