Πανορθόδοξες συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας


Σεμινάρια Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

(1988) Α’ Σεμινάριο Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

(1989) “Β’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Η πρόκληση του όφεως και το ευαγγέλιο της καινής κτίσεως”.

(1990) “Γ’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Απελευθέρωση από τι, – Γιατί;”.

(1992) “Δ’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Διαλογισμός η Προσευχή; Διαλογισμός – μια απειλή για το Ορθόδοξο φρόνημα και τον πολιτισμό μας”.

(1993) Ε’ Σεμινάριο Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : «Το φρόνημα της αστρολογίας ή το φρόνημα του Χριστού;».


Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

Πα­νορ­θό­δο­ξες Συνδι­α­σκέψεις Εντε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκκλησι­ών καί Ιε­ρών Μητρο­πό­λε­ων, για θέ­μα­τα αιρέ­σε­ων και πα­ρα­θρησκείας.

(1989) Α’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και κοσμοθεωριών: ‘‘Γε­νικό σκη­νικό τῶν αἱ­ρέσε­ων καί τῆς παραθρη­σκεί­ας».

(1990) Β’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και κοσμοθεωριών: «Τό σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἡ καινή κτίσις».

(1991) Γ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν: «Ἐξωευρωπαϊκές Φουνταμενταλιστικές Τάσεις».

(1992) Δ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Σύγ­χρονες ἀ­ποκρυ­φιστικές τάσεις – ἀ­πειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνη­μα καί τόν πολιτισμό μας».

(1993) Ε’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ποιμαντική στρατη­γική γιά τήν ἀντιμε­τώπιση τῆς πνευ­ματικῆς καί πολιτιστικῆς ἀ­πειλῆς τῶν αἱ­ρέσε­ων καί τῆς παραθρη­σκε­ίας». (Σ’ αὐ­τή συντά­χθηκε ἕ­νας πρῶτος κατά­λο­γος χρι­στι­ανι­κῶν αἱρέσεων καί παραθρησκευτι­κῶν ὁ­μά­δων).

(1994) ΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Μαγε­ία – Νε­οσατανισμός».

(1995) Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : »Αἱ­ρέσεις καί Παραθρη­σκε­ία στό Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» – Κατάλογος 422 νεοφανών αιρέσων και παραθρησκευτικών ομάδων ασυμβίβαστων με την Ορθόδοξη Πίστη.

(1996) Η’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας:  «Καταστροφικές λατρεῖ­ες στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ Νομική Ἀντιμετωπισή τους».

(1997) Θ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Κοσμοθε­ωριακά Ρε­ύματα στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».

(1998) Ι’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἡ ἀ­νάγκη ὁ­ριοθε­τήσε­ως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε­ως ἔναντι τῆς προκλήσε­ως τῆς “Νέας Ἐποχῆς”­ ».

(1999) ΙΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Αιρέσεις, παραθρησκεία και νεοειδωλολατρία ως κοινωνικό πρόβλημα. Διαπιστώσεις και προοπτικαί δια μίαν ορθήν ποιμαντικήν αντιμετώπισιν”.

(2000) ΙΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Ποιμαντική αντιμετώπισις των αιρέσεων”.

(2001) ΙΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Έτοιμοι προς απολογίαν παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος”.

(2002) ΙΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Ποιμαντικοί τρόποι αντιμετωπίσεως των νεοφανών αιρέσεων”.

(2003) ΙΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ”.

(2004) ΙΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Η Αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας”.

(2005) ΙΖ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Πτυχές της Νέας Εποχής – Απειλή αλλοιώσεως του Ορθοδόξου φρονήματος από το πνεύμα της Νέας Εποχής”.

(2006) ΙΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : «Οι «εμπειρίες» στις αιρέσεις και στην παραθρησκεία ».

(2007) ΙΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: » Ἐσωτε­ρισμός ».

(2008) Κ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Προβλήματα γύρω από την δράση των αιρετικών (Ελευθερία και χρέος αυτοπεριφρουρήσεως)”.

(2009) ΚΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Σύγχρονες αιρέσεις – προέλευση, εκδηλώσεις, κατανόησή τους”.

(2010) ΚΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Μορφές και εκφράσεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού”.

(2011) ΚΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας:«Ὀρθοδοξία καί Πεντηκοστιανισμός».

(2012) ΚΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἡ ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες τῶν «ἐσχατολογικῶν» αἱρέσεων»

(2013) ΚΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις».

(2014) ΚΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ».

(2015) ΚΖ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ὄψεις τοῦ συγχρόνου Ἀποκρυφισμοῦ»

(2016) ΚΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί ἀνθρώπου καί ἀνθρώπινα δικαιώματα»

(2017) ΚΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ψευδοπροφῆτες – Ψευδομεσσίες καί ἔσχατα»,

(2018) Λ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Αἱρετικές θεωρήσεις περί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων»

(2019) ΛΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Όψεις του μυστηρίου της ανομίας. Αντιτριαδικές – Αποκρυφιστικές – Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεού».

(2022) ΛΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Αιρετικές θεωρήσεις, χρήσεις και μεταφράσεις της Αγίας Γραφής».


Συναντήσεις Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

(2008) Α’ Άτυπη Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών. Ιδρυτικό ψήφισμα. Σκοποί. Μέσα. Συντονισμός. Αλληλοενημέρωση και αλληλεγγύη.

(2009) Β’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

(2010) Γ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών. «Το κίνημα των Νεοπεντηκοστιανών. Ποιμαντικά και κοινωνικά προβλήματα και η αντιμετώπιση τους». Ποιμαντικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις. Συμπεράσματα. Προτάσεις. Παρατηρήσεις και εισηγήσεις προς τους πολιτειακούς και κοινωνικούς φορείς

(2011) Δ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών. «Το πρόβλημα των ‘θεραπευτικών’ λατρειών, των αποκρυφιστικών πρακτικών θεραπείας και των ψυχολατρειών. Κοινωνικά και ποιμαντικά προβλήματα». Πορίσματα, διαπιστώσεις, συμπεράσματα, προτάσεις.

(2012) Ε’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών. « Ὁ Γκουρουïσμός στίς Καταστροφικές λατρεῖες καί ἀλλοῦ: Προσωπικά- Πνευματικά- Κοινωνικά προβλήματα καί ἡ θεραπεία τους». Κοινή διαπίστωση.

(2013) ΣΤ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών: «Πρακτικοί τρόποι Ποιμαντικής, Κοινωνικής και Νομικής αντιμετώπησης των λατρειών – αιρέσεων». Πορίσματα ομάδων εργασίας.

(2014) Ζ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών: «Μελέτη πρακτικῶν τρόπων συνεργασίας Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Κοινωνικῶν φορέων γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν προβληµάτων άπό τίς καταστροφικές λατρείες. Μια γενική άνασκόπηση τοῦ Διεθνούς σκηνικοῦ». Ανακοινωθέν.

(2015) Η’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών: «Λατρεῖες – Νεοπαγανισμός – Ἐκκοσμίκευση: κίνδυνος γιά τή διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ φρονήματος». Ανακοινωθέν.

(2016) Θ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών: «Ο Φονταμενταλισμός: Πιστότητα στήν παράδοση ἤ νεωτερισμός;», Ανακοινωθέν.

(2017) Ι’ Επετειακή Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών: «Φονταμενταλιστικές τάσεις θρησκευτικῶν, παραθρησκευτικῶν λατρειῶν καὶ ἰδεολογικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ μας: παραδείγματα ἀπό τίς τοπικές Ἐκκλησίες». Ανακοινωθέν, Πορίσματα.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: