Νομοθεσία

Νόμος γιά ‘εμφύτευση Microchip στά ζώα – 3170/2003 – ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003

‘Επανέρχεται καί ‘επεκτείνεται μέ αυστηρότατες ποινές στούς παραβάτες, η ‘ηλεκτρονική σήμανση (‘εμφύτευση Microchip) σέ κατοικίδια ζώα καί ‘αδέσποτα. Δημιουργείται Διαδικτυακή ‘Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης καί καταγραφής των ζώων συντροφιάς ‘αλλά και των ιδιοκτητών τους. !!!

Άφαιρέσεις ‘ιστών καί ‘οργάνων χωρίς τήν βούληση τού ‘ατόμου !!! – Νόμος 1383 – ΦΕΚ 106 5-8-1983

Γινόμαστε όλοι δότες οργάνων, σύμφωνα με τό νέο προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις!!!

Συνοπτική Μελέτη γιά το πώς φτάσαμε στην RFID Κάρτα τού Πολίτη , Ίστορική άνασκόπηση καί τό Νομικό υπόβαθρο.

ΑΜΚΑ (Άριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης) – Άρθρο 153, Νόμος 3655/2008 ” Διοικητική καί όργανωτική μεταρρύθμιση τού Συστήματος Κοινωνικής Άσφάλισης καί λοιπές άσφαλιστικές διατάξεις – ΦΕΚ 58/Α/03.04.2008.

ΑΜΚΑ

EKAM (‘Ενιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου) – Νόμος 1599/1986 ” Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις ” – ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986.

Συμβούλιο της Επικρατείας : Η καθιέρωση του ΑΦΜ δεν προσβάλλει την θρησκευτική ελευθερία, ούτε καθιστά τούς πολίτες αριθμούς.

Τράπεζα DNA στην ΕΛ.ΑΣ. και πρόσβαση των ΗΠΑ στα δεδομένα της. Ανεξέλεγκτο γενετικό φακέλωμα.

‘Υπουργική ‘απόφαση 21385.11246 – Καθορισμός τύπου καί προδιαγραφών δελτίου Ταυτότητος – ΦΕΚ 421/B/02.07.1992.

Συνθήκη Σένγκεν – Νόμος Προστασίας τού ‘ατόμου ‘από τήν ‘επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – 2472/1997 – ΦΕΚ 50/Α/10-4-1997

Καταργήθηκε η βίζα γία ‘Αλβανούς καί Βόσνιους μέ τό νέο Βιομετρικό Διαβατήριο.

Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός Στήριξης – Σύμβαση Δανειακής διευκόλυνσης – ‘Η ” Σύμβαση” – 20 Μαίου 2010

Τό Μνημόνιο – ‘Ο Μηχανισμός στήριξης τής ‘Ελληνικής οίκονομίας – Νόμος 3845 – ΦΕΚ 65/Α/6-5-2010 – Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Δικηγορικός Σύλλογος Άθηνών (ΔΣΑ) – Τό άρθρο 14 παράγραφος 5 τού Μνημονίου, παραδίδει μέ μιά ύπογραφή τήν έθνική μας κυριαρχία. Η δανειακή σύμβαση είναι ΕΚΝΟΜΗ.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – Συνοπτική μελέτη στήν ‘ιστορία καί στις ‘αναθεωρήσεις του.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 27ης Μαίου 2008 – ΦΕΚ 120/Α/27.6.2008 – Η’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 6ης ‘Απριλίου 2001 – ΦΕΚ 85/Α/18.4.2001 – Ζ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – ‘Αναθεώρηση τής 6ης Μαρτιόυ 1986 – ΦΕΚ 23/Α/14.3.1986 – ΣΤ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 7ης Ίουνίου 1975 – ΦΕΚ 111/Α/9.6.1975 – Ε’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 4ης ‘Οκτωβρίου 1973 – Προεδρικό Διάταγμα 370 – ΦΕΚ 266/Α/4.10.1973.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 12ης Νοεμβρίου 1968 – ΦΕΚ 267/Α/15.11.1968.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 21ης Δεκεμβρίου 1951 – ΦΕΚ 1/Α/1.1.1952 – Δ’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 3ης ‘Ιουνίου 1927 – ΦΕΚ 107/Α/3.6.1927.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 11ης Σεπτεμβρίου 1926 – ΦΕΚ 334/Α/25.9.1926.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 23ης Μαίου 1911– ΦΕΚ 127/Α/1.6.1911 – Β’ ‘Αναθεωρητική Βουλή τών Έλλήνων.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 17ης Νοεμβρίου 1864 – ΦΕΚ 48/A/17.11.1864.

Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας – τής 18ης Μαρτίου 1844 – ΦΕΚ /5/A/18.3.1844.

Νόμος τής ‘Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τής Έλλαδος – Β’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Αστρος Κυνουρίας – 13η ‘Απριλίου 1823

Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος – Α’ ‘Εθνική Συνέλευσις – ‘Επίδαυρος 1η ‘Ιανουαρίου 1822.

Νόμος 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων τού ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) ” Σχεσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί ‘αλλες διατάξεις ” (ΕΚΑΜ) – ΦΕΚ 189/Α/10.12.1991.

‘Υπουργική ‘Απόφαση 8200/0-6 – ΦΕΚ 392/Β/6.7.1981 ” περί έφοδιασμού τών ‘Ελλήνων πολιτών διά δελτίου Ταυτότητος ”

Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Δ 127 ” περί τής ‘αποδεικτικής ‘ισχυος τών ‘Αστυνομικών Ταυτοτήτων ” – ΦΕΚ 29/Α/18-2-1969

Με φάρμακο πού δίνεται σε ζώα, θά εκτελούνται θανατοποινίτες στίς ΗΠΑ. !!!

Άντιρατσιστικό νομοσχέδιο ή ποινικοποίηση και λογοκρισία τής ‘ελεύθερης έκφρασης γνώμης;

ΕΚΤΑΚΤΟ – Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη (RFID).

‘Ακόμα πιό κοντά στήν Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς ‘άλλες ‘Ηλεκτρονικές Κάρτες. Κατατέθηκε σέ ”Δημόσια Διαβούλευση” τό Σχέδιο Νόμου γιά τήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μετά τις αντιδράσεις τού κόσμου, προσπαθούν να φέρουν την Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς άλλες Ηλεκτρονικές κάρτες με ύπουλο τρόπο.

Το απόρρητο των επικοινωνιών δεν ισχύει στο Διαδίκτυο. ‘Ακόμη μία ”δημοκρατική” γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου. Τα ιστολόγια δεν καλύπτονται από το συνταγματικό απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας, που κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος. !!!

Νομοσχέδιο γιά ‘εκμάθηση τής Τουρκικής γλώσσας στίς 3 τάξεις τού Γυμνασίου. !!! (ΦΕΚ 867/Β’/10/07.2006)

Συμβούλιο της Επικρατείας : Νόμιμο το μνημόνιο.

Δημοψήφισμα : Τι προβλέπει το Σύνταγμα. Επτά δημοψηφίσματα έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Μετά την βουλευτική ασυλία ήρθε και η αστυνομική ασυλία. Προκλητική κατάργηση του αυτόφωρου για ένστολους σε υπηρεσία.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: