Αιρέσεις

Περιοδικά

Περιοδικό ” Παρακαταθήκη ” – Διμηνιαία έκδοση ‘ενάντια στίς Αιρέσεις καί τόν Οικουμενισμό. Τεύχη 1-77 (‘Ιούλιος/Αύγουστος 1998 – Μάρτιος/’Απρίλιος 2011).

Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ (του Διορθοδόξου Σύνδεσμου Πρωτοβουλιών Γονέων). Τεύχη 1-64 (Ιανουάριος/Απρίλιος 1994 – Απρίλιος/Ιούνιος 2011).

Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

Πα­νορ­θό­δο­ξες Συνδι­α­σκέψεις Εντε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκκλησι­ών καί Ιε­ρών Μητρο­πό­λε­ων, για θέ­μα­τα αιρέ­σε­ων και πα­ρα­θρησκείας.

“Α’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

“Β’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Η πρόκληση του όφεως και το ευαγγέλιο της καινής κτίσεως”.

“Γ’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Απελευθέρωση από τι, – Γιατί;”.

“Δ’ Σεμινάριο Πίστεως” για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : “Διαλογισμός η Προσευχή; Διαλογισμός – μια απειλή για το Ορθόδοξο φρόνημα και τον πολιτισμό μας”.

Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : Κατάλογος 422 νεοφανών αιρέσων και παραθρησκευτικών ομάδων ασυμβίβαστων με την Ορθόδοξη Πίστη.

ΙΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Αιρέσεις, παραθρησκεία και νεοειδωλολατρία ως κοινωνικό πρόβλημα. Διαπιστώσεις και προοπτικαί δια μίαν ορθήν ποιμαντικήν αντιμετώπισιν”.

ΙΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Ποιμαντική αντιμετώπισις των αιρέσεων”.

ΙΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Έτοιμοι προς απολογίαν παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος”.

ΙΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Ποιμαντικοί τρόποι αντιμετωπίσεως των νεοφανών αιρέσεων”.

ΙΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ”.

ΙΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Η Αίρεση στη ζωή της Εκκλησίας”.

ΙΖ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Πτυχές της Νέας Εποχής – Απειλή αλλοιώσεως του Ορθοδόξου φρονήματος από το πνεύμα της Νέας Εποχής”.

ΙΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Οι “εμπειρίες” στις αιρέσεις και στην παραθρησκεία”.

Κ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Προβλήματα γύρω από την δράση των αιρετικών (Ελευθερία και χρέος αυτοπεριφρουρήσεως)”.

ΚΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Σύγχρονες αιρέσεις – προέλευση, εκδηλώσεις, κατανόησή τους”.

ΚΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : ”Μορφές και εκφράσεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού”.

Νεα Εποχή, Νέα τάξη

Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης – Η ‘αλήθεια γιά τήν λεγόμενη Νέα ‘Εποχή.

Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη : Το πανθρησκειακό Όραμα (Εφιάλτης) της «Νέας Εποχής».

Μοναχού Αρσένιου Βλιαγκόφτη : Ορθόδοξος Μοναχισμός και σύγχρονος θρησκευτικός και διαθρησκειακός συγκρητισμός.

Νέα Τάξη – Νέα ‘Εποχή. Φυσική ‘εξέλιξη ή μεθοδευμένη σκλαβιά;

Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου – Η Ορθόδοξη απάντηση στη σύγχυση της “ Νέας Εποχής”. (Περιοδικό Διάλογος, Τεύχος 49, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007).

Το αποκρυφιστικό χρονοδιάγραμμα για την Παγκόσμια Κυβέρνηση, την Παγκόσμια Θρησκεία και τον Παγκόσμιο Ηγέτη.

Η αποκρυφιστική προέλευση του πανθρησκειακού οράματος, της ”Νέας Εποχής”.

Χριστούγεννα Σωτήρια ή Χριστούγεννα «νέας εποχής» και παγκοσμιοποιήσεως;

Νεοειδωλολατρεια, Νεοπαγανισμός, Δωδεκαθεισμός

‘Ορθόδοξο ‘επιστημονικό συνέδριο – Φαινόμενα Νεοειδωλολατρείας, Δωδεκαθεισμός.

Λάμπρου Σκόντζου – Σχετίζεται ό Νεοπαγανισμός μέ τόν Νεοσατανισμό; (Περιοδικό Διάλογος, Τεύχος 50, ‘Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2007).

Ντοκουμέντο τής προδοσίας τών Δωδεκαθειστών. Όταν τό περιοδικό ”Δαυλός” πρότεινε νά ‘ονομαστεί τό κρατίδιο τών Σκοπίων ώς Μακεδονικό, χαρακτηρίζοντας το ‘Αδελφό!

π. Κυριακού Τσουρού : Η αρχαιολατρεία ως ατραπός της Νέας Εποχής.

Λιακόπουλος

Κατάλογος αιρέσεων του Δ. Λιακόπουλου.

Φαινόμενα που προκαλούν σύγχυση: H περίπτωση Λιακόπουλου.

Οι αμετάφραστες ονομασίες του Θεού στην Αγία Γραφή : Ελωείμ, Ελλιών, Σαδδαΐ, Ελωάχ, Ηλί, Αδωναΐ, Σαβαώθ, Ιαβέ, Ιά (μέρος α΄).

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας.

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 2ο : Απάτη τα σημεία στο Τραχώνι της Κύπρου.

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 3ο : Η λευκή πυραμίδα της Κίνας.

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 4ο : Έκθεση πλανών και σφαλμάτων (Πρεσβυτέρου Πέτρου Πανταζή).

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 5ο : Το βιβλίο του μοναχού Παρθενίου : Το χάραγμα της Αποκάλυψης.

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 6ο : Σολομωνική δαιμονολογία στο βιβλίο του Νεφελίμ.

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 7ο : Η αλλοίωση του Ψαλμού Ργ΄(103), 4 .

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Γένεσις 6,1-4 : Οι υιοί του Θεού, οι θυγατέρες των ανθρώπων και οι γίγαντες. (μέρος α΄).

Η αίρεση των Ραελιανών και οι ”Ελοχείμ”.

Μαγεία, Μαντεία, Αποκρυφισμός

‘Αγίου Νικοδήμου τού ‘Αγιορείτου : Λόγος κατά τών μαγικών ειδών. (Μαγεία, Μαντεία, Γοητεία, Φαρμακεία, Οιωνοσκοπία, ‘Αστρολογία, Φυλαχτά, Κλήδονες).

Ό ‘αποκρυφισμός στό Φώς τής ‘Ορθοδοξίας – Είδη Μαντείας : ‘Αστρολογία, Χαρτομαντεία, Καφεμαντεία, Χειρομαντεία, ‘Αριθμολογία, Ρούνοι.

Αστρολογία

Η επικίνδυνη αστρολογία – Πρώην αστρολόγος αποκαλύπτει εξαπάτηση, μαγεία και θρησκευτικές προεκτάσεις.

Χ.Βάρβογλης (Καθηγητής Φυσικής ‘Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) – Η ‘απάτη τής ‘Αστρολογίας.

π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου – Η Αστρολογία στο φως της Ορθοδοξίας, είναι ασυμβίβαστη με την Χριστιανική πίστη και κινείται στο χώρο του αποκρυφισμού και της ειδωλολατρίας. !!!

Μία ‘ακόμη ‘απόδειξη τής ‘απάτης τής Άστρολογίας.

Μαρτυρία πρώην θύματος Αστρολογικής Σχολής.

‘Ιερά Σύνοδος τής ‘Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος, Συνοδική ‘Επιτροπή ‘επί τών Αιρέσεων – Κι όμως ‘αστρολόγοι καί ‘αφελείς ‘επιμένουν.

Διαλογισμός

Διαλογισμός ή Προσευχή;

Γιόγκα και διαλογισμός: νεοεποχίτικη θρησκευτική πρακτική με το μανδύα της άσκησης.

Εναλλακτικές – ενεργειακές θεραπείες

Πλήρης λίστα εναλλακτικών ”θεραπειών” επικίνδυνων (σωματικά και πνευματικά) και ασυμβίβαστων με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη.

Power Balance – Ενεργειακά βραχιόλια. Αλήθεια ή απάτη;

Ρέικι: θεραπεία ή άποκρυφισμός ; (Έλένη Άνδρουλάκη, Καθηγήτρια)(σε pdf. μορφή)

”Θετική ενέργεια” ή Χάρις Θεού;

Ομοιοπαθητική

Η Ομοιοπαθητική ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη.

Μασωνία

Τραγοπόδαροι, σατανόμορφοι καί ‘ερμαφρόδιτοι οί ”αγγέλοι” τής Μασωνίας !!!

‘Υπερτατη Μεγαλή Στοά τής Βασιλικής ‘Αψίδας τής Σκωτίας – Supreme Grand Royal Arch Chapter of Scotland – Τραγοπόδαροι καί σατανόμορφοι οί ”αγγέλοι” τής Μασωνίας !!!

Ρόταρυ (Γεώργιος Ψαλτάκης, Θεολόγος).

Νέα Ακρόπολη

Αποκαλύπτουμε τι είναι η οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Αποκαλύπτουμε τι είναι η οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”. Μέρος Β΄.

”Νέα Ακρόπολη” : Φιλοσοφία ή Αποκρυφισμός;

Χιλιαστικές, Μάρτυρες του Ιεχωβά

Πύλη ένημέρωσης γία τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά – προσφέρουμε… αντίδοτο στo ψυχoναρκωτικό “Εταιρεία Σκοπιά”

«Εκκλησία του παντοδύναμου Θεού»: μια νέα κακόδοξη ακραία προτεσταντική αίρεση

Σέκτες

Σέκτες ή Καταστροφικές Λατρείες.

Παραθρησκευτικές ομάδες και καταστροφικές λατρείες (Πρεσβ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου)

Σαιεντολογία

Καταδίκη τής Σαιεντολογίας γιά ‘απάτη στή Γαλλία.

Anonymοus – Ανώνυμοι, οί ”Ηθικοί” Χάκερς (”Ethical” Hackers) οργανώνουν διαμαρτυρίες καί Κυβερνοεπιθέσεις κατά τής αίρεσης τών Σαιεντολόγων (Scientology).

Απίστευτο – Σέ ύπαίθριο τζαμί μετέτρεψαν χιλιάδες μουσουλμάνοι τά Προπύλαια καί άλλα μέρη τών Άθηνών.

Τό σήμα τής Vodafone ίδιο μέ τό κεντρικό τμήμα τού σήματος τής ΚΚΚ (Ku Klux Klan)

Γκουρού, Yoga

Πέθανε στά 84 του χρόνια ό Sai Baba. Είχε ”προφητεύσει” ότι θά πέθαινε τό 2.022 σέ ‘ηλικία 96 ‘ετών καί θά γινόταν κυβερνήτης όλου τού πλανήτη. Είχε κατηγορηθεί γιά ‘απάτη, ταχυδακτυλουργίες, σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονίες.

Γιόγκα (Yoga).

Γιόγκα και διαλογισμός: νεοεποχίτικη θρησκευτική πρακτική με το μανδύα της άσκησης.

Μετενσάρκωση

Ευάγγελου Γ. Καρακοβούνη : Μετενσάρκωση η μεγάλη πλάνη, ασυμβίβαστη με την Ορθοδοξία.

Π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος : Μετενσάρκωση ή Ανάσταση; Ορθόδοξη θεώρηση του κακού.

Zeitgeist

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Εισαγωγή, Περιεχόμενα).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Videos).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 1ο : Zeitgeist, Τά πρόσωπα).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 2ο : Zeitgeist, Θεοσοφία).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 3ο : Zeitgeist, Οί ‘ιδέες).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 4ο : ‘Αναίρεση τών ‘ισχυρισμών τού Zeitgeist).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 5ο : Zeitgeist καί ό συμβολισμός ΙΧΘΥΣ).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 6ο : Zeitgeist. ‘Ιωσήφ καί ‘Ιησούς).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 7ο : Τά ψέματα τού Zeitgeist γιά τόν Μωυσή).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 8ο : ‘Αναίρεση τής παραποίησης τής ‘απολογίας τού Μάρτυρα ‘Ιουστίνου ‘από τό Zeitgeist).

Τό ξεσκέπασμα τής θεοσοφικής ‘απάτης πού κρύβεται πίσω ‘από τήν ταινία Zeitgeist. Πλήρης ‘αναίρεση τής ‘αντιχριστιανικής προπαγάνδας καί τών ψεμάτων πού περιέχει – (Μέρος 9ο : ‘Εφαρμοσμένη Zeitgeist-ική συλλογιστική).

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: