Αντιδράσεις, Εγκύκλιοι για Ηλεκτρονική Κάρτα Πολίτη, άμκα, αφμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ καί ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, γία τίς Ταυτότητες καί τήν Κάρτα τού Πολίτη.

Μήνυμα ‘Ιεράς Μονής ‘Εσφιγμένου ‘Αγίου Όρους περί ΑΜΚΑ – ‘Αρνήσου τόν ΑΜΚΑ! ‘Αντιστάσου ‘από τώρα!

Πατήρ Άδριανός Σιναίτης – Λογός γία τήν Ταυτότητα, τό 666 καί τόν Αντίχριστο.

Άνοιχτή έπιστολή Ίεράς Μονής Έσφιγμένου Άγιου Όρους (20.08/02.09.1986) – Άπαράδεκτη γία κάθε Χριστιανό η νέα Ταυτότητα, τό 666 προμήνυμα τής Έλεύσεως τού Άντιχρίστου.

‘Ανακοινωθέν τής Ίεράς Συνόδου (09.03.1993) – Δέν συντρέχει λόγος γία έκδοση Ήλεκτρονικών Ταυτοτήτων – έφιαλτική άπειλή κατά τών άτομικών έλευθεριών – η άναγραφή τού Θρησκεύματος νά είναι ύποχρεωτική.

Έπιστολή Ίεράς Συνόδου τής Έκκλησίας τής Κρήτης (22.03.1993) – Ό άριθμός τού Άντίχριστου σάν κωδικός γιά τίς Ταυτότητες θεωρείται παντελώς άπαράδεκτος – ένα νέο είδος φακελώματος – προβληματική η προαιρετική άναγραφή τής πίστεως.

Άνακοίνωση Ίεράς Κοινότητος Άγίου Όρους (05/18.03.1993) – Καλεί τόν Έλληνικό λαό νά άντισταθεί στίς νέες Ήλεκτρονικές Ταυτότητες – Ήλεκτρονικό φακέλλωμα προετοιμάζει τό έδαφος γία τό μισητό καί άντίχριστο σφράγισμα τού 666.

Έγκύκλιος Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο) (20.05/02.06.1993) – Οί νέες Ταυτότητες άν δέν καταργηθεί η σκοτεινή μαγνητοταινία καί δέν άναγραφεί ύποχρεωτικά τό Θρήσκευμα, είναι προχάραγμα Άντιχρίστου.

Ύπόμνημα Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό ‘Εορτολόγιο) πρός τόν Ύπουργό Έσωτερικών (1993) – Δέν θά παραλάβουμε Ταυτότητες έφόσον φέρουν : Ήλεκτρομαγνητική λουρίδα σκοτεινού καί άγνωστου περιεχομένου, ύποπτα μυστικά σύμβολα καί δέν άναγράφεται τό Θρήσκευμα.

Άνακοίνωση Τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ Ἄθω (11/24.02.1997) – Πλήρης καί σαφής άντίθεση στή σύμβαση Σένγκεν (Schengen), ἀπώτερος σκοπὸς ή ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κατόπιν πνευματικῆς δικτατορίας – ἐπιβολὴ στὴ χώρα μας τῆς λεγόμενης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (U.P.C.) μὲ τὸ γνωστὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως : 666

Ίεραί Μοναί Άγίων Μετεώρων – Πνευματικός καί Πολιτικός Όλοκληρωτισμός – Συνθήκη Σένγκεν (13η Ίουνίου 1997).

Έγκύκλιος 2626 τής Ίεράς Συνόδου (07.04.1997) – Nὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

‘Εγκύκλιος 2641 τής Ίεράς Συνόδου (09.02.1998) – Η Συνθήκη Schengen συνδέεται άμεσα και με την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την χρήση σ΄αυτές του αριθμού 666 … θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μη δεχθούν τις νέες ταυτότητες.

Άνακοίνωση ΠΟΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων) (23.04.1998) – Άρνηση παραλαβής ήλεκτρονικών ταυτοτήτων γία λόγους συνειδήσεως.

Άνακοίνωση ΙΣΚΕ (Ίερού Συνδέσμου Κληρικών Έλλαδος) (19.6.1998) – Δήλωση άρνήσεως παραλαβής ήλεκτρονικής ταυτότητας γία λόγους συνειδήσεως.

Άπόφαση Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – Παράταξη Xρυσοστόμου) γιά τήν ‘Ηλεκτρονική Ταυτότητα – Φωνή τής Όρθοδοξίας Α.Φ.903, Μάρτιος – Απρίλιος 2000 – Άρνηση παραλαβής έναντι πάσης θυσίας. !!!

Διαμαρτυρία – Έκκληση τής Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – παράταξη Μακάριου) (09.09/22.9.2010) πρός τόν Προέδρο τής Δημοκρατίας – Άρνούμεθα νά συμμετάσχουμε στήν Ήλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΑΜΚΑ, Ήλεκτρονική Ταυτότητα, Κάρτα Πολίτη, Κάρτα φορολογούμενου), καθότι προσβάλλεται η προσωπική καί η Θρησκευτική μας Έλευθερία.

‘Ερωτήσεις – ‘Απαντήσεις γιά τόν ΑΜΚΑ – ‘Εκκλησία ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – Παράταξη Χρυσοστόμου), Περιοδικό Θηβαική Φωνή (Σεπτέμβριος – ‘Οκτώβριος 2009, Τεύχος 36).

‘Ανακοίνωση Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – παράταξη Καλλίνικου) (03.11/16.11.2010) – Δέν είναι η σφραγίδα τού Θηρίου η Κάρτα τού Πολίτη, ούτε χάνει τό Άγιο Πνεύμα όποιος τήν παραλάβει, ὑφίσταται μόνο σοβαρότατος κίνδυνος περιστολῆς τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν.

Άνακοίνωση παραπληροφόρησης συγκάληψης καί ‘εφησυχασμού τής Ίερας Συνόδου, γιά την έκδοση τής ” Κάρτας τού Πολίτη ” .

Άνακοινωθέν τής Ίερας Συνόδου, γιά την έκδοση τής ” Κάρτας τού Πολίτη ” (17.11.2010) – Συμπόρευση μέ τήν Πολιτεία, διαφήμιση τής κάρτας, άγνοια γιά τό άν ύπάρχει τό 666, σύσταση άναμονής.

ΙΝΚΑ (Γενική Όμοσπονδία Καταναλωτών Έλλαδας) – Όχι στήν ” Κάρτα τού Πολίτη ”, Όχι στήν ” Κάρτα τών συναλλαγών ”.

ΙΝΚΑ (Γενική Όμοσπονδία Καταναλωτών Έλλαδας) – ΟΧΙ στή Φοροκάρτα. ΟΧΙ στό ‘Ηλεκτρονικό Φακέλωμα καί στήν Κάρτα τού Πολίτη.

Στό Συμβούλιο τής ‘Επικρατείας κατά τού ΑΜΚΑ ‘ο Ίατρικός Σύλλογος ‘Αθηνών (ΙΣΑ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Χρήστου Παπασωτηρίου Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. ΖΗΤΗΜΑ: Επί του τιθεμένου σε δημοσία διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη).

ΕΚΤΑΚΤΟ – Άνακοίνωση παραπληροφόρησης συγκάλυψης καί ‘εφησυχασμού τής Ίερας Συνόδου, γιά την έκδοση τής ” Κάρτας τού Πολίτη ” .

ΔΙΣτυχώς επτωχεύσαμεν Άγιοι Πατέρες!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ – ΜΑΤ έναντίον έλάχιστων φιλήσυχων Χριστιανών, γιατί κρατούσαν Έλληνικη σημαία !!! Μετά τά ΙΜΙΑ τό Έλληνικό Κράτος άπαίτησε τήν ύποστολή τής Έλληνικής Σημαίας στό Κέντρο τής Άθήνας. !!!

Συνοδικά ευχολόγια για την Κάρτα του Πολίτη – Σχόλιο έφημερίδας γία τήν άπόφαση (άναμονής) τής Ίερας Συνόδου – 17 Νοεμβριου 2010.

Ό Άντίχριστος 666 βρήκε σύμμαχο τήν Δ.Ι.Σ

ΕΚΤΑΚΤΟ – Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη (RFID).

Ζητούνται ΕΛΛΗΝΕΣ αρχιερείς και μαχητές

Όταν οί ”Φύλακες” Προδίδουν – Άπίστευτος έμπαιγμός καί ”σκηνοθετημένη παράσταση” γία νά καλύψει τήν σαφή θέση ύπερ τής παραλαβής τών νέων καρτών στήν Ένημερωτική έκδήλωση στόν ΟΛΠ (Όργανισμο Λιμένος Πειραιώς), από τήν σύνοδο τών ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – Παράταξη Καλλινίκου), Τετάρτη 25.11/8.12.2010.

Όταν οί “Φύλακες” Προδίδουν (μέρος 2ο) – Άπίστευτος έμπαιγμός καί “σκηνοθετημένη παράσταση” γία νά καλύψει τήν σαφή θέση ύπερ τής παραλαβής τών νέων καρτών στήν Ένημερωτική έκδήλωση στόν ΟΛΠ (Όργανισμο Λιμένος Πειραιώς), από τήν σύνοδο τών ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο — Παράταξη Καλλινίκου), Τετάρτη 25.11/8.12.2010.

Όταν οί “Φύλακες” Προδίδουν (μέρος 3ο) – Άπίστευτος έμπαιγμός καί “σκηνοθετημένη παράσταση” γία νά καλύψει τήν σαφή θέση ύπερ τής παραλαβής τών νέων καρτών στήν Ένημερωτική έκδήλωση στόν ΟΛΠ (Όργανισμο Λιμένος Πειραιώς), από τήν σύνοδο τών ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο — Παράταξη Καλλινίκου), Τετάρτη 25.11/8.12.2010.

Άπόφαση Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – Παράταξη Καλλινίκου) γία Κάρτα τού Πολίτη – Συνεχίζεται η στάση αναμονής καί προσπάθειας συγκάληψης τού όλου θέματος, 8/21 Δεκεμβρίου 2010

‘Εμμανουήλ Καλύβα – Ταυτότητες Κληρικών καί Μοναχών χωρίς Θρήσκευμα – Ύπηκοότητα, αλλά με ΑΦΜ – ΕΚΑΜ – Ήλεκτρονικό Φακέλλωμα.

Να γιατί δεν πρέπει να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη – Αθανάσιος Π. Μαρίνης, Δικαστικός

Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε την «Κάρτα του Πολίτη» – Δημήτρης Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητής Οικονομικών του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Όλοι μπροστά από τήν Βουλή, τήν Κυριακή 6 Φεβρουαριου 2011 στίς 12 τό μεσημέρι, στήν Συγκέντρωση – Διαμαρτυρία ενάντια στήν Κάρτα τού Πολίτη.

20 Μαρτίου 2011 (1 τό μεσημέρι), Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση ενάντια στήν Κάρτα τού Πολίτη καί στό Ηλεκτρονικό φακέλλωμα.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 (3 τό μεσημέρι), ‘Αθήνα. Συγκέντρωση στό Πεδίο τού Άρεως καί πορεία πρός τή Βουλή, ενάντια στήν Κάρτα τού Πολίτη καί στό Ηλεκτρονικό φακέλλωμα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – ‘Αποκαλυπτικό βίντεο. 27 Μαρτίου 2011, Συγκέντρωση ενάντια στήν Κάρτα τού Πολίτη. Μαζικοί Αεροψεκασμοί (Chemtrails) πάνω από τούς διαδηλωτές.

Πάτρα, Σάββατο 21η Μαίου 2011 – ‘Εκδήλωση ‘αντίστασης ‘ενάντια στήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καί τήν Κάρτα τού Πολίτη.

Στάθης ‘Αδαμόπουλος – Κάρτα τού Πολίτη, εισιτήριο χωρίς ‘επιστροφή;

05.05.2011. ‘Ανακοίνωση ‘Ιεράς Κοινότητος ‘Αγίου Όρους κατά τής Κάρτας τού Πολίτη.

‘Αγρίνιο 3 ‘Ιουλίου 2011 – ‘Ενημερωτική ‘εκδήλωση γιά τήν Κάρτα τού Πολίτη.

Οί Φοροτεχνικοί προσέφυγαν στό Συμβούλιο τής ‘Επικρατείας κατά τής ”Φοροκάρτας”.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: