Πανορθόδοξες συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

Πα­νορ­θό­δο­ξες Συνδι­α­σκέψεις Εντε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκκλησι­ών καί Ιε­ρών Μητρο­πό­λε­ων, για θέ­μα­τα αιρέ­σε­ων και πα­ρα­θρησκείας.

(1988) Α’ Σεμινάριο Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

(1989) “Β’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Η πρόκληση του όφεως και το ευαγγέλιο της καινής κτίσεως”.

(1990) “Γ’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Απελευθέρωση από τι, – Γιατί;”.

(1992) “Δ’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Διαλογισμός η Προσευχή; Διαλογισμός – μια απειλή για το Ορθόδοξο φρόνημα και τον πολιτισμό μας”.

(1993) Ε’ Σεμινάριο Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : «Το φρόνημα της αστρολογίας ή το φρόνημα του Χριστού;».

(1989) Α’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: »Γε­νικό σκη­νικό τῶν αἱ­ρέσε­ων καί τῆς παραθρη­σκεί­ας».

(1990) Β’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Τό σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἡ καινή κτίσις».

(1991) Γ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν: «Ἐξωευρωπαϊκές Φουνταμενταλιστικές Τάσεις».

(1992) Δ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Σύγ­χρονες ἀ­ποκρυ­φιστικές τάσεις – ἀ­πειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνη­μα καί τόν πολιτισμό μας».

(1993) Ε’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ποιμαντική στρατη­γική γιά τήν ἀντιμε­τώπιση τῆς πνευ­ματικῆς καί πολιτιστικῆς ἀ­πειλῆς τῶν αἱ­ρέσε­ων καί τῆς παραθρη­σκε­ίας». (Σ’ αὐ­τή συντά­χθηκε ἕ­νας πρῶτος κατά­λο­γος χρι­στι­ανι­κῶν αἱρέσεων καί παραθρησκευτι­κῶν ὁ­μά­δων).

(1994) ΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Μαγε­ία – Νε­οσατανισμός».

(1995) Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : »Αἱ­ρέσεις καί Παραθρη­σκε­ία στό Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» – Κατάλογος 422 νεοφανών αιρέσων και παραθρησκευτικών ομάδων ασυμβίβαστων με την Ορθόδοξη Πίστη.

(1996) Η’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας:  «Καταστροφικές λατρεῖ­ες στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ Νομική Ἀντιμετωπισή τους».

(1997) Θ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Κοσμοθε­ωριακά Ρε­ύματα στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».

(1998) Ι’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἡ ἀ­νάγκη ὁ­ριοθε­τήσε­ως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε­ως ἔναντι τῆς προκλήσε­ως τῆς “Νέας Ἐποχῆς”­ ».

(1999) ΙΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Αιρέσεις, παραθρησκεία και νεοειδωλολατρία ως κοινωνικό πρόβλημα. Διαπιστώσεις και προοπτικαί δια μίαν ορθήν ποιμαντικήν αντιμετώπισιν”.

(2000) ΙΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Ποιμαντική αντιμετώπισις των αιρέσεων”.

(2001) ΙΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Έτοιμοι προς απολογίαν παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος”.

(2002) ΙΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Ποιμαντικοί τρόποι αντιμετωπίσεως των νεοφανών αιρέσεων”.

(2003) ΙΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ”.

(2004) ΙΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Η Αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας”.

(2005) ΙΖ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Πτυχές της Νέας Εποχής – Απειλή αλλοιώσεως του Ορθοδόξου φρονήματος από το πνεύμα της Νέας Εποχής”.

(2006) ΙΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : «Οι «εμπειρίες» στις αιρέσεις και στην παραθρησκεία ».

(2007) ΙΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: » Ἐσωτε­ρισμός ».

(2008) Κ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Προβλήματα γύρω από την δράση των αιρετικών (Ελευθερία και χρέος αυτοπεριφρουρήσεως)”.

(2009) ΚΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Σύγχρονες αιρέσεις – προέλευση, εκδηλώσεις, κατανόησή τους”.

(2010) ΚΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Μορφές και εκφράσεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού”.

(2011) ΚΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας:«Ὀρθοδοξία καί Πεντηκοστιανισμός».

(2012) ΚΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἡ ἐλπίδα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες τῶν «ἐσχατολογικῶν» αἱρέσεων».

(2013) ΚΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις».

(2014) ΚΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί
ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ».

(2015) ΚΖ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ὄψεις τοῦ συγχρόνου Ἀποκρυφισμοῦ»

(2016) ΚΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί ἀνθρώπου καί ἀνθρώπινα δικαιώματα»

(2017) ΚΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ψευδοπροφῆτες – Ψευδομεσσίες καί ἔσχατα»,

(2018) Λ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Αἱρετικές θεωρήσεις περί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων»

(2019) ΛΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Όψεις του μυστηρίου της ανομίας. Αντιτριαδικές – Αποκρυφιστικές – Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεού».

 

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: